Історико-педагогічний альманах

Історико-педагогічний альманах – передплатний часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці. Заснований у 2004 році.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки.

Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №21198-10998ПР від 30.01.2015 року).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 журнал внесено до Переліку фахових видань України (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська, польська та англійська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.

Періодичність: двічі на рік.

“Історико-педагогічний альманах” зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор:

Сухомлинська О. В. – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник ДНПБ України імені В. Сухомлинського

Заступник головного редактора: Коляда Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відповідальний секретар: Албул І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.