Історико-педагогічний альманах

Історико-педагогічний альманах – передплатний часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці. Заснований у 2004 році.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ №21198-10998ПР від 30.01.2015 року.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 альманах внесено до Переліку фахових видань України (до цього моменту видання було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Альманах має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська, польська та англійська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.

Періодичність: двічі на рік.

“Історико-педагогічний альманах” зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Кожній статті видання присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier), наявність якого робить наукову публікацію видимою для професійних пошукових систем та дозволяє науковцям з усього світу легше знаходити публікації та відстежувати цитування.

Адреса редакції:


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор:

Сухомлинська О. В. – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник ДНПБ України імені В. Сухомлинського

Заступник головного редактора: Коляда Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відповідальний секретар: Албул І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.