ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (ХІХ – початок ХХ століття)

Автор(и)

  • Олександр Кірдан Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Україна https://orcid.org/0000-0003-2667-6589

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2020.217298

Ключові слова:

майбутні економісти, професійна підготовка, університет, , педагогічна історіографія, педагогічне джерелознавство, історія вищої освіти, персоналія, видатні економісти.

Анотація

Стаття містить інформацію про організаційно-змістові засади професійної підготовки майбутніх економістів в університетах України ХІХ – початку ХХ століття і бібліографічний список історіографії та джерел із зазначеної проблеми. Представлений бібліографічний список, що відображає ґенезу професійної підготовки майбутніх економістів в Україні та персоналізований внесок видатних економістів і педагогів у формування теорії і практики вищої економічної освіти, уможливлює простежити розвиток професійної економічної освіти у закладах вищої освіти і процес її інституалізації. Автором представлено різновидові та різнопрофільні джерела, що характеризують розвиток вищої освіти загалом та неперервної професійної економічної освіти у їх взаємозв’язку, взаємозумовленості, спільності та специфічності розвитку.

Біографія автора

Олександр Кірдан, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук. 

Посилання

Istoriia Odes'koho universytetu (1865–2000). (2000). V. A. Smyntyna (Ed.). Odesa: Astroprint [in Ukrainian].

Istoriia Odes'koho universytetu za 100 rokiv. (1968). O. I. Yurzhenko (Ed.). K.: Vid-vo Kyivs'-koho un-tu [in Ukrainian].

Bagaley, D. I., Sumtsov N. F., Buzeskul V. P. (1906). Kratkiy ocherk istorii Khar'kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805–1905). H.: Tip. Un-ta [in Russian].

Bagaley, D. I., Chubinskiy, M. P. (1908). Yuridicheskiy fakul'tet Khar'kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805–1905): 1. Istoriya Fakul'-teta. 2. Biograficheskiy slovar' professorov i prepodavateley. H.: Tip. “Pech. Delo” [in Russian].

Biograficheskiy slovar' professorov i prepodavateley Imp. universiteta sv. Vladimira. (1884). Kiev [in Russian].

Broshura «Ustav Kievskogo yuridicheskogo instituta» (1918). TSDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 707. Op. 86. Spr.3. Ark. 505 [in Russian].

Buzeskul, V. (1905). Istoriya Khar'kovskogo universiteta pri deystvii ustava 1884 g. (s 1884 po 1905 g.). H.: Tip. Darre [in Russian].

Bunge, N. H. (1874). Bankovskie zakony i bankovskaya politika. Sb. gosudarstvennykh znaniy. T. 1. SPb. [in Russian].

Bunge, N. H. (1860). Garmoniya khozyaystvennykh otnosheniy. SPb. [in Russian].

Bunge, N. G. (1868). Istoricheskiy ocherk ekonomicheskikh ucheniy i obozrenie razlichnykh otrasley hozyaystvennoy deyatel'-nosti. Kiev [in Russian].

Bunge, N. G. (1865). Kurs statistiki (Parts 1–2); Part 2. Kiev [in Russian].

Bunge, N. H. (1871). Nalogi i gosudarstvennye dolgi: Kurs lekciy prof. Bunge N. H. SPb. [in Russian].

Bunge, N. H. (1870). Osnovaniya politicheskoy ekonomii. Kiev [in Russian].

Bunge, N. H. (1852). Teoriya kredita. Kiev [in Russian].

Bunge, N. H. (1858). O sovremennom napravlenii russkikh universitetov i o potrebnostyakh vysshego obrazovaniya. Russkiy vestnik, 4, Kn. І, 311–330 [in Russian].

Bunge, N. H. (1859). Ob ustroystve uchebnoy chasti v nashikh universitetakh. Russkiy vestnik, 10, 441–488 [in Russian].

Vedomost' o sostoyanii kafedr Kievskogo universiteta. (1891). Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, Aprel', 116–125 [in Russian].

Vernadskiy, V. I. (1901). Ob osnovaniyakh universitetskoy reformy. M. [in Russian].

Vyshcha shkola URSR za 50 rokіv (1917–1967) (Іstorychnyi narys (Parts 1–2); Part 1). K.: V-vo Kyivs'koho unіversytetu, 1967 [in Ukrainian].

Voino-Danchyshyna, O. L. (2006). Pravove rehuliuvannia vishchoi yurydychnoi osvіty ta nauky v Rossii v XIX st. (na materіalakh ukrains'-kykh hubernіi). Candidate's thesis. Кharkіv [in Ukrainian].

Vypiska iz zhurnala Uchenogo komiteta Ministerstva narodnogo prosveshcheniya o razdeleniye fakul'tetov na otdeleniya, 05.05.1864 g. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 707. Op. 29. Spr. 4471. Ark. 7–20 [in Russian].

Vypiska iz proekta obshchego ustava universiteta, sostav i predmety fakul'tetov po Khar'kovskogo universitetu. Zamechaniya po proektu, 1835 g. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 2162. Op. 2. Spr. 57. Ark. 1–37 [in Russian].

Dvadtsatipyatiletie imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta: ist. zap. ekstraord. prof. A. I. Markevicha i akadem. spiski. (1890). Odessa: Ekonom. tip. [in Russian].

Delo ob obrazovanii yuridicheskogo fakul'teta Kievskogo universiteta, 1833–1836 gg. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 707. Op. 1. Spr. 613 [in Russian].

Delo ob utverzhdenii ordinarnogo professora Mityukova dekanom yuridicheskogo fakul'teta Kievskogo universiteta, 1861 g. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 707. Op. 27. Spr. 445 [in Russian].

Delo po khodataystvu professora Kievskogo universiteta Dovnar-Zapol'skogo o razreshenii emu uchredit' vysshie kommercheskie kursy, 1906 g. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 442. Op. 636. Spr. 123. Ark. 1–18 [in Russian].

Ekonomіchnі pratsі vykladachіv KNEU (persha tretyna XX st.) (2013):

khrestomatіia. S. N. Antoniuk. K.: KNEU [in Ukrainian].

Ehorova, O. V. (2004).Yurydychna osvіta v unіversitetakh Ukrainy XIX – pochatku XX st. (etapy ta osoblyvostі rozvytku). Candidate's thesis. Dnіpropetrovs'k [in Ukrainian].

Ivanov, A. E. (1991) Vysshaya shkola Rossii v kontse XIX – nachale XX v. M.: In-t istorii [in Russian].

Ikonnikov, V. S. (1884). Biograficheskiy slovar' professorov i prepodavateley universiteta Sv. Vladimira (1834–1884). K.: Tip. un-ta [in

Russian].

Іstorіia Kyivs'koho unіversitetu. (1959). K.: Vyd-vo Kyivs'koho un-tu [in Ukrainian].

Kіrdan, O. P. (2019). Zabezpechennia yakostі profesіinoi pіdhotovky maibutnіkh ekonomіstіv u krainakh Yevropeis'koho Soiuzu: pedahohіchnі refleksіi ukrains'kykh doslіdnykіv. Osvіta і nauka, 1(26), 110–116 [in Ukrainian].

Kіrdan, O. P. (2018). Perіodyzatsіia rozvytku profesiinoi pіdhotovky maibutnіkh ekonomіstіv u zakladakh vyshchoi osvіty Ukrainy. Pedahohіka formuvannia tvorchoi osobystostі u vyshchіi ta zahal'-noosvіtnіi shkolakh, 61, 74–78 [in Ukrainian].

Kіrdan, O. P. (2018). Profesіina pіdhotovka maibutnіkh ekonomіstіv perіodu ukrains'koi nezalezhnostі v dzerkalі naukovykh doslіdzhen'. Naukovyi vіsnyk Pіvdennoukrains'koho natsіonal'-noho pedahohіchnoho unіversitetu іmenі K.D.Ushyns'koho, 5, 65–70. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2018-5-10 [in Ukrainian].

Korzh-Usenko, L. (2018). Perіodizatsіia rozvytku vishchoi osvіty v Ukrainі. Pedahohіchnі nauky: teorіia, іstorіia, іnnovatsіinі tekhnolohіi, 4(78), 278–293 [in Ukrainian].

Mіroshnychenko, H. V. (2011). Osvіtnia dіial'nіst' і pedahohіchna spadshchyna M. H. Bunge v kontekstі rozvytku unіversytets'koi osvіty (1823–1895). Candidate's thesis. Кyiv [in Ukrainian].

O naznachenii prof. Bunge rektorom Kievskogo universiteta, 1859 g. TsDІA. F. 707. Op. 25. Spr. 195 [in Russian].

O preobrazovanii Khar'kovskikh kommercheskikh kursov v Khar'kovskiy kommercheskiy institut, 5.12.1913–7.07.1914 g. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 12. Op. 1. Spr. 280. Ark. 16 k [in Russian].

Ob otkrytii v Khar'kove vysshikh kommercheskikh kursov, 18.08.1912 g. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 705. Op. 1. Spr. 894. Ark. 37–37 zv. [in Russian].

Obozrenie prepodavaniya nauk v universitete sv. Vladimira. T. 1–10. Kiev, 1839–1836 [in Russian].

Obshchiy ustav Imperatorskikh Rossiyskikh universitetov (1837). H.: V Universitetskoy Tipografii [in Russian].

Obshchіy ustav Imperatorskikh Rossіyskikh universitetov 1884 goda (1911). H.: V Universitetskoy Tipografіi [in Russian].

Odes'komu universitetu – 100 rokiv. (1965). O. I. Yurzhenko, Z. V. Pershina, G. A. Viazovs'kyi. Odesa: Maiak [in Ukrainian].

Pysareva, E. A. (2001). Orhanіzatsіino-pravovі osnovy dіial'nostі unіversytetіv Rosіis'koi іmperіi druhoi polovyny ХIХ st. (na materіalakh Ukrainy). Candidate's thesis. Кharkіv [in Ukrainian].

Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii. Sobr. 3-e. T. 1–ХХІІІ. SPb., 1881–1913 [in Russian].

Polozhenie o Kievskom kommercheskom institu-te. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 12. Op. 1. Spr. 426. Ark. 46–48 [in Russian].

Polozhenie o Khar'kovskom kommercheskom institute. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 25. Op. 1. Spr. 6. Ark. 35–43 [in Russian].

Posohov, S. І. (2006). Obrazy unіversytetіv Rosіis'-koi іmperіi druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. v publіtsystytsі ta іstorіohrafіi. H.: HNU іm. V. Karazіna [in Ukrainian].

Posohov, S. І. (2006). Unіversytety Rosіis'koi іmperіi druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. v publіtsystytsі ta іstorіohrafіi. Doktors thesis. Dnіpropetrovs'k [in Ukrainian].

Profesory Odes'koho (Novorosіis'koho) unіversi-tetu: bіogr. slovn. (2005). (Vols. 1–4). Ju. O. Ambroz, T. V. Vasil'ieva, І. S. Hrebtsova [et al.]; V. A. Smin¬tina, V. V. Samodurova, І. V. Shepel's'ka (Eds.). Odesa: Astroprint, Vol. 1: Rektory; Vol. 2: A–І; Vol. 3: K–P; Vol. 4: R–Ja [in Ukrainian].

Radul, O. (2011). Іstorіia vishchoi shkoly Yevropy (V st. – seredyna XX st.). Kіrovohrad: Іmeks-LTD [in Ukrainian].

Raspisanie lektsiy Kievskogo kommercheskogo instituta na osenniy semestr 1908 g. i obozrenie prepodavaniya v etom institute i na vysshikh kommercheskikh kursakh v g. Kieve 1908–1909 gg. s ukazaniem prepodavateley i predmetov. Ustav Kievskogo kommercheskogo instituta, 1908 g. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 442. Op. 661. Spr. 123. Ark. 252–291 [in Russian].

Sbornik postanovlenii po Ministerstvu narodnogo prosveshcheniya. (Vols. 1–17). SPb., 1864–1904 [in Russian].

Sbornik rasporyazheniy po Ministerstvu narodnogo Prosveshcheniya (Vols. 1–16). SPb, 1866–1907 [in Russian].

Syniavs'ka, A. M. (2009). Stanovlennia ta rozvytok komertsіinoi osvіty v Zakhіdnіi Ukrainі (XІX st.). Candidate's thesis. Drohobych [in

Ukrainian].

Stepanovich, E. P. (1991). Vysshaia spetsial'naia shkola na Ukraine (konets XІX – nach. XX v.). K.: Naukova dumka [in Russian].

Stoian, T. A. (1999). Unіversitets'ka osvіta v Ukrainі v druhіi polovynі XІX st. Candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Udovyts'ka, T. A. (2002). Hromads'kі і pryvatnі vishchі navchal'nі zaklady v Ukrainі naprykіntsі XІX – na pochatku XX st. Candidate's thesis. Kharkіv [in Ukrainian].

Ustavy Imperatorskikh Moskovskogo, Khar'kov-skogo i Kazanskogo Universitetov 1804 g. Sbornik postanovleniy po Ministerstvu Narodnogo Prosveshcheniya. SPb., 1875. T. 1. 1802–1825. Ctb. [in Russian].

Uchebnye plany Kievskogo kommercheskogo instituta. TsDІA (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy). F. 442. Op. 661. Spr. 2. Ark. 252 [in Russian].

Feshchenko, V. M. (2003). Doslіdzhennia problem stanovlennia ta rozvytku rynkovoho hospodarstva v pratsiakh ekonomіstіv Ukrainy druhoi polovyny XІX – pochatku XX st. K.: KNEU

[in Ukrainian].

Chutkyi, A. І. (2013). Kyivs'kyi komertsіinyi іnstitut: vytoky ta іstorychnnyi

postup (1906–1920 rr.). Nіzhyn: Lysenko M. M. [in Ukrainian].

Eymontova, R. G. (1985). Russkie universitety na grani dvukh epokh: ot Rossii krepostnicheskoy k Rossii kapitalisticheskoy. M.: Nauka [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-27

Номер

Розділ

Історія освіти