Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

  • Матеріал статті (обсягом 12–25 сторінок) подається в редакцію у вигляді електронного файлу: формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF.
  • У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).
  • Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де
   через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок: [4, с. 56]).

Керівництво для авторів

В Історико-педагогічному альманасі передбачаються такі рубрики:

 • Історія педагогічної думки (проблемне висвітлення тієї чи іншої теми, тези, явища, факту тощо);
 • Історія розвитку освіти (характеристика формальної та неформальної, альтернативної освіти у навчальних закладах різних країн);
 • Педагогічні персоналії (розкриття творчого шляху та внеску в освітню справу непересічної особистості);
 • Педагогічне краєзнавство (висвітлення регіональної та місцевої специфіки розвитку освітніх закладів, педагогічних ідей);
 • Огляд літератури. Рецензії;
 • Маловідомі джерела (представлення архівних матеріалів маловідомих публікацій знаних педагогів, діячів освіти з коментарями публікатора);
 • Бібліографія (бібліографічні покажчики з певної проблеми або певної персоналії);
 • Інформація (для дослідників у галузі історії педагогіки; перелік дат та подій, що відбулися в освіті та науці і варті на згадку (пошанування); до відома індивідуальних передплатників).

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК;
 • ORCID;
 • Прізвище, ім’я автора (українською, англійською мовами);
 • Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора (українською, англійською мовами), e-mail;
 • Назва статті (українською, англійською мовами);
 • Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Подається двома мовами: українською, (500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 друкованих знаків з пробілами включаючи ключові слова).
 • Ключові слова (8–10) українською та англійською мовами.

Структура публікації:

  Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці збірника та сучасному стану науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список використаних джерел оформляється за правилами згідно ДСТУ 8302:2015. References оформляється згідно міжнародного стилю АРА (зразок  додається).
 • Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://slovnyk.ua/translit.php
 • Для транслітерації російськомовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://translit.ru/

Історія педагогічної думки

Проблемне висвітлення тієї чи іншої теми, тези, явища, факту тощо.

Історія педагогіки в особах

Розкриття творчого шляху та внеску в освітню справу непересічної особистості.

Педагогічне краєзнавство

Висвітлення регіональної та місцевої специфіки розвитку освітніх закладів, педагогічних ідей.

Історія освіти

Характеристика формальної чи неформальної, альтернативної освіти у навчальних закладах різних країн.

Маловідомі джерела

Представлення архівних матеріалів маловідомих публікацій знаних педагогів, діячів освіти з коментарями публікаторів.

Бібліографія

Бібліографічні покажчики з певної проблеми або певної персоналії.

Інформація

Для дослідників у галузі історії педагогіки; перелік дат та подій, що відбулися в освіті та науці і варті на згадку (пошанування); до відома індивідуальних передплатників.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.