Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Історико-педагогічний альманах?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

В Історико-педагогічному альманасі передбачаються такі рубрики:

 • Історія педагогічної думки (проблемне висвітлення тієї чи іншої теми, тези, явища, факту тощо);
 • Історія розвитку освіти (характеристика формальної та неформальної, альтернативної освіти у навчальних закладах різних країн);
 • Педагогічні персоналії (розкриття творчого шляху та внеску в освітню справу непересічної особистості);
 • Педагогічне краєзнавство (висвітлення регіональної та місцевої специфіки розвитку освітніх закладів, педагогічних ідей);
 • Огляд літератури. Рецензії;
 • Маловідомі джерела (представлення архівних матеріалів маловідомих публікацій знаних педагогів, діячів освіти з коментарями публікатора);
 • Бібліографія (бібліографічні покажчики з певної проблеми або певної персоналії);
 • Інформація (для дослідників у галузі історії педагогіки; перелік дат та подій, що відбулися в освіті та науці і варті на згадку (пошанування); до відома індивідуальних передплатників).

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК;
 • ORCID;
 • Прізвище, ім’я автора (українською, російською, англійською мовами);
 • Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора (українською, англійською мовами), e-mail;
 • Назва статті (українською, російською, англійською мовами);
 • Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Подається трьома мовами: українською, російською (500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 друкованих знаків з пробілами включаючи ключові слова).
 • Ключові слова (8–10) українською, російською та англійською мовами.

Структура публікації:

  Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці збірника та сучасному стану науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список використаних джерел оформляється за правилами згідно ДСТУ 8302:2015. References оформляється згідно міжнародного стилю АРА (зразок оформлення додається).
 • Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
 • Для транслітерації російськомовних джерел пропонуємо скористатися сайтом http://www.translit.ru

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

  • Матеріал статті (обсягом 12–25 сторінок) подається в редакцію у вигляді електронного файлу: формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF.
  • У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).
  • Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де
   через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок: [4, с. 56]).
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.