DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2014.83016

Історіографічний вимір становлення вищої освіти в Україні

Лариса Корж-Усенко

Анотація


Дослідження присвячене узагальненню основних підходів вітчизняних і зарубіжних учених до проблеми витоків, зародження і становлення вищої освіти в Україні, що пов’язані з афінською системою освіти в містах-полісах Північного Причорномор’я, діяльністю шкіл підвищеного типу для світської і духовної еліти в Київській Русі, практикою українських братських шкіл, Острозької та Києво-Могилянської Академій, Львівського університету. Визначено чинники розвитку вищої освіти в Україні та перспективи поглиблення історіографічного виміру в її дослідженні.


Исследование посвящено обобщению основных подходов отечественных и зарубежных ученых к проблеме истоков, зарождения и становления высшего образования в Украине, связанные с афинской системой образования в городах-полисах Северного Причерноморья, деятельностью школ повышенного типа для светской и духовной элиты в Киевской Руси, практикой украинских братских школ, Острожской и Киево-Могилянской Академии, Львовского университета. Определены факторы развития высшего образования в Украине и перспективы углубления историографического измерения в ее исследовании.


The research is devoted to generalization of the main approaches to the problem of higher education formation on the territory of Ukraine. Conducted analysis makes it possible to classify them and identify the fact that some scholars associate the sources of higher education origin in Ukraine with the Athenian system of the Greek policies at the Northern Black Sea Coast, while others find them at the Palace School of Kievan Rus and establishments of preparation higher church hierarchy; the representatives of the third group emphasize importance of the centuries-old practice of Ukrainians’ «intelligent tourism» in Europe. Some researchers see in corporate nature of democracy and communal schools the samples of European universities. A number of reputable scientists are solidary in identifying an outstanding value of Ostrog Academy in the development of the scientific potential, preservation of the Orthodox Ukrainians national identity. It has been determined that the majority of the domestic and foreign representatives of the scientific community give «garland» alma-mater of higher education – the Kyiv-Mohyla Academy – as the first university of the Preclassical type and Lviv University – the first university of the classical type.

Among the factors of higher education formation in Ukraine as the priority point, the presence of national statehood, as well as the impact of public and private initiatives for cultural and educational processes has been highlighted.Ключові слова


історіографія становлення вищої освіти, історія вищої школи, витоки вищої освіти, докласичний університет, класичний університет, Острозька академія, Києво-Могилянська Академія, Львівський університет

Повний текст:

PDF

Посилання


A History of the University in Europe. Volumme II : Univerities in early modern Europe (1500–1800). – Cambridge University Press, 1996. – 693 p.

Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы / А. Ю. Андреев – М. : Знак, 2009. – 640 с.

Бабишин С. А. Школа та освіта Давньої Русі / С. А. Бабишин. – К. : Вища школа, 1973. – 188 с.

Висоцький С. Київська письменна школа (до історії української писемності) / С. Висоцький. – К. : Вища школа, 1998. – 246 с.

Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т. Т. 2 : ХІ–ХІІІ століття : репринтне видання / М. Грушевський ; [ред. кол. : П. Сохань (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1992. – 640 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К. / [видавнича рада : І. О. Вакарчук (го-лова) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 716 с. + 112 с. вкл.

Korћ-Usenko L. Die Bildungsentwicklung in der Ukraine wдhrend der Kosakenperiode: der Kontext des Dialogs der Kulturen / L. Korћ-Usenko, D. Martynenko // III Inter¬nationale virtyelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, (Mьnchen,

–4 November, 2012). – Mьnchen – Berlin – Washington, D. C. : Verland Otto Sagner, 2013. – P. 800–816.

Острозька Академія ХVІ–ХVІІ ст. : енцик-лопедія / [ред. кол. : І. Пасічник (гол. ред. кол.) та ін.]. – Острог : [Видавництво націо-нального університету «Острозька Акаде-мія»], 2011. – 512 с. : іл.

Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох : православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст. : [монографія] / Л. Ю. Посохова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 399 с.

Скржинська М. Освіта в процесі форму-вання античних держав на території Укра-їни (VІ–ІV ст. до н.е.) / М. Скржинська // Україна в Центрально-Східній Європі / ред. кол.: В. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Інститут історії України, 2013. – Вип. 12–13. – С. 15–31.

Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 67 с.

Хижняк З. Історія Києво-Могилянської академії / З. Хижняк, В. Маньківський. –

-ге вид., доп. і перероб. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 203 с.

Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом : нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко ; пер. з англ. М. Габлевич ; під ред. А. Ясіновського. – Львів, 2001. – 250 с.

Jabіonowski A. Akademia Kijowsko-Mohilaсska: zarys historyczny na tle rozwoju ogуlnego cywilizacyi zachodniej na Rusi / A. Jabіonowski. – Krakow, 1899–1890. – 319 p.

Яременко М. «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості у ХVІІІ ст. / М. Яременко. – Х. : Акта, 2014. – 534 с.