DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2014.27125

Шкільництво українсько-польського пограниччя: черговий здобуток у дослідженні проблеми (Pelczar R. Szkoly parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869 / R. Pelczar. – Lublin : wydawnictwo Kul, 2009. – 343 s.)

Микола Галів

Анотація


У рецензійній статті характеризується монографія польського історика освіти, професора Люблінського католицького університету Р. Пельчара, присвячена висвітленню становища та розвитку парафіяльних шкіл українсько-польського пограниччя, аналізуються структура, зміст, фактографічні здобутки дослідження, а також висловлюються певні критичні зауваження.

В рецензионной статьи характеризуется монография польского историка образования, профессора Люблинского католического университета Р. Пельчара, освещает положения и развития приходских школ украинского-польского пограничья, анализируются структура, содержание, фактографические достижения исследования, а также высказываются определенные критические замечания.

The Pelchar’s monograph, as the Polish historian, the professor of the Lublin Catholic university is dedicated to the enlightening of the situation and the development of parish Ukrainian and Polish boundary schools, the structure, content, the research results are analyzed, the critical remarks are pointed out. The monograph has scientific novelty, as it is the first research that touches upon the perish schools’ history inUkraineand polish boundary in 1772 up to the 1869. That monograph may be useful for the historians and teachers, besides teachers could be made to discover not only the history of the pedagogical ideas development and the special geographical, chronological and thematic educational practices.


Ключові слова


українсько-польське пограниччя; парафіяльні школи; учителі; учні; навчальний процес; Р. Пельчар

Повний текст:

PDF

Посилання


Баїк Л. Стан народної освіти і педагогічної думки на західноукраїнських землях в пе-ріод панування Австро-Угорської монар-хії / Л. Баїк, Б. Мітюров, 1965. – 60 с.

Блажейовський Д. Історичний шематизм [Черемиської єпархії з включенням Апос-тольської Адміністратури Лемківщини (1828–1939) / Д. Блажейовський. – Львів : Каменяр, 1995. – 1008 с.

Возняк М. Як пробудилося українське на-родне життя в Галичині за Австриї / М. Возняк. – Львів : Діло, 1924. – 178 с.

Ц[елевич] Др. Ю. Дещо про науку въ загалі и про галицки школы за цісаря Іосифа II / Др. Ю. Ц[елевич] // Школьна Часопись. – 1881. – Ч. 11. – С. 18–19.

Киричук Ю. Шкільна освіта в Галичині в кінці XVIII – початку XIX ст. / Ю. Киричук, І. Шапірко // Республіканець. – Львів. – 1994. – № 1(9). – С. 21–27.

Лакота Г. Дві престольні церкви черемись-кі / Г. Лакота. – Перемишль, 1937. – 81 с.

Левицький І. Погляд на розвій низшого і висшого шкільництва в Галичині в pp. 1772–1800 і розвій русько-народного шкіль-ництва в pp. 1801–1820 / І. Левицький. – Львів : Накладом НТШ, 1903. – 71 с.

Матеріали до історії галицько-руського шкільництва XVIII і XIX вв. // Українсько-руський архів. – Львів : З друкарні НТШ, 1909. – Т. IV. – С. 1–200.

Ч Матеріяли до культурної історії Галиць-кої Руси XVIII і XIX віку, зібрані Мих. Зу-брицьким, Юр. Кмітом, Ів. Кобилецьким, Ів. Е. Левицьким і Ів. Франком, видані під редакцією Івана Франка. – Львів : Накл. НТШ, 1902. – 328 с.

Петрів Р. Реалізація національної ідеї укра-їнців Східної Галичини в розвиткові украї-нського шкільництва (1772–1916) / Р. Пет¬рів // Бойківщина : наук. зб. наук.-культоролог. т-ва Бойківщина. – Дрогобич, 2002. – Т. 1 – С. 152–159.

Петрушевичъ А. С. Дополненія ко Сводной Галицко-Русской Лптописи съ 1700 по 1772 годъ / А. С. Петрушевичъ. – Львовъ : Изъ типогрфіи Ставропигійского Института, 1887. – Ч. II. – 519 с.

Свистун Ф. Прикарпатская Русь подъ вла-деніемь Австріи / Ф. Свистун. – Львовъ, 1895. – Т. 1. – 350 с.

И.Созанський І. До істориї народного шкі-льництва в pp. 1821–1838: замітки й матери-яли / І. Созанський // Учитель. – 1909. – Ч. 10–11. – С. 152–158; Ч. 12. – С. 183–185; Ч. 13. – С. 197–200; Ч. 14 і 15. – С. 216–219; Ч. 16 і

– С. 246–252; Ч. 18 і 19. – С. 289–295; Ч. 20 і 21. – С. 319–324.

Ступарик Б. М. Національна школа: вито-ки, становлення : навч.-метод. посібник / Б. М. Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.

Ступарик Б. М. Шкільництво Галичини (1772–1939) / Б. М. Ступарик. – Івано-Франківськ, 1994. – 144 с.

Филипчак І. З історії шкільництва на захід-ній Бойківщині (від 1772–1930) / І. Фи¬липчак // Літопис Бойківщини. – 1931. – Ч. 1. (перевид.) – Вип. 1. Числа 1, 2 за 1931–1933 pp. – Львів : Каменяр. 2009. – С. 65–132.

Франко І. Причинки до історії Галичини в XVIII в. / І. Франко // Зап. НТШ. – Т. XXVII. – Львів. – С. 2–16.

Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Zespól : Archiwum Biskupstwa Greckoka-tolickiego. – Sygn. 475.

Pelczar R. Działalność oświatowo-kulturalna Jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI–XVII wieku / R. Pelczar. – Przemyiśl : Regionalny ośrodek kultury, edukacji і nauki w Prze-myślu, 1999. – 173 s.

Pelczar R. Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej і sanockiej (XIV–XVIII w.) / R. Pelczar. – Warszawa : Oficyna ASPRA-JR, 1998. – 224 s.

Pelczar R. Szkolnictwo w miastach zachod¬nich ziem województwa ruskiego (XVI–XVIII w) / R. Pelczar. – Rzeszów : Wy-dawnictwo Wyzszej szkoły pedagogicznej, 1998. – 304 s.

Rzemieniuk F. Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim і w Galicji 1772–1914 / F. Rzemieniuk. – Lublin : Towarzystwo IMau-kowe KUL, 1991. – 348 s.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien zur das Jahr 1820. – Lemberg : Jo-seph Johann Filler, 1820. – 594 s.

Świeboda J. Szkolnictwo ukraińskie w Galicji (1772–1918), Stan badań і potrzeby / J. Świeboda // Galicja і jej dzidzictwo. – T. 8: Myśl edukacyjna w Galicji 1772–1918: Ciągłość і zmiana. – Rzeszów : Wyd-wo WSP, 1996. – S. 271–291.

REFERENCES

Baik L. Stan narodnoi osvity i pedahohichnoi dumky na zakhidnoukrainskykh zemliakh v period panuvannia Avstro-Uhorskoi monar¬khii / L. Baik, B. Mitiurov, 1965. – 60 s.

Blazheiovskyi D. Istorychnyi shematyzm [Cheremyskoi yeparkhii z vkliuchenniam Apostolskoi Administratury Lemkivshchyny (1828–1939) / D. Blazheiovskyi. – Lviv : Ka-meniar, 1995. – 1008 s.

Vozniak M. Yak probudylosia ukrainske narodne zhyttia v Halychyni za Avstryi / M. Vozniak. – Lviv : Dilo, 1924. – 178 s.

Ts[elevych] Dr. Iu. Deshcho pro nauku v za-hali y pro halytsky shkoly za tsisaria Iosyfa II / Dr. Iu. Ts[elevych] // Shkolna Chasopys. – 1881. – Ch. 11. – S. 18–19.

Kyrychuk Iu. Shkilna osvita v Halychyni v kintsi XVIII – pochatku XIX st. / Iu. Kyrychuk, I. Shapirko // Respublikanets. – Lviv. – 1994. – № 1(9). – S. 21–27.

Lakota H. Dvi prestolni tserkvy cheremyski / H. Lakota. – Peremyshl, 1937. – 81 s.

Levytskyi I. Pohliad na rozvii nyzshoho i vysshoho shkilnytstva v Halychyni v pp. 1772–1800 i rozvii rusko-narodnoho shkil-nytstva v pp. 1801–1820 / I. Levytskyi. – Lviv : Nakladom NTSh, 1903. – 71 s.

Materialy do istorii halytsko-ruskoho shkil-nytstva XVIII i XIX vv. // Ukrainsko-ruskyi arkhiv. – Lviv : Z drukarni NTSh, 1909. – T. IV. – S. 1–200.

Ch Materiialy do kulturnoi istorii Halytskoi Rusy XVIII i XIX viku, zibrani Mykh. Zubryt-skym, Yur. Kmitom, Iv. Kobyletskym, Iv. E. Le¬vytskym i Iv. Frankom, vydani pid re-daktsiieiu Ivana Franka. – Lviv : Nakl. NTSh, 1902. – 328 s.

Petriv R. Realizatsiia natsionalnoi idei ukra¬intsiv Skhidnoi Halychyny v rozvytkovi ukrainskoho shkilnytstva (1772–1916) / R. Petriv // Boikivshchyna : nauk. zb. Nauk.-kultoroloh. t-va Boikivshchyna. – Drohobych, 2002. – T. 1. – S. 152–159.

Petrushevych A. S. Dopolneniia ko Svodnoi Halytsko-Russkoi Lptopysy s 1700 po 1772 hod / A. S. Petrushevych. – Lvov : Yz typohr-fiy Stavropyhiiskoho Ynstytuta, 1887. – Ch. II. – 519 s.

Svystun F. Prykarpatskaia Rus pod vladeniem Avstriy / F. Svystun. – Lvov, 1895. – T. 1. – 350 s.

Y.Sozanskyi I. Do istoryi narodnoho shkilnyt-stva v pp. 1821–1838: zamitky i materyialy / I. Sozanskyi // Uchytel. – 1909. – Ch. 10–11. – S. 152–158; Ch. 12. – S. 183–185; Ch. 13. – S. 197–200; Ch. 14 i 15. – S. 216–219; Ch. 16 i 17. – S. 246–252; Ch. 18 i 19. – S. 289–295; Ch. 20 i 21. – S. 319–324.

Stuparyk B. M. Natsionalna shkola: vytoky, stanovlennia : navch.-metod. posibnyk / B. M. Stuparyk. – K. : IZMN, 1998. – 336 s.

Stuparyk B. M. Shkilnytstvo Halychyny (1772–1939) / B. M. Stuparyk. – Ivano-Frankivsk, 1994. – 144 s.

Fylypchak I. Z istorii shkilnytstva na zakhidnii Boikivshchyni (vid 1772–1930) / I. Fylypchak // Litopys Boikivshchyny. – 1931. – Ch. 1. (per-evyd.) – Vyp. 1. Chysla 1, 2 za 1931–1933 pp. – Lviv : Kameniar. 2009. – S. 65–132.

Franko I. Prychynky do istorii Halychyny v XVIII v. / I. Franko // Zap. NTSh. – T. XXVII. – Lviv. – S. 2–16.

Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Zespól : Archiwum Biskupstwa Greckoka-tolickiego. – Sygn. 475.

Pelczar R. Działfalność oświatowo-kulturalna Jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI–XVII wieku / R. Pelczar. – Przemyiśl : Regionalny ośrodek kultury, edukacji і nauki w Prze-myślu, 1999. – 173 s.

Pelczar R. Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej і sanockiej (XIV–XVIII w.) / R. Pelczar. – Warszawa : Oficyna ASPRA-JR, 1998. – 224 s.

Pelczar R. Szkolnictwo w miastach zachod¬nich ziem województwa ruskiego (XVI–XVIII w) / R. Pelczar. – Rzeszów : Wy-dawnictwo Wyzszej szkoły pedagogicznej, 1998. – 304 s.

Rzemieniuk F. Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim і w Galicji 1772–1914 / F. Rzemieniuk. – Lublin : Towarzystwo IMau-kowe KUL, 1991. – 348 s.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien zur das Jahr 1820. – Lemberg : Jo-seph Johann Filler, 1820. – 594 s.

Świeboda J. Szkolnictwo ukraińskie w Galicji (1772–1918), Stan badań і potrzeby / J. Świeboda // Galicja і jej dzidzictwo. – T. 8: Myśl edukacyjna w Galicji 1772–1918: Ciągłość і zmiana. – Rzeszów : Wyd-wo WSP, 1996. – S. 271–291.