Зміст шкільного краєзнавства у комплексних навчальних програмах (20–30-ті роки ХХ століття)

Автор(и)

  • Людмила Войтова

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2009.15209

Анотація

У статті розкрито зміст шкільного краєзнавства у комплексних навчальних програмах та проаналізовано результати їх запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах України у 20–30-х роках ХХ століття.

Ключові слова: шкільне краєзнавство; комплекс; комплексність; комплексні навчальні програми; краєзнавча робота; локальність; сезонність.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Автухов И.Г. Программы ГУС’а и массовая школа : опит построения учебно-производственных планов на основе про-грамм ГУС’а и применения данных про-грам в массовой школе / И.Г. Автухов, И.Д. Мартыненко. – М. : Госиздат, 1925. – 199 с.

Арнаутов В. Радянська трудова школа та її еволюція за 10 років / В. Арнаутов // Ра-дянська освіта. – 1927. – № 11. – С. 16–23.

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л.Д. Березівська. – К. : Богданова А.М., 2008. – 406 с.

Вимоги сільського вчителя до нового по-радника // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 9, спр. 470, 194 арк.

Волобуїв П. Краєзнавство в трудовій школі / П. Волобуїв, П. Мостовий. – Х. : ДВУ, 1926. – 101 с.

Вопросы краеведения в школе / под. ред. В.П. Буданова, И.С. Симонова. – Л. : Брок-гауз-Эфрон, 1926. – 172 с.

До Наркомосвіти 22/V. – 1928 р. Про здійснення комплексовости в ІІ концентрі трудшкіл // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 8, спр. 534, 165 арк.

До Раднаркому УСРР про виконання по-станови ЦК ВКП(б) про початкову та се-редню школу // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 10, спр. 431, 253 арк.

Затверджено Пленумом Програмної Комісії 23–24/ІІ–1929 р. // ЦДАВО Украї-ни. – Ф. 166, оп. 6, спр. 8853, 462 арк.

Зауваження робітників освіти з округ щодо складання нових програмів для шкіл соц-виху та профшкіл // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 9, спр. 470, 194 арк.

Зауваження т. Мартинова, с. Княжин, Бердичівський округ. Про єдиний робочий план // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 9, спр. 470, 194 арк.

Звягинцев Е.А. Родиноведение и локализа-ция в народной школе / Е.А. Звягинцев. – М. : Изд-во журн «Народный учитель», 1919. – 96 с.

Керівні матеріали / упоряд. С.В. Бабич, В.О. Вікторов, С.П. Заволока. – К. : Рад. шк., 1962. – 387 с.

Концепція краєзнавчої освіти та вихован-ня : (шкільної, позашкільної, вищої педаго-гічної) / уклад. В.В. Обозний; МОН Укр., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : Наук. світ, 2000. – 47 с.

Лень І. Про принципи побудови «Про-грамних матеріалів для 2-го концентру тру-дових шкіл» / І. Лень // Шлях освіти. – 1930. – № 3. – С. 78–82.

Миловидов Л. Краєзнавство в школі : зміст та методи праці / Л. Миловидов. – Х., 1929. – 148 с.

Музиченко О. Що таке нові програми По-радника й як за ними працювати? / О. Музиченко // Радянська освіта. – 1924. – № 11–12. – С. 46–64.

Мушников В. «Комплексы» и «навыки» / Мушников В. // Педагогическая мысль. – 1924. – № 4–5. – С. 12–18.

Нариси історії українського шкільництва. 1905–1933 : навч. посібник / О.В. Сухомлинська та ін.; за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – С. 182.

Новые программы для единой трудовой школы. – Вып. 1. – М.–П. : Госиздат, 1923. – 142 с.

Новые программы единой трудовой школы первой ступени І, ІІ, ІІІ и ІV годы обучения. – Изд. 5-е. – М.–Л. : Госиздат, 1925. – 132 с.

Об’яснительная записка к плану и про-грамме преподавания на 1-й ступени еди-ной трудовой школы // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 1, спр. 317, 465 арк.

Об’яснительная записка к программе чет-вертого года обучения // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 4, спр. 352, 242 арк.

Про розгортання кампанії по обговоренню програмових питань масової школи // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 6, спр. 8853, 462 арк.

Програми треба змінити // ЦДАВО Укра-їни. – Ф. 166, оп. 9, спр. 470, 194 арк.

Програми школи загального навчання на селі (1–4 групи) / Наркомос УСРР, Наукме-тод сектор. – Х. : Народній учитель, 1930. – 221 с.

Програмні матеріяли для 2-го концентру трудових шкіл / Наркомос УСРР, ДНМК, Сек. соцвих. – Х. : Народний учитель, 1929. – 279 с.

Програмні матеріяли для трудшкіл 1-го концентру / Наркомос УСРР, ДНМК, Сек. соцвих. – Х. : Народний учитель, 1929. – 320 с.

Проект комплексной программы для 1–4-летней школы приморского города // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 4, спр. 352, 242 арк.

Редакція газети «Народний учитель». До побудування програми для І концентру // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 9, спр. 470, 194 арк.

Соколов А. Программы ГУС’а и проблема комплексности в преподавании / А. Соколов // Вестник просвещения. – 1924. – № 1. – С. 30–45.

Соколянський І. Організація педагогічного процесу за комплексовою системою, мето-дика й методична техніка / І. Соколянський // Радянська освіта. – 1926. – № 1. – С. 11–16.

Таран В. Ще про комплексову систему / В. Таран // Шлях освіти. – 1926. – № 3. – С. 36–43.

Тематика комплексів для І концентру трудшколи // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 6, спр. 8853, 462 арк.

Толстов С. Введение в советское краеведе-ние / С. Толстов. – М.–Л. : Соцэкгиз, 1932. – 159 с.

Трудовая школа. Положение о Единой Трудовой Школе Социалистической Совет-ской Республики // ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 1, спр. 26, 84 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Педагогічне краєзнавство