DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2014.83020

Історичні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в Україні у другій половині ХХ ст.

Лілія Кравчук

Анотація


Проаналізовано історичні тенденції розвитку шкільної  іншомовної освіти в Україні у другій половині ХХ ст. Виявлено позитивні та негативні моменти навчання іноземних мов, на основі яких окреслено прогностичні тенденції подальшого розвитку й удосконалення цього процесу. Розкрито прорахунки в організації іншомовної підготовки учнів у загальноосвітній школі України у другій половині ХХ ст. та проведено порівняльну аналогію для сучасної  школи. Обґрунтовано найбільш доцільні  шляхи реалізації актуальних ідей минулого в  практиці  загальноосвітньої школи.

 

Проанализированы исторические тенденции развития школьного иноязычного образования в Украине во второй половине ХХ в. Выявлены положительные и отрицательные моменты обучения иностранным языкам, на основе которых обозначены прогностические тенденции дальнейшего развития и совершенствования этого процесса. Раскрыто просчеты в организации иноязычной подготовки учащихся в общеобразовательной школе Украины во второй половине ХХ в. и проведена сравнительная аналогия для современной школы. Обоснованы наиболее целесообразные пути реализации актуальных идей прошлого в практике общеобразовательной школы.

 

The article analyzed historical trends of school’s foreign language education in Ukraine in the second half of the twentieth century. The positive and negative aspects of teaching of foreign languages from which outlined the prognostic trends of further development and improvement of this process was discovered. The shortcomings in the organization of process of teaching foreign languages of pupils in the secondary school of Ukraine in the second half of the twentieth century was revealed and made the comparative analogy to the modern school. The most appropriate ways to implement the ideas of the past in the practice of the secondary school was grounded. Established, that the leading trends in foreign languages teaching in the secondary school of Ukraine at the second half of the twentieth century were  follows: genesis of content, forms and methods of foreign languages teaching influenced by social and political factors; substantiation  and  partial realization the idea of continuous foreign language education from primary school and institutes, establishment and development of scientific research in the sphere of foreign languages; combination of full-time education with part-time  and elective courses; development of new methods of teaching (personality-active method, communicative) and reorientation of teaching purposes on the individual student; dominance in foreign language training the receptive skills on «live communication»; predominance of collective group methods of learning over personal oriented; lack of adequate of  infrastructure and informational-communication technologies.


Ключові слова


тенденції, іншомовна освіта, іноземні мови, процес навчання, школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравчук Л. В. Навчання іноземних мов у загальноосвітній школі України (друга по-ловина ХХ століття) : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Лілія Василівна. – Терно-піль, 2013. – 279 с.

Кравчук Л. В. Творче використання істо-ричного досвіду іншомовної підготовки учнів у сучасній загальноосвітній школі / Л. В. Кравчук // Наукові записки Терно-пільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 5. – С. 128–132.

Постанови ради міністрів УРСР оригінали 1951 р. // ЦДАВОВ України, ф. 2, оп. 8, спр. 211, 310 арк.

Постанови ради міністрів УРСР оригінали 1952/53 р. // ЦДАВОВ України, ф. 2, оп. 8, спр. 211, 310 арк.

Про поліпшення викладання іноземних мов у середніх школах УРСР // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР. – 1950. – № 4. – С. 15–22.

Про стан та поліпшення викладання іно-земних мов у середніх школах УРСР. Наказ № 269 від 11 травня 1953 р. // Збірник на-казів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР. – 1953. – № 12. – С. 13–18.

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх на-вчальних закладах у 1950/51 н.р. // Інфо-рмаційний збірник Міністерства освіти і науки УРСР. – 1950. – № 28. – С. 28–32.

Про поліпшення викладання іноземних мов у школах України у 1960/61 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки УРСР. – 1960. – № 4. – С. 54–56.

Про стан і поліпшення викладання інозе-мних мов у середніх школах УРСР. Наказ № 269 від 11 травня 1953 р. // Збірник на-казів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР. – 1953. – № 12. – С. 13–17.

Про хід підготовки викладачів іноземних мов для шкіл УРСР. Наказ № 533 від 22 ли-пня 1952 р. // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР. – 1952. – № 15. – С. 17–18.