DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2014.27102

Педагогічна діяльність Михайла Галущинського в організації освіти дорослих

Зінаїда Гіптерс

Анотація


Розглядаються педагогічні ідеї Михайла Галущинського (1878–1931) з проблем андрагогіки на західноукраїнських землях у 20–30-х роках ХХ століття, питання індивідуального підходу в освітній та виховній роботі з дорослими в процесі навчання, самоосвіти, самовиховання. Питання економічної освіти і господарювання педагог розглядав крізь призму завдань навчити людей думати, знаходити засоби у боротьбі за існування, піднесення культури і шляхи до створення власної незалежної держави України. У статті актуалізується можливість їх використання в сучасних умовах.

Рассматриваются педагогические идеи Михаила Галущинского (1878–1931) по проблемам андрагогики на западноукраинских землях в 20–30-х годах ХХ века, вопросы индивидуального похода в учебной и воспитательной работе со взрослыми в процессе обучения, самообразования, самовоспитания. Вопросы экономического образования и хозяйствования педагог рассматривал сквозь призму задач научить людей мыслить, находить средства в борьбе за существование, повышение культуры и пути к созданию собственного независимого государства Украины. В статье актуализируется возможность их использования в современных условиях.

Advanced pedagogical ideas of Haluschynskoho Michael (1878–1931) of the problems andragogics at Western in the 20–30s of XX century are considered, actualizing the possibility of their use in modern terms in educational work with adults while studing and self-education. The teacher revealed the issues of economical development from the point of some tasks of how to teach people to think and to find the ways in the fight fot the life, the culture increase and the ways to form independentUkraine. The possibility of their implememntation is actualized.

The particular attention is claimed to a teacher, it is important to pay attention to the individual approach in education and educational work with adults in the learning process. In contrast to the nineteenth century, when the principal was to obtain knowledge in the twentieth century has become a major issue for educators teach everyone self-education, self-education. Adult education has become one of the major, especially national Ukrainian education. New appointment required the formation of the theory of justification with new goals, contents and methods of educational work. The main issue of adult education of M. Haluschynskyy is in educating people. Because each person is aware of his great calling, we can hope that these people will be united driving force of spreading education and national identity. Among the important factors in the overall culture of human it has been singled the education culture management, economic education, every desire to work for the benefit of the whole nation.

 


Ключові слова


освіта дорослих; ідея незалежності; культурно-освітні товариства; індивідуальний підхід у вихованні; роль колективу у вихованні

Повний текст:

PDF

Посилання


Галущинський М. Одиниця і громада / М. Галущинський. – Львів, 1921. – 23 с.

Галущинський М. Позашкільна освіта / М. Галущинський. – Львів, 1927. – 45 с.

Гіптерс З. В. Економічна освіта на західно-українських землях та її сподвижники (ХІХ – перша половина ХХ століть) : монографія / З. В. Гіптерс. – К. : УБС НБУ, 2011. – 347 c.

Магаляс С. Порадник для освітників. Фор-ми і методи освітньої праці / С. Магаляс. – Львів, 1933. – 96 с.

Завдання «Просвіти» й обов’язки грома-дянства. – Львів, 1931. – 24 с.

Енциклопедія українознавства: словникова частина : в 10 т. / за ред. проф. В. Кубійовича. – перевидання в Україні. – Львів : НТШ, 1993. – Т. 1. – 400 с.

Коритко Р. Михайло Галущинський – педа-гог, просвітянин, військовий і громадсько-політичний діяч / Р. Коритко // Рогатись-ка земля: історія та сучасність : матеріали першої наукової конференції. – Львів, 1995. – C. 201–202.

Галущинський М. До самоосвіти! / М. Галущинський // Калєндар товариства «Просвіта» на звичайний рік 1930. – Львів, 1929. – С. 64–69.

Галущинський М. Інтерес громади в освіті дорослих / М. Галущинський // Календар товариства «Просвіта» на переступний рік 1932. – Львів, 1931. – С. 33–36.

Галущинський М. Кілька завдань освітньої праці / М. Галущинський // Просвіта до українського народу. – Львів, 1921. – С. 16–19.

Галущинський М. На переломі / М. Га¬лущинський // Календар «Просвіти» на звичайний рік 1929. – Львів, 1928. – С. 2–5.

Галущинський М. «Просвіта» і її день / М. Галущинський // Життя і Знання. – 1929. – Ч. 3. – С. 65–67.

Магаляс С. Публичні освітні віча / С. Магаляс // Життя і Знання. – 1934. – Ч. 4. – С. 111–112.

Сірополко С. Просвіта і демократія / С. Сірополко // Календар товариства «Просвіта» на звичайний рік 1931. – Львів, 1930. – С. 139–140.

Ющишин І. Михайло Галущинський – український андрагог / І. Ющишин // Шлях виховання і навчання. Педагогічно-методичний місячник. – Рік V. – Львів, жов-тень 1931. – Ч. 8. – С. 382–384.

Ющишин І. Проблеми сучасної андрагогік / І. Ющишин // Шлях виховання і навчан-ня. – Львів, 1930. – Ч. 9. – С. 273–275.

Відзначені за заслуги для народу. Почесні члени «Просвіти» // Календар «Просвіти» на звичайний рік 1930. – Львів, 1929. – С. 147–172.

Історія Товариства «Просвіта» у Львові // Життя і знання. – 1934. – Ч. 4. – Додаток. – С. 107–108.

Гамбургская декларация об обучении взрослых. Принята пятой Международной конференцией по образованию взрослых, Гамбург, Германия, 14–18 июля 1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/hamburg_decl.shtml

REFERENCES

Halushchynskyi M. Odynytsia i hromada / M. Halushchynskyi. – Lviv, 1921. – 23 s.

Halushchynskyi M. Pozashkilna osvita / M. Halushchynskyi. – Lviv, 1927. – 45 s.

Hipters Z. V. Ekonomichna osvita na zakhid-noukrainskykh zemliakh ta yii spodvyzhnyky (KhIKh – persha polovyna KhKh stolit) : mon-ohrafiia / Z. V. Hipters. – K. : UBS NBU, 2011. – 347 c.

Mahalias S. Poradnyk dlia osvitnykiv. Formy i metody osvitnoi pratsi / S. Mahalias. – Lviv, 1933. – 96 s.

Zavdannia «Prosvity» i oboviazky hromadi-anstva. – Lviv, 1931. – 24 s.

Entsyklopediia ukrainoznavstva: slovnykova chastyna : v 10 t. / za red. prof. V. Kubiiovycha. – perevydannia v Ukraini. – Lviv : NTSh, 1993. – T. 1. – 400 s.

Korytko R. Mykhailo Halushchynskyi – peda-hoh, prosvitianyn, viiskovyi i hromadsko-politychnyi diiach / R. Korytko // Rohatyska zemlia: istoriia ta suchasnist : materialy per-shoi naukovoi konferentsii. – Lviv, 1995. – C. 201–202.

Halushchynskyi M. Do samoosvity! / M. Halushchynskyi // Kaliendar tovarystva «Prosvita» na zvychainyi rik 1930. – Lviv, 1929. – S. 64–69.

Halushchynskyi M. Interes hromady v osviti doroslykh / M. Halushchynskyi // Kalendar tovarystva «Prosvita» na perestupnyi rik 1932. – Lviv, 1931. – S. 33–36.

Halushchynskyi M. Kilka zavdan osvitnoi pratsi / M. Halushchynskyi // Prosvita do ukrainskoho narodu. – Lviv, 1921. – S. 16–19.

Halushchynskyi M. Na perelomi / M. Ha¬lushchynskyi // Kalendar «Prosvity» na zvy-chainyi rik 1929. – Lviv, 1928. – S. 2–5.

Halushchynskyi M. «Prosvita» i yii den / M. Halushchynskyi // Zhyttia i Znannia. – 1929. – Ch. 3. – S. 65–67.

Mahalias S. Publychni osvitni vicha / S. Mahalias // Zhyttia i Znannia. – 1934. – Ch. 4. – S. 111–112.

Siropolko S. Prosvita i demokratiia / S. Siropolko // Kalendar tovarystva «Pros-vita» na zvychainyi rik 1931. – Lviv, 1930. – S. 139–140.

Yushchyshyn I. Mykhailo Halushchynskyi – ukrainskyi andrahoh / I. Yushchyshyn // Shliakh vykhovannia i navchannia. Pedaho-hichno-metodychnyi misiachnyk. – Rik V. – Lviv, zhovten 1931. – Ch. 8. – S. 382–384.

Yushchyshyn I. Problemy suchasnoi andraho-hii / I. Yushchyshyn // Shliakh vykho¬vannia i navchannia. – Lviv, 1930. – Ch. 9. – S. 273–275.

Vidznacheni za zasluhy dlia narodu. Pochesni chleny «Prosvity» // Kalendar «Prosvity» na zvychainyi rik 1930. – Lviv, 1929. – S. 147–172.

Istoriia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi // Zhyttia i znannia. – 1934. – Ch. 4. – Dodatok. – S. 107–108.

Hamburhskaia deklaratsyia ob obuchenyy vzroslykh. Pryniata piatoi Mezhdunarodnoi konferentsyei po obrazovanyiu vzroslykh, Hamburh, Hermanyia, 14–18 yiulia 1997 h. [Эlektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/hamburg_decl.shtml