DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2014.27095

Співзвучність ідей Я. А. Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття щодо змісту національного виховання

Мирослава Ткачук

Анотація


У статті на основі аналізу історико-педагогічних праць вітчизняних науковців досліджується співзвучність ідей Я. А. Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. щодо змісту національного виховання. Акцентовано увагу на виховній концепції Я. А. Коменського, в основу якої лягли ідеї усвідомлення національної ідентичності, ролі рідної мови у процесі навчання і виховання, пансофічні ідеї, побудовані на засадах християнської любові, терпимості, усвідомленні власних моральних і суспільних обов’язків. Доведено, що проблема сприйняття спадщини видатного педагога українськими дослідниками різних історичних періодів знайшла своє висвітлення передусім у контексті вивчення, становлення та розвитку української педагогічної думки. Показано, що у роки визвольних змагань українського народу спадщина Я. А. Коменського розглядалася крізь призму формування ідей національного виховання, розвитку освіти згідно суспільних та громадських ідеалів, відповідності школи соціальним потребам.

В статье на основе анализа историко-педагогических трудов отечественных ученых исследуется созвучность идей Я. А. Коменского и представителей украинской педагогической мысли второй половины XIX – начала ХХ в. по содержанию национального воспитания. Акцентировано внимание на воспитательной концепции Я. А. Коменского, в основу которой легли идеи осознания национальной идентичности, роли родного языка в процессе обучения и воспитания, пансофические идеи, основанные на принципах христианской любви, терпимости, осознании собственных моральных и общественных обязанностей. Доказано, что проблема восприятия наследия выдающегося педагога украинскими исследователями разных исторических периодов нашла свое отражение прежде всего в контексте изучения, становления и развития педагогической мысли. Показано, что в годы освободительной борьбы украинского народа наследие Я. А. Коменского рассматривалось сквозь призму формирования идей национального воспитания, развития образования согласно общественных и гражданских идеалов, соответствия школы социальным потребностям.

Harmony of J. A. Comenius’ ideas and representatives of Ukrainian educational thought of the late nineteenth – early twentieth century on the content of national education are studied by the analysis of national researchers’ historical and pedagogical work in the article. Attention is focused on J. A. Comenius’s educational concept, which is formed by the understanding ideas of national identity, the role of the native language in learning and education process, ideas, built on the principles of Christian love, tolerance, awareness of moral and social responsibilities. It has been proved that the problem of outstanding teacher’s heritage perception by the Ukrainian researchers from different historical periods found its coverage especially in the context of the study, the formation and development of the Ukrainian educational thought. It is shown that during the Ukrainian people’s liberation struggle J. A. Comenius’s heritage was seen through the prism ideas of national education formation, education development by social and civil ideals, school accordance to the social needs. The second half of XIX – early XX century is regarded as the period of Ukrainian educational thought crystallization, the formation of the theoretical and methodological foundations of national education, approaches to determining its content. Many representatives of Dnieper Ukraine education and culture defended national and universal values, as presented in the disparate components of the national education content, its educational ideal in the scientific and theoretical articles, educational papers, art works.


Ключові слова


народність у вихованні; ідея національного виховання; зміст національного виховання; українська педагогічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; педагогічна спадщина Я. А. Коменського; коменіана; пансофія; національна ідентичність; рідна мова;

Повний текст:

PDF

Посилання


Духнович А. В. Народная педагогия в поль-зу училищ и учителей сельских / А. В. Духнович. – Львов, 1857. – Ч. 1. – 92 с.

Коменский Я. А. Великая дидактика // Из-бранные педагогические сочинения : в 2 т. / Коменский Я. А. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1. – 656 с.

Коменский Я. А. Законы хорошо организо-ванной школы // Избранные педагогичес-кие сочинения : в 2 т. / Коменский Я. А. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 2. – 576 с.

Коменский Я. А. Материнская школа // Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / Коменский Я. А. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1. – 656 с.

Кониський О. (Одовець Кость). Освіта на Західно-південній Україні / О. Кониський // Зоря. – 1887. – Липень. – Рочн. VIII. – С. 234–236; Серпень. – Рочн. VIII. – С. 259–262.

Лучкевич В. В. Коменіана в українській пе-дагогічній історіографії (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та істо-рія педагогіки» / В. В. Лучкевич. – Дрого-бич, 2009. – 19 с.

Мних Р. Рецепція Яна Амоса Коменського в Україні: підсумки та перспективи дослі-дження / Р. Мних // Ян Амос Коменський і сучасність : Матеріали міжнародного нау-кового семінару / редактори: Р. Мних, В. Кортгаазе. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 25–34.

Нечуй-Левицький І. С. Школа повинна бу-ти національна / І. С. Нечуй-Левицький // Дніпрові хвилі. – 1911. – № 15. – С. 208–214.

Памяти отца современной педагогики Яна Амоса Коменского // По поводу 301-й го-довщины его рождения. – Спб., 1893. – С. 6.

Родников В. Ідея єдиної школи в своїм пе-ршім джерелі / В. Родников // Вільна українська школа. – 1918–1919. – № 8–9. – С. 89–92.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Чепіга Я. Національність і національна школа / Я. Чепіга // Світло. – 1910. – № 1. – C. 24.

REFERENCES

Dukhnovych A. V. Narodnaia pedahohyia v polzu uchylyshch y uchytelei selskykh / A. V. Dukhnovych. – Lvov, 1857. – Ch. 1. – 92 s.

Komenskyi Ia. A. Velykaia dydaktyka // Yz-brannye pedahohycheskye sochynenyia :

v 2 t. / Komenskyi Ia. A. – M. : Pedahohyka, 1982. – T. 1. – 656 s.

Komenskyi Ia. A. Zakony khorosho orhany-zovannoi shkoly // Yzbrannye pedahohy-cheskye sochynenyia : v 2 t. / Komenskyi Ia. A. – M. : Pedahohyka, 1982. – T. 2. – 576 s.

Komenskyi Ia. A. Materynskaia shkola // Yz-brannye pedahohycheskye sochynenyia : v 2 t. / Komenskyi Ia. A. – M. : Pedahohyka, 1982. – T. 1. – 656 s.

Konyskyi O. (Odovets Kost). Osvita na Zakhidno-pivdennii Ukraini / O. Konyskyi // Zoria. – 1887. – Lypen. – Rochn. VIII. – S. 234–236; Serpen. – Rochn. VIII. – S. 259–262.

Luchkevych V. V. Komeniana v ukrainskii pedahohichnii istoriohrafii (druha polovyna KhIKh – persha polovyna KhKh st. : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky» / V. V. Luchkevych. – Drohobych, 2009. – 19 s.

Mnykh R. Retseptsiia Yana Amosa Komenskoho v Ukraini: pidsumky ta perspektyvy doslidzhen-nia / R. Mnykh // Yan Amos Komenskyi i suchasnist : Materialy mizhnarodnoho nauko-voho seminaru / redaktory: R. Mnykh, V. Korthaaze. – Drohobych : Kolo, 2005. – S. 25–34.

Nechui-Levytskyi I. S. Shkola povynna buty natsionalna / I. S. Nechui-Levytskyi // Dni-provi khvyli. – 1911. – № 15. – S. 208–214.

Pamiaty ottsa sovremennoi pedahohyky Yana Amosa Komenskoho // Po povodu 301-i hodovshchyny eho rozhdenyia. – Spb., 1893. – S. 6.

Rodnykov V. Ideia yedynoi shkoly v svoim pershim dzhereli / V. Rodnykov // Vilna ukrainska shkola. – 1918–1919. – № 8–9. – S. 89–92.

Sukhomlynska O. V. Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh prob-lem / O. V. Sukhomlynska. – K. : A.P.N., 2003. – 68 s.

Chepiha Ia. Natsionalnist i natsionalna shkola / Ia. Chepiha // Svitlo. – 1910. – № 1. – C. 24.