DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15419

Особливості організації диференційованого підходу до навчання дітей у російських школах УСРР в умовах українізації (20-ті рр. ХХ ст.)

Світлана Шевченко

Анотація


На основі вивчення архівних документів висвітлено організацію російських шкіл до навчання дітей, особливо в російськомовному середовищі Донецька, Донецької округи, Харкова та Харківської округи; розкрито особливості підходу до навчання дітей у російських школах на території УСРР в умовах українізації у 20-х роках ХХ ст.

Ключові слова: шкільна освіта; українізація; концентр; російські школи.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Всеросійський перепис населення Донбасу у 1922 р. // ЦДАВО України. – Ф. 2605, оп. 6, спр. 348, арк. 2.

Всесоюзний шкільний перепис 15 грудня 1927 р. Шкільні установи соціального вихо-вання на Україні. – Харків : Держ. вид-во «Господарство України», 1930. – 305 с.

Короткі підсумки перепису населення України 17 грудня 1926 р. Національний і віковий склад, рідна мова та писемність на-селення. – Харків: Видання Центр. Статист. Управління УСРР, 1928. – 210 с.

Краеведческие темы в школьном препода-вании (Обзор литературы) // Краеведе-ние. – 1926. – № 3. – С. 414–420.

Народна освіта України. Установи соціаль-ного виховання на 1 листопада 1929 р. – Харків : Держ. вид-во «Господарство Украї-ни», 1930. – 63 с.

Національні відносини в Україні у ХХ сто-літті : збірник документів і матеріалів. – Ки-їв : Наукова думка, 1994. – 560 с.

Охоплення дітей школами з російською та українською мовами навчання у 1923 р. // Держ. архів Дон. обл. (ДАДО). – Ф. Р-2, оп. 1, спр. 3, арк. 69.

Підраховано автором за матеріалами: На-родное образование Украины на 1 января 1922 г. Учреждения социального воспита-ния. Статистика Украины.  № 39. Се-рия VІІ. Статистика народного образова-ния. – Вып. 3. – Т. 2. – Харьков, 1924. – 171 с.

Порадник соціального виховання. – Хар-ків : Держвидав України, 1921. – 105 с.

Різник Я. Як студюювати нові програми (За тезами, яких затвердив Київський кабінет нормальної педагогіки) / Я. Різник // Рад. освіта. – 1924. – Ч. 11–12. – С. 65–71.

Состояние народного просвещения на Украине в 1924–1925 уч. году : тезиси к до-кладу Я. Ряппо. – Харьков : Госиздат Укра-ины, 1925. – 95 с.

Смоленський С. Весняно-літній триместр / С. Смолінський // Рад. освіта. – 1925. – Ч. V. – С. 36–42.

Цимбал П. З досвіду українізації сель шко-ли / П. Цимбал // Освіта Донбасу. – 1923. – № 4. – 123 с.