DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15417

Розвиток теоретичних основ змісту середньої освіти у вітчизняній педагогіці в першому двадцятиріччі ХХ століття

Володимир Арешонков

Анотація


У статті автор висвітлив процес розвитку теоретичних основ змісту середньої освіти у вітчизняній педагогіці першого двадцятиріччя ХХ століття. Зроблено висновок, що на початку XX ст. розвиток теорії змісту освіти був складним, у багатьох відношеннях плідним, проте далеко не всі її проблеми отримували послідовні рішення: не розкривався характер зв’язку загального та спеціального в навчальному процесі, не пояснювалося, які елементи загальної освіти використовує освіта спеціальна.

Ключові слова: зміст освіти; формальна освіта; матеріальна освіта.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Богуславський М. Розвиток теоретичних основ змісту загальної освіти у вітчизняній педагогіці / Михайло Богуславський // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 2–8.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХІХ – начало ХХ в. / под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Его-рова, Ф. Г. Паначина, Б. К. Тебиева. – М. : Педагогика, 1991. – 448 с.

Струминский В. Я. Основы и система дида-ктики К. Д. Ушинского . – М. : Учпедгиз, 1957. – 214 c.

Пометун Е. И. Проблемы развития школь-ного исторического образования в Украине в ХХ веке : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01, 13.00.02 / Пометун Елена Иванов-на. – Киев, 1996. – 445 с.

Катаев И. Новейшие течения в преподава-нии истории / И. Катаев // Вестник вос-питания. № 3. – Год 26-й . – М. : Типо-литография И. Н. Кушнерева и К, 1915 . – № 3 март. – 1915. – № 3. – С. 117.

Звягинцев Е. А. Локализация учебного ма-териала / Е. А. Звягинцев // Народная жизнь и школа. – Вып. 1. – М. : Изд-во Сы-тина, 1914.– С. 41–59.