DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15416

Висвітлення історії освіти у Підкарпатській Русі періоду 1919–1938 рр. у радянській історіографії

Артур Ковач

Анотація


Розглянуто радянську історіографію історії освіти у Підкарпатській Русі. Розвиток радянських історико-педагогічних та історичних знань представлено у контексті впливу ідеологічних процесів на наукові дослідження істориків. Виділено етапи вивчення у СРСР історії освіти на Закарпатті в 1919–1938 рр., через які розкрито шлях становлення радянських історико-педагогічних поглядів на освіту в краї у чехословацький період; відображено вплив на історіографію лібералізації умов наукової роботи дослідників у роки хрущовської «відлиги»; порушено проблему методологічної кризи кінця 80-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: шкільництво; система освіти; історія освіти; історіографія.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Білак С. М. До питання критики буржуаз-но-націоналістичних фальсифікацій історії Закарпаття (1919–1944 рр.) / Степан Ми-хайлович Білак // Культура і побут насе-лення Українських Карпат : матеріали рес-публіканської наукової конференції / Мі-ністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Ужгородський державний університет. – Ужгород : Закарпатська об-ласна друкарня, 1973. – С. 65–73.

Білак С. М. Народ за ними не пішов / Сте-пан Михайлович Білак. – Ужгород : Карпа-ти, 1981. – 216 с.

Бондарь А. Д. Из истории школы в Закар-патской Украине до воссоединения ее с Со-ветской Украиной / Андрій Данилович Бондарь // Советская педагогика. – 1954. – № 3. – С. 95–110.

Борканюк О. Чим є для нас Радянський Союз (вибрані статті, промови, інтерпеля-ції) / упор. І. М. Гранчак, С. Ю. Пруниця, М. Є. Ротман, І. Л. Хоменко, М. П. Якименко. – Ужгород : Карпати, 1976. – 340 с.

Гомоннай В. В. Нариси з розвитку педаго-гічної думки і школи Закарпаття (Дорадян-ський період) / Василь Васильович Гомо-ннай. – Ужгород : Ужгородська типографія, 1990. – 136 с.

Гомоннай В. В. Народна освіта Радянського Закарпаття / Василь Васильович Гомо-ннай. – К. – Ужгород : Радянська школа, 1988. – 168 с.

Гомоннай В. Развитие народного просве-щения в

Закарпатье / Василий Гомон-най // Советское Закарпатье. – 1955. – № 143(3093). – С. 2.

Гранчак І. Олекса Борканюк – полум’яний борець за визволення трудящих Закарпат-тя / Іван Гранчак. – К. : Державне видавниц-тво політичної літератури УРСР, 1956. – 96 с.

Историография истории нового и новей-шего времени стран Европы и Америки : учебное пособие для студентов / под. ред. И. П. Дементьева, А. И. Патрушева. – М. : Простор, 2000. – 432 с.

Ігнат А. М. Стан освіти на Закарпатті в 20–30-х рр. ХХ ст. / Андрій Михайлович Іг-нат // Великий Жовтень і розквіт возз’єднаного Закарпаття / Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Ужгородський державний університет [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 1970. – С. 212–221.

Кузьмин М. М. Школа и образование в Че-хословакии (конец XVIII – 30-е годы ХХ в.) / Михаил Николаевич Кузьмин. – М. : Наука, 1971. – 261 с.

Мересій Ю. За брамою монастиря / Юрій Мересій. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1960. – 142 с.

Наумова Г. Р. Историография истории Рос-сии : учеб.

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Наумова Г. Р., Шикло А. Е. – М. : Академия, 2009. – 480 с.

Небесник И. М. На путях развития новой Чехословацкой школы / Иван Михайлович Небесник. – М. : Педагогика, 1978. – 112 с.

Полум’яне слово. Статті та промови кому-ністичних діячів Закарпаття / упор. М. Климпотюк. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1957. – 204 с.

Про Закарпатську Україну : збірник мате-ріалів / відповідальний за випуск Я. Тока-ренко. – К. : Українське державне видавни-цтво, 1945. – 48 с.

Стахеев Б. Ф. Исследование по истории грамотности в Чехословакии / Б. Ф. Ста-хеев // Советская педагогика. – 1973. – № 5. – С. 139–140.

Хичій О. Ф. З історії шкільництва в Закар-патті з XVIII століття до возз’єднання його з Радянською Україною / О. Ф. Хичій // На-укові записки / МВО УРСР, Ужгородський державний університет. – Том ХХІХ. Історія Закарпаття. – Ужгород, 1957. – С. 331–352.

Шевченко Ф. Боротьба за радянську владу на Закарпатській Україні / Федір Шевчен-ко. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1950. – 96 с.

Школа Закарпаття : збірка матеріалів нара-ди працівників народної освіти Закарпат-ської області УРСР 9–12 січня 1946 року / під ред. В. О. Повха. – К. : Радянська школа, 1946. – 72 с.

Шляхом Жовтня. Промови та інтерпеляції депутатів-комуністів у Чехословацькому парламенті про Закарпатську Україну (1921–1938) / ред. ком. В. І. Бєлоусов, І. М. Ваш, М. В. Климпотюк, І. Д. Петрущак та ін. – Ужгород : Закарпатське обласне ви-давництво, 1959. – 620 с.