DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15412

Педагогічна система поглядів В. О. Сухомлинського про природоохоронну роботу учнів загальноосвітньої школи

Тетяна Турбар

Анотація


У статті проведено аналіз педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського про природоохоронну роботу учнів загальноосвітньої школи на основі дослідження його окремих педагогічних творів та беручи до уваги результати історико-педагогічних досліджень. У педагогічній системі В. О. Сухомлинського виокремлено мету, завдання, зміст, форми і методи природоохоронної роботи учнів. Актуалізуються ідеї видатного педагога щодо природоохоронної роботи школярів та визначена їх роль для сучасної екологічної освіти і виховання підростаючого покоління.

Ключові слова: В. О. Сухомлинський; природоохоронна робота; педагогічна система; екологічна освіта і виховання; охорона природи.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Ацегейда І. П. Значення педагогічної спа-дщини В. О. Сухомлинського для реалізації сучасних методів екологічної освіти та ви-ховання / І. П. Ацегейда // Педагогічний дискурс. – № 10. – 2011. – С. 22–25.

В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / упо-ряд.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, В. С. Курило та ін. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 504 с.

Кравцов В. О. Принцип природовідповід-ності виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та істо-рія педагогіки» / В. О. Кравцов. – Кривий Ріг, 2001. – 20 с.

Сараєва О. В. Педагогічна система В. О. Сухо-млинського в науковому доробку вітчизня-них учених : автореф. дис. на здобуття на-ук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогі-ки» / О. В. Сараєва. – Київ, 2007. – 25 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в

-ти т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Радян-ська школа, 1980. – Т. 5. – 678 с.

Сухомлинський В. О. Народження грома-дянина / В. О. Сухомлинський. – К. : Ра-дянська школа, 1970. – 288 с.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська шко-ла, 1973. – 288 с.