DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15409

Учитель за покликанням (Олександр Якович Герд 1841–1888)

Наталія Малько

Анотація


У статті здійснено аналіз педагогічних ідей та освітньої діяльності Олександра Яковича Герда. Висвітлено основні віхи його життя та чинники становлення як освітнього і громадського діяча. Здійснений аналіз дозволяє зробити висновок, що він належав до тих людей, які присвятили своє життя служінню високій меті – вихованню підростаючого покоління. Наділений від природи особливими здібностями, загостреним почуттям гідності, добросердечністю, він викликає повагу та захоплення і в наш час.

Ключові слова: О. Я. Герд; недільні школи; військові гімназії; колонії малолітніх злочинців; вищі жіночі курси.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вейнберг П. И. Паняти А. Я. Герда / Петр Вейнберг // Женское образование. Педа-гогический листок для родителей, настав-ниц и наставников. Издаваемый при С.-Петербургских женских гимназиях. – 1889. – № 1. – С. 29–40.

Дрентельн Н. С. Несколько воспоминаний об Александре Яковлевиче Герде / Нико-лай Сергеевич Дрентельн // Педагогиче-ский сборник, издаваемый при главном управлении военно-учебных заведений. – 1889. – Кн. ІV. – С. 305–313.

Казакова О. В. Жизнь и труды А. Я. Герда / А. Я. Герд // Избранные педагогические труды / [под. ред. Б. Е. Райкова]. – М. : АПН РСФСР, 1953. – С. 151–190.

Некролог. А. Я. Герд // Воспитание и обу-чение. – 1889. – кн. І. – С. 54–55.

Несколько слов о А. Я. Герде как експерте городских школ / Женское образование. – 1889. – № 1. – С. 65–69.

Острогорский А. Н. Страничка из воспо-минаний об А. Я. Герде / А. Н. Остро-горский // Педагогический сборник. – 1913. – Кн. ХІІ. – С. 628–629.

Семенов Д. Д. Олександр Яковлевич Герд / Д. Д. Семенов // Детское чтение. – 1889. – Кн. ІІІ. – С. 553–578.

Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних про-блем / Ольга Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – С. 68.