DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15406

Способи формування дисциплінованості учнів народних шкіл у процесі навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Інна Заболотна

Анотація


У статті на основі аналізу історико-педагогічних та архівних джерел розглянуто питання формування дисциплінованості учнів народних шкіл другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Виокремлено та схарактеризовано методи, прийоми, засоби, форми навчання, за допомогою яких здійснювалося формування дисциплінованості учнів народних шкіл в окреслений історичний період. Акцентовано увагу на поглядах педагогів-практиків щодо способів виховання окресленої якості в практиці шкіл.

Ключові слова: народна школа; дисциплінованість; формування; методи; прийоми; форми; засоби; навчання.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Гавриш Р. Л. Земська школа на Полтавщи-ні / Р. Л. Гавриш. – Полтава : ВЦ «Археоло-гія», 1998. – 102 с.

Штейнгауз М. М. Ручной труд в народной школе / М. М. Штейнгауз. – М. : Изд. жур-нал «Народ. учитель», 1913. – 47 с.

Елеонский Ф. О школьной дисциплине / Ф. Елеонский // Учитель. – 1864. – № 1–24. – С. 418–880.

Водовозов Н. И. Избранные педагогические сочинения / Н. И. Водовозов. – М., 1978. – 653 с.

Лубенец Т. Педагогические беседы. – СПб., 1913. – 578 с.

Сиповский В. Д. Избранные педагогиче-ские сочинения / В. Д. Сиповский, 1911. – 314 с.

Об естественно-исторических экскурсиях // Учитель. – 1866. – С. 251–255.

Содействие учеников учителю // Учи-тель. – 1863. – № 7. – С. 317–321.

Ф. 200, Оп. 1, Спр. 293 «Отчеты о работе школ и сведения об отделениях и учрежде-ниях о-ва грамотности, конспекты пробных занятий учительниц», 1906, Арк. 82–83.

Труды Киевского педагогического съезда (12–19 апреля 1916 г.). – К., 1916. – 786 с.

Ушинский К. Д. Собрание сочинений :

[в 11 т.] / редкол. А. М. Еголин, Е. Н. Медынский, В. Я. Струминский. – М., Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1948–1952. – Т. 9. – С. 359.