DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15398

Тенденції розвитку початкової освіти в УСРР у 1920-х роках

Тетяна Гавриленко

Анотація


У статті здійснена спроба визначити основні тенденції розвитку початкової освіти в
УСРР у 1920-х роках в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних та педагогічних
трансформацій.

Ключові слова: система освіти; початкова освіта; школа першого концентру; тенденції.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Березовська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : [монографія] / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Гейзер М. А. Збірник чинного законодавст-ва УСРР про народну освіту / М. А. Глей-зер ; [за ред. Я. П. Ряппо]. – вид. 2-е. – Х. : Юрид. вид-во НКЮ УСРР, 1927. – 207 с.

Глинський А. Б. Национальные меньшинс-тва на Украине / А. Б. Глинский. – Харьков – Киев : Центриздат, 1931. – 77 с.

Грищенко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917–1965) / М. С. Гри-ценко. – К. : Рад. шк., 1966. – 230 с.

До всіх Губнаросів // Бюлетень Наркомосу. – 1924/1925. – № 3/4. – С. 94–95.

Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / О. В. Сухом-линська та ін. ; [за ред. О. В. Сухом-линської]. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

Народна освіта України. Установи соціаль-ного виховання на 1 грудня 1928 р. – Х. : Го-сподарство України, 1930. – 48 с.

Народна освіта України. Установи соціаль-ного виховання на 1 січня 1927 р. – Х. : Ви-дання центр. статист. управління УСРР, 1928. – 87 с.

Ніколіна І. І. Загальноосвітня школа Украї-ни в контексті суспільно-політичного жит-тя 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / І. І. Ніколіна. – Черні-вці, 2008. – 20 с.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 21 вересня 1920 року // Збірник декре-тів, наказів і розпоряджень по народному комісаріату освіти УСРР. – Х. : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – Вип. 3. – С. 4–5.

Ряппо Я. П. Народна освіта на Україні за десять років революції / Я. П. Ряппо. – К. : Держ. вид-во України, 1927. – 126 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / Сте-пан Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с.

ЦДАВОВУ України. – Ф. 166, оп. 9, спр. 121. – Арк. 2.

Черненко Г. М. Соціально-педагогічні заса-ди розвитку початкової освіти в Україні (1917–1933 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. М. Черненко. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 217 с.