DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15396

Становлення предметів загальної середньої освіти у 30-х роках XX ст.

Лідія Пироженко

Анотація


У статті аналізуються наукові пошуки щодо реформування змісту загальної середньої освіти і створення його предметної структури в контексті перебудови вітчизняної школи 30-х рр. ХХ ст. – період, коли зміст освіти набув уніфікованості, а процес оволодіння знаннями, уміннями та навичками самодостатнього значення. Автором здійснено історико-педагогічне осмислення дидактичного досвіду минулого (проаналізовано провідні тенденції побудови змісту шкільної освіти та основні вимоги до побудови шкільних навчальних програм) в аспекті сучасних освітніх парадигм.

Ключові слова: загальна середня освіта; вітчизняна школа 30-х років; шкільні навчальні програми.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Постанова ЦК ВКП(б) «Про початкову і середню школу» // За комуністичну осві-ту. – 1931. – № 7–8. – С. 1–15.

Сухомлинська О. В. Періодизація педагогі-чної думки в Україні: кроки до нового ви-міру / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до зага-льних проблем. – К. : АПН, 2000. – С. 47–65.

Степанко Л. А. Вопросы теории содержа-ния общего среднего образования в совет-ской педагогике (1917–1937 гг.) / Л. А. Степанко. – Челябинск : Челяб. ГПИ, 1980. – 75 с.

Гудвіл Ю. На шляху до стабілізації підруч-ників політехнічної школи / Ю. Гудвіл // Комуністична освіта. – 1933. – № 3–4. –

С. 7–27.

Постанова ЦК ВКП(б) «Про навчальні про-грами та режим в початковій і середній школі» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. 1917–1973 гг. : сб. докум. / [сост.: А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литви-нов]. – М. : Педагогика, 1974. – С. 174.

Постанова ЦК ВКП(б) «Про підручники для початкової та середньої школи» // На-родное образование в СССР. Общеобразо-вательная школа. 1917–1973 гг. : сб. докум. / [сост.: А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов]. – М. : Пе-дагогика, 1974. – С. 164–165.

Скаткин М. Н. Вопросы теории построения программ в советской школе / М. Н. Скат-кин // Известия АПН РСФСР. – 1949. – Вып. 20. – С. 11–27.

Бурганський П. Нові програми політехнічної школи / П. Бурганський // За комуністичну освіту. – 1931. – № 10–124.

Резник Я. Б. Образование правильных представлений и понятий у детей / Я. Б. Резник // Советская педагогика. – 1939. – № 7. – С. 33–42.

Хинчин А. Я. Педагогические статьи / А. Я. Хинчин. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 172 с.

Помагайба В. І. Програми початкової шко-ли / В. І. Помагайба // Наукові записки. Том ХХХ. Питання початкової освіти. – К. : Радянська школа, 1963. – 233 с.

Программы средней школы. Трудовое и политехническое обучение. 5–7 год обуче-ния. – Х. : Радянська школа, 1933. – 27 с.

Программы средней школы. Естествозна-ние. – Х. : Изд. «Радянська школа, 1933. – 18 с.

Программы средней школы. География. – Х. : Изд. «Радянська школа, 1933. – 17 с.