DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15394

Становлення та розвиток професійної підготовки наукових працівників та викладачів вузів України (перша половина 1920-х рр.)

Ірина Регейло

Анотація


У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення і розвитку професійної підготовки наукових працівників та викладачів вузів України через аспірантуру науково-дослідних кафедр у першій половині 1920-х років та висвітлено основні тенденції цього процесу.

Ключові слова: наукові працівники; науково-дослідні кафедри; аспірантура.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Авдієнко М. О. Народна освіта на Україні / М. О. Авдієнко. – Харків, 1927. – 101 с.

Адамський В. Р. Становлення науково-дослідної роботи в Кам’янець-Подільському інституті народної освіти / В. Р. Адамський // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 197–212.

Бюлетень Народного Комісаріату освіти УСРР. – 1925. – №

– С. 77–78.

Виговський М. Соціально-професійний ста-тус номенклатури науково-методологічних установ Наркомосу (1922–1930 рр.) / М. Виговський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України ; редкол. М. Л. Головко (гол. ред.) та ін. – № 3(27). – Київ : Курс, 2004. – С. 116–124.

Зозуля С. Ю. Досвід функціонування регі-ональних історичних установ в умовах то-талітаризму в 1920-на початку 1930-х років / С. Ю. Зозуля // Історія та історіографія в Європі. – Вип. 3. Історія як засіб політичної легітимації в Німеччині та Україні у ХХ столітті. – К., 2004. – С. 47–55.

Иванова Л. Ф. Формироваиние советской научной интеллигенции (1917–1927) / Л. Ф. Иванова. – М. : Наука, 1980. – 282 с.

Комаренко Н. В. Утворення та діяльність історичних кафедр на Україні в 20-х роках / Н. В. Комаренко // Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1971. – Вип. 4. – С. 34.

Культурне будівництво в Українській РСР.1917–1959 рр. : зб. док. у 2-х тт. – К. : Держвидав, 1959. – Т. 1 (1917 – червень 1941 рр.). – С. 50–51.

Культурне будівництво в Українській РСР.1917–1959 рр. : зб. док. у 2-х тт. – К. : Держвидав, 1959. – Т. 1 (1917 – червень 1941 рр.). – С. 93–95.

Липинський В. В. Концепція та модель освіти в УРСР у 20-ті роки / В. В. Липинський // Український історич-ний журнал. – 1999. – № 5. – С. 3–11.

Литвин Н. М. Ідеологічна складова судових процесів 1920–1930-х років проти наукової інтелігенції України / Н. М. Литвин // Гі-лея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, – 2011. – Вип. 50. – С. 192–199.

Ляпіна О. В. Становлення інститутів на-родної освіти в УРСР (перша половина 1920-х рр.) / О. В. Ляпіна // Гілея: науко-вий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2009. – Вип. 18. – С. 134–141.

Об организации управления высшими учебными заведениями: Постановление Народного Комиссариата Просвещения от 11 марта 1919 г. // Собрание узаконений и распоряжений робоче-крестянского прави-тельства Украины. – 2-е изд. – 1925. – № 25. – С. 270.

Осмоловська О. Ю. Державна політика що-до професорсько-викладацьких кадрів ра-дянської України (1920–1930-ті рр.) : авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / О. Ю. Осмо-ловська. – Донецьк, 2004. – 19 с.

Осмоловська О. Ю. Матеріальне становище професорсько-викладацьких кадрів вузів України у 20-ті роки // Наукові записки : збірник наукових статей Національного пе-дагогічного університету імені М. П. Драго-манова. – К., 2002. – Вип. XLVII. – С. 297–302.

Положение о научных работниках вузов. – СУ РСФСР. 1924. – № 7. – С. 44.

Пристайко В. Справа «СВУ»: невідомі до-кументи, факти / Пристайко В., Шапо-вал Ю. – К. : Інтел, 1995. – 447 с.

Програми підготовчої роботи аспіранта науково-дослідчої катедри літературознав-ства // Інститут рукописів НБУ ім. Вернадського. – Ф.Х. – № 34934. – 12 арк.

Ряппо Я. Положення про науково-дослдіні кафедри УРСР / Я. Ряппо // Наука на Україні. – 1922. – № 1. – С. 112–116.

Сидорчук Т. Г. Підготовка наукових та на-уково-педагогічних кадрів через аспіран-туру в Україні (1920-і – 1970-і роки) : авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історик. наук : спец. 07.00.01 «Історія Украї-ни» / Сидорчук Тетяна Геннадіївна. – 1998. – 20 с.

Справочник аспиранта. – М., РАНИОН, 1928. – С. 5.

Чехович В. А. Державно-правові питання українізації в 20-х роках / В. А. Чехович // Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991. – С. 96–122.

Центральний державний архів вищих ор-ганів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), р-4805, оп. 1, спр. 15. – Арк. 65–69.

ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 2, спр. 33. – Арк. 14; спр. 269. – Арк. 3.

ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 6, спр. 5557. – Арк. 27–30.

ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 8, спр. 440. – Арк. 22.

ЦДАВО України. – Ф. 66, оп. 1, спр. 1028. – 43 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 66, оп. 1, спр. 1094. – 14 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 66, оп. 2, спр. 448. – 122 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 31, оп. 1, спр. 15. – 232 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 31, оп. 1, спр. 70. – 216 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 66, оп. 1, спр. 717. – 56 арк.

Центральний державний архів громадсь-ких об’єднань і політичних партій України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1, оп. 20, спр. 1076. – Арк. 70–71.

ЦДАГО України. – Ф. 1, оп. 20, спр. 1076. – Арк. 78.