DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15392

Роль інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.)

Ольга Місечко

Анотація


Метою статті є прослідкувати хід педагогізації підготовки майбутніх шкільних працівників як форми професіоналізації педагогічної освіти у першій в історії України вищій професійно-педагогічній школі – інститутах народної освіти, створених на противагу науково-академічній університетській моделі професійної освіти й призначених утвердити у формі й змісті професійної підготовки педагогів нові ціннісні орієнтири. На матеріалі архівних документів та публікацій тих часів виокремлені конкретні напрями педагогізації.

Ключові слова: інститути народної освіти; педагогізація професійної підготовки; етапи й напрями педагогізацїі.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Доповідна записка Головпрофосвіти в Раду Народних Комісарів «Об организации Ин-ститутов Народного Образования» // ЦДАВОВ. – Ф. 2, оп. 2, спр. 767. – Арк. 69–73.

Зарицкий М. Каким должен быть факпро-фобр / М. Зарецкий // Шлях освіти. – 1924. – № 8. – С. 27–31.

Зотин М. О подготовке работников для школ фабрзавуча и профшкол / М. Зотин // Шлях освiти. – 1924. – № 8. – С. 15–22.

Зотин М. Подготовка учителя / М. Зотин // Шлях освіти. – 1924. – № 8. – С. 1–14.

Кашкаров Н. Вторая всеукраинская конфе-ренция по педагогическому оборазованию / Н. Кашкаров // Шлях освіти. – 1923. – № 7. – С. 190–214.

Матеріали про роботу Харківського ІНО // ЦДАВОВ. – Ф. 166, оп. 3, спр. 384. – 90 арк.

Матеріали про стан підготовки працівників народної освіти на Україні. 1921 р. // ЦДАВО. – Ф. 166, оп. 2, спр. 281, ч. 1, 236 арк. – Арк. 17–19.

Попов А. Факультет социального воспита-ния Харьковского ИНО / А. Попов // Путь просвещения, 1922. – № 2. – С. 215–244.

Ряппо Я. Новый этап реформы педагогиче-ского образования / Реформа высшей школы на Украине в годы революции (1920–1924) : сб. статей и докладов / Я. Ряппо. – Харьков : Госиздат Украины, 1925. – С. 98–113.

Ряппо Я. О факультетах профобра / Я. Ряппо // Шлях освіти. – 1924. – № 8. – С. 23–26.

Учебный план факультетов социального воспитания. – Х. : Путь просвещения, 1924. – 21 с.

Хлівний І. Р. Педагогічна освіта за 15 років / І. Р. Хлівний // Шлях освіти. – 1932. – № 11–12. – С. 58.

Шатунов М. Третя педконференція / М. Шатунов // Шлях освіти. – 1924. – № 8. – С. 211–213.