DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15391

Розвиток загальної освіти Черкаського повіту Київської губернії (ХІХ – поч. ХХ століття)

Світлана Роєнко

Анотація


У статті простежується історія відкриття навчальних закладів у Черкаському повіті Київської губернії в ХІХ – на початку ХХ століття. Особливу увагу зосереджено на діяльності приватних навчальних закладів та їх ролі в розширені мережі навчальних закладів різних типів. Також визначено фактори, які сприяли відкриттю навчальних закладів.

Ключові слова: система освіти; мережа навчальних закладів; приватні навчальні заклади; приватна гімназія; приватне училище.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Драч О. О. Народна освіта на Черкащині в контексті загальноукраїнських тенденцій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Національна ідентичність у контексті політичного процесу: історія і су-часність. Деякі аспекти національного роз-витку і національного виховання : матеріа-ли науково-практичної конференції, (Чер-каси, 29 січня 2004 р.) / [за ред. Ж. В. Деркач]. – Черкаси, 2004. – С. 90–96.

Історія міст і сіл УРСР/ Черкаська об-ласть / [за ред. О. Л. Стешенко]. – К. : Ін-ститут історії Академії наук УРСР, 1972. – 774 с.

Коротка історія Смілянського краю [Елект-ронний ресурс].  Режим доступу : http://smilarda.org.ua/structure/itemlist/category/3-smilyanskiy-rayon.

Некоторые данные о народном образовании в Юго-Западном крае. – Б.м. и г. из. – 57 с.

Об издании отчёта о состоянии учебных заведений Киевского учебного округа // Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 707, оп. 227 (1899), спр. 105, арк. 280 зв., 290–291.

Описание и справочная книга Черкасского уезда Киевской губернии / [cостав. А. В. Чугаєв]. – Черкассы : Типография Х. Д. Раздольскаго, 1911. – 176 с.

Отчёт о состоянии Черкасской женской гимназии А. В. Самойловской за 1907 г. // Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 707, оп. 159 (1907), спр. 139, арк. 3, 4 зв., 5 зв.

Отчёт о земских школах и внешкольных мероприятиях в Черкасском уезде за 1914 год. // Державний архів Черкаської облас-ті. – Ф. 6, оп. 1 (1914), спр. 92, арк. 7.

Отчёт попечителя Киевского Учебного ок-руга о состоянии женских гимназий и про-гимназий за 1911 г. – К., 1912.

Отчёт попечителя Киевского Учебного ок-руга о состоянии учебных заведений окру-га за 1894 г. – К., 1895.

Отчёты и ведомости о состоянии училища Е. И. Лисовой. Переписка с инспектором училищ по учебным вопросам (начата 15 января 1906 года – окончена 10 сентября 1912 г.) // Державний архів Черкаської об-ласті. – Ф. 120, оп. 1 (1912), спр. 27, арк. 150.

Решетняк В. Ф. Невідомі сторінки з історії Смілянського технікуму харчових техноло-гій [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://smilarda.org.ua/structure/itemlist/ category/3-smilyanskiy-rayon ; http://stxt. smila.com/?mm=0&sm=8&pn=zmi_history

Розвиток педагогічної думки і освіти на Чер-кащині : монографія / [Л. М. Андрощук, Л. Д. Березівська, О. А. Біда та ін.] ; за заг. ред. Н. С. Побірченко. – К. : Науковий світ, 2003. – 173 с.

Сборник справочных сведений по Минис-терству народного просвещения за 1862 и частично за 1863 и 1864 год. – Спб., 1864.

Сведения о состоянии училищ, содержа-щихся частными лицами и переписка с ними по этому вопросу (январь 1910 – но-ябрь 1910) // Державний архів Черкаської області. – Ф. 120, оп. 1 (1910), спр. 8, арк. 119.

Степанов М. Школа у старих Черкасах ма-ла свої традиції, знищені у революційні ча-си [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/13198-shkola-u-starix-cherkasax-mala-svoyi-tradiciyi-znishheni-u-revolyucijni-chasi.html

Частные учебные заведения. – Б. м. и г. изд.

Школи Черкащини у вимірі часу [упор.: О. В. Фещенко, Н. С. Побірченко, Л. В. Вой-това]. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – 206 с.