DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15390

Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Алла Мелещенко

Анотація


На основі аналізу публіцистичних і літературних джерел та архівних матеріалів охарактеризовано особливості реалізації морально-етичного напряму виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Ключові слова: морально-естетичне виховання; початкові школи Волині; єврейські діти.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вітренко В. В. Розвиток системи освіти єв-рейської молоді на Звягельщені в ХІХ – на початку ХХ ст. / В. В. Вітренко // Євреї на Житомирщині: історія і сучасність : матері-али другої всеукраїнської науково-практичної конференції 15 квітня. – Жито-мир : благод. центр «Хесед Шломо», 2008. – С. 99–112.

Розенталь А. Єврейська історія та культура в Україні // Танах про захист прав люди-ни : матеріалии конференції 22–23 листо-пада 1993. – К. : УКПС «Кобза» асоціація іу-даїки України – 1994. – С. 132–137.

Энциклопедия иудаизма «Меир Натив» / под ред. А. Шломо-Залмана. – Иерусалим – Тель-Авив : Массада, 1983. – 264 с.

Єврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и на-стоящем / под общ. ред. Л. Каценельсон : в 16 т. – СПб : Брокгауз-Ефрон, 1908–1913. – Т. 5. – 960 с.

Єршова Л. М. Жіноча освіта на Волині : монографія / Л. М. Єршова. – Житомир : «Полісся», 2006. – 488 с.

Коэн Г. Суббота // Евреи и еврейство сборник историко-философских эссе. – Иерусалим : «Гемер Алия», 1991. – С. 49–54.

Казыльский П. Ненормальности в местеч-ковых училищах //

Жизнь Волыни (Жи-томир). – 1912. – 14 февраля.

Константиновская Е. Семья, дом и храм // Еврейская школа. – 1995. – № 4–9. – С. 219–220.

Леман В. Ю. Основи релігієзнавства : під-ручник / В. Ю. Леман. – Чернівці : Рута, 2005. – 304 с.

Лутай М. Є. Історія становлення єврейсько-го шкільництва в Україні і на Волині / М. Є Лутай // Малинщина у просторі і ча-сі. – Малин, 1996. – С. 162–163.

Про видачу і заміну меламедам свідоцтв // Державний архів Житомирської області (Далі: ДАЖО). – Ф. 71, оп. 1, спр. 1497. – 69 арк.

Проскура О. Єврейська історія та культура в Україні // Українсько-єврейські взаєми-ни в рефлексії інтелігенції : матеріали конференції 22–23 листопада 1993. – К. : УКПС «Кобза» асоціація іудаїки України, 1994. – С. 113–115.

Феофанова А. Виховання по-іудейському // Дзеркало тижня. – 2002. – № 19. – С. 2.

Шолом-Алейхем. Собрание сочинений в 6-ти тт. Т. 1. / Шолом-Алейхем. – М. : Худо-жественная литература, 1988. – 640 с.

Шолом-Алейхем. Истории для детей / Шолом-Алейхем. – М. : «Детская литерату-ра», 1988. – 207 с.