DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15388

Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст.

Наталія Дічек

Анотація


У статті висвітлено діяльність одного з нових для українського шкільництва 20-х років науково-педагогічного закладу – Одеського лікарсько-педагогічного кабінету – з утілення диференційованого підходу до організації дитинства в УСРР.

Ключові слова: лікарсько-педагогічний кабінет; диференційований підхід; дефективні діти; педологія.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Золотоверх В. В. Історія олігофренопедаго-гіки / В. І. Бондар, В. В Золотоверх. – К. : Знання, 2007. – 375 с.

Бондар В. І. Інтерпретація еволюції спеціа-льної освіти: зародження, становлення, ро-звиток (до десятиріччя Інституту спеціальної педагогіки АПН України) [Електронний ре-сурс] / В. І. Бондар, В. В Золотоверх. – Ре-жим доступу : hklib.npu.edu.ua/full_text.

Гладуш В. А. Післядипломна освіта дефек-тологів на базі обласних лікарсько-педагогічних кабінетів / В. А. Гладуш // Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 2. – С. 70–77.

Загальне навчання в УСРР: законодавчі та інструктивні матеріали. – Ч. 1. – Х. : ДВУ, 1926. – 139 с.

Замский Х. С. Развитие отсталых детей. Ис-тория изучения, воспитания и обучения с давнейших времен до середины ХХ ст. / Х. С. Замский. – М. : Просвещение, 1995.

Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 2 ноября 1922 г. на основании Постановления 111 сесси ІV созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г. – Х. : Издание Народного комисса-риата просвещения УССР, 1922. – 75 с.

Козлов І. Рефлексо-орто-педагогіка / Ів. Козлов // Укр. вісник експерименталь-ної педагогіки та рефлексології. – 1928. – № 1(8). – С. 122–146.

Кузьменко М. М. Система освіти в УСРР у 20-х рр.: історико-теоретичний аспект / М. М. Кузьменко // Український історич-ний журнал. – 2004. – № 5. – С. 66–80.

Лук’янова В. А. Розвиток експерименталь-ної педагогіки в Україні (20–30-х рр. ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук / Лук’янова Вікто-рія Анатоліївна. – Х., 2002. – 193 с.

Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг. – К. : Наук.світ, 2003. – 302 с.

Нариси українського шкільництва (1905–1933) / О. В. Сухомлинська та інші. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

Н. Т. Педологические институты, как само-стоятельные научные центры. История ра-звития Одесского Педологического И-та / Н. Т. [Николай Тарасевич – прим. Н. Д.] // Путь просвещения. – 1923. – № 4. – С. 126–149.

Операційний план на 1925–1926 рік // За-гальне навчання в УСРР: законодавчі та ін-структивні матеріали. – Ч. 1. – Х. : ДВУ, 1926. – С. 37–43.

Первая сессия Научно-Методического Ко-митета (21–30.01.1923) // Путь просвеще-ния. – 1923. – № 3. – С. 303–307.

Попів О. І. Декларація Наркомосвіти УСРР про соціяльне виховання дітей / О. І. Попів // Маловідомі першоджерела української педагогіки (др. пол. ХІХ–ХХ ст.) : хрестома-тія. – К. : Науковий світ, 2003. – С. 237–240.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.) : нариси / ред. кол.: М. Д. Ярмаченко та ін. – К. : Рад.шк., 1991. – 384 с.

Совещание Завгубсоцвоса (5–12.02.1923) // Путь просвещения. – 1923. – № 3. – С. 307–313.

Супрун М. О. Теорія і практика корекцій-ного навчання дітей з обмеженими розумо-вими можливостями в Україні (друга поло-вина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня докто-ра пед. наук / Супрун Микола Олексійо-вич. – К., 2008. – 22 с.

Сухомлинські О. В. Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психо-логії і педагогіки / Ольга Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 41–45.

Таранченко О. Періоди становлення та ро-звитку системи спеціального навчання ді-тей зі зниженим слухом в Україні / Оксана Таранченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 47–52.

Тарасович Н. Н. Итоги ІІ съезда психонев-рологов в Ленинграде / Н. Н. Тарасевич // Путь просвещения. – 1924. – № 4–5. – С. 163–189.

Тарасович Н. Одеський Лікарсько-Педаго-гічний Кабінет / проф. Н. Тарасевич // Шлях освіти. – 1929. – № 8–9. – С. 142–146.

Тарасович Н. О научно-педагогической работе в детучреждениях Соцвоса / Н. Тарасевич // Наша школа. – 1923. – № 4–5. – С. 31–35.

Тарасович Н. Педология и ее значение в современном педагогическом строительст-ве / Н. Тарасевич // Путь просвещения. – 1923. – № 4. – С. 1–22.

Тарасевич М. М. Одеський краєвий колек-тор для дефективних дітей / М. М. Тарасевич // Шлях освіти. – 1927. – № 4. – С. 218–219.

Тарасевич Н. Н. Высшие педологические курсы в Одессе / Н. Н. Тарасевич // Путь просвещения. – 1923. – № 4. – С. 289.

Шевченко О. Е. Підготовка вчителів-дефектологів в Україні у 20-х рр. ХХ ст. / О. Е. Шевченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 43–46.

Ярмаченко М. Д. Історія сурдопедагогіки / М. Д. Ярмаченко. – К. : Вид-че об’єднання «Вища школа», 1975. – 423 с.