DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15381

Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів

Надія Калініченко

Анотація


У статті розглянуто освітні процеси в Україні, вирішення проблеми підготовки педагогічних кадрів, зокрема на Єлисаветградщині, у 20-х роках XX ст. через призму діяльності талановитого просвітителя, вченого, педагога і організатора шкільної справи Василя Івановича Харцієва.

Ключові слова: освітні процеси; педагогічні кадри; Україна; 20-і роки XX ст.; Харцієв В. І.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Дем’яненко Н. Педагогічна практика в педвузах України 20-х років / Н. Дем’яненко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 102–111.

Липинський В. Становлення і розвиток но-вої системи освіти в УСРР у 20-ті роки : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Липинський Ві-талій Володимирович. – Д., 2001. – 393 с.

Володимир Чернецький. Український пе-дагог В. І. Харцієв (нові сторінки біографії) / В. К. Чернецький // Кіровоград. «Єлиса-вет», 24 червня 1993 р. – С. 1–7.

Довідки і посвідчення вчителів про закін-чення педагогічних курсів при Єлисаветг-радському педагогічному інституті і техні-кумі. 1924–1939 рр. // ДАКО. – Ф. 810, оп. 2, арх. 1749, 166 арк.

До всіх окрвиконкомів. Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет. 24 / ІІІ 1925, № 86 // ДАКО. – Ф. 810, оп. 1, арх. 108, арк. 22.

Протоколы совета 2-х месячных педагоги-ческих курсов при отделе народного обра-зования. 1920 г. // ДАКО. – Ф. 816, оп. 1, арх. 46, 114 арк.

Резолюції по доповіді Окрінспектури Освіти про стан й розвинення наросвіти на Зінов’ївщині на ХІ Округовому З’їзді Рад 25–30 квітня 1926 р. // ДАКО. – Ф. 810, оп. 1, док. 170, 59 арк.