DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15376

Дослідження персоналій Західної України 1920-х років та їх внесок у розвиток української педагогіки

Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова

Анотація


У статті висвітлено доробок сучасних науковців з вивчення біографій та вибраних творів українських педагогів Східної Галичини 1920-х років, більшість з яких маловідомі широкому загалу. Виокремлено педагогічні ідеї представлених персоналій у галузі дидактики, теорії та практики національного виховання для подальшого творчого використання у навчально-виховному процесі закладів освіти.

Ключові слова: дослідження; науковці; персоналії; Західна Україна; теорія та практика освіти; виховання.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Антологія педагогічної думки Східної Га-личини та українського зарубіжжя ХХ сто-ліття : навчальний посібник / [Т. К. Завго-родня, З. І. Нагачевська, Н. М. Салига та ін.] – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національ-ного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 280 с.

Марков А., Емерсон О. Персонализм как поэтика: литературный мир глазами его обитателей / А Марков, О. Меерсон. – СПб. : Узд-во «Пушкинский Дом» // Новое ли-тературное обозрение. – 2010. – № 2. – С. 392–394.

Світ педагогіки Східної Галичини й украї-нського зарубіжжя ХХ століття: ідеї, афори-зми, висловлювання : навч. посіб. / уклада-чі Завгородня Т. К., Прокопів Л. М., Страж-никова І. В. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І. Я., 2010. – 212 с.

Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної думки в Україні / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до зага-льних проблем. – К., 2003. – С. 16–25.

Сухомлинська О. В. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові під-ходи до загальних проблем. – К., 2003. – С. 36–46.