DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15375

Вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні (20-ті рр. ХХ ст.)

Оксана Петренко

Анотація


У статті аналізується вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні у 20-х рр. ХХ ст., зокрема ідеї та погляди українських педологів щодо проблеми відповідно до основних напрямів педології (психоаналітичний, біогенетичний, соціогенетичний, культурно-антропоцентричний).

Ключові слова: педологія, психотехніка; рефлексологія; гендерний підхід; освіта; виховання; статеве виховання; статева просвіта.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Азбукин Д. И. Половое воспитание и про-свещение детей в школе / Д. И. Азбукин. – М. : Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928. – 40 с.

Бабушкин А. П. Эклектика и реакционная клевета на советского ребенка и подрост-ка / А. П. Бабушкин // Педология. – 1932. – № 1/2. – С. 35–41.

Блонский П. Очерки детской сексуально-сти / П. Блонский. – Л. ; М. : ЦИОхраны здоров’я детей и подростков, 1935. – 124 с.

Блонский П. П. Педагогика / П. П. Блонский. – 2-е изд. – М. ; Пг. : Госиздат, 1923. – 174 с.

Блонский П. П. Половое воспитание / П. П. Блонский // Нар. просвещение. – 1920. – № 16/17. – С. 44–53.

Веселовская К. П. Педологические основы полового воспитания / К. П. Веселовская. – М. : Работник просвещ., 1929. – 77 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психоло-гия. Краткий курс / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во «Работник просвещения», 1926. – 348 с.

Выготский Л. С. Педология подростка. За-дания № 5/8. Половое созревание / Л. С. Выготский. – М. : Издание бюро заоч-ного обучения при педфаке 2 МГУ, Центр. типогр. НКВМ, 1930. – 172 с.

Гринько Г. В. Очерки советской просвети-тельной политики / Г. В. Гринько. – Х. : Изд-во «Путь просвещения», 1923. – 194 с.

Залкинд А. Б. К положению на педологиче-ском фронте / А. Б. Залкинд // Педоло-гия. – 1931. – № 1. – С. 1–2.

Залкинд А. Б. Педология: утопия и реаль-ность / А. Б. Залкинд. – М. : Аграф, 2001. – 464 с.

Залкинд А. Основне вопросы педологии / А. Залкинд. – М. : Работник просвещения, 1930. – 263 с.

Залкинд А. Б. Половой вопрос с коммуни-стической точки зрения / А. Б. Залкинд // На путях к новой шк. – 1924. – № 6. – С. 45–57.

Залужний О. Соціальні настановлення і колективні навички у дітей трудових шкіл / О. Залужний. – Х. : Работник про-свещ., 1930. – 115 с.

Залужный А. Коллективы в преддошколь-ном возрасте / А. Залужный // Детский коллектив и ребенок : сборник / [под ред. А. Залужного, С. Лозинского]. – Х. : Книгоспілка, 1926. – С. 54–66.

Зільберфарб Й. Перший педологічний з’їзд / Й. Зільберфарб. – Х. : Держ. вид-во України, 1927. – 27 с.

Інформація про перший всесоюзний з’їзд «вивчення поведінки людини», який відбувся в Ленінграді між 25/І та 2/ІІ 1930 року // Укр. вісн. експеримент. педагогіки та рефлексології. – 1930. – № 2(17). – С. 90–91.

Левентуев П. Политические извращения в педологи / П. Левентуев // Педология. – 1931. – № 3. – С. 63–66.

Моложавый С. С. Наука о ребенке в ее принципах и методах / С. С. Моложавый // Педология. – 1928. – № 1. – С. 27–39.

Нариси історії українського шкільництва. 1905–1933 : навч. посіб. / О. В. Сухомлинська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

Обсяг педологічної роботи в школах / Ма-теріали про діяльність міжвідомчої педоло-гічної комісії. 13 січня 1931 – 11 травня 1931 р. // ЦДАВО. – Ф. 342, оп. 3, спр. 300, 167 арк.

Плотичер А. Поради батькам: статеве жит-тя дитини й виховання / Ан. Плотичер // Друг детей. – 1929. – № 24. – [С. 11–14].

Про педологічні перекручення в системі Нарком осів : Постанова Центрального Комітету ВКП(б) від 4 липня 1936 р. // Керівні матеріали про школу / [упоряд.: В. Бабич, В. Вікторов, С. Заволока]. – К. : Рад. шк., 1962. – С. 86–89.

Раскин Л. Проблема мальчиков и девочек в воспитании / Л. Раскин. – М., 1929. – 113 с.

Резолюція дискусійної сесії українського науково-дослідчого інституту педагогіки, що відбулася 15–20 лютого 1931 р., затверд-жена від президії УНДІП 1 березня 1931 ро-ку // Ком. освіта. – 1931. – № 2. – С. 108–114.

Рубинштейн М. М. Педагогическая психо-логия в связи с общей педагогикой / М. М. Рубинштейн. – М., 1927. – 310 с.

Рубинштейн М. М. Половое воспитание с точки зрения интересов культуры / М. М. Рубинштейн. – М. ; Л. : Моск. акц. из-дат. общ-во, 1926. – 126 с.

Рыжков В. Психоанализ, как система воспи-тания / В. Рыжков // Путь просвещ. – 1922. – № 6. – С. 196–218.

Ряппо Я. П. Народна освіта на Україні за десять років революції / Я. П. Ряппо. – К. : Держ. вид-во України, 1927. – 126 с.

Сухомлинська О. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2008. – № 2. – С. 41–47.

Тагин Ф. Школа соцвоса на Украине и пер-спективы народного образования / Ф. Тагин // Путь просвещ. – 1924. – № 1. – С. 16–21.

Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / [О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець та ін. ; за ред. О. В. Сухомлинської]. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. – 552 с.

Фрадкин Ф. А. Педология: мифы и дейст-вительность / Ф. А. Фрадкин. – М. : Знание, 1991. – 80 с.

Чепіга Я. Єдиний план-метод соціального виховання / Я. Чепіга // Соціальне вихо-вання. – 1920. – Ч. 1. – С. 6.

Чепіга Я. Школа в західній Європі та Америці. Нова школа в Б’єржі А. Фарія. (Бельгія) / Я. Чепіга // Вибр. пед. тв. : навч. посіб. / [упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки]. – Х. : «ОВС», 2006. – С. 184–199.

Эрос невозможного. История психоанализа в России / Эткинд А. М. Издательство: МЕДУЗА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1993 – 464 с.

Ярошевский М. Сталинизм и судьбы совет-ской науки / М. Ярошевский // Репресси-рованная наука. – Л. : Наука, 1991. – Вып. 2. – С. 9–34.