DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15370

Психотехніка – втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики

Ольга Сухомлинська

Анотація


У статті розкрито феномен радянської психотехніки 1920–1930-х років; показано її бурхливий розвиток як складової комплексних науково-технічних дисциплін; визначено, що її теоретичним обґрунтуванням була функціональна психологія (рефлексологія), а головним інструментом – тестологія. Доведено, що провідною рисою радянської психотехніки стало дослідження питань розвитку професійно важливих якостей людини як вирішальних для правильної організації різних видів і типів праці. Автор розглядає ці процеси крізь призму завдань педагогічної науки і водночас головних завдань психотехніки – профорієнтації та профвідбору в освітніх закладах; показує причини і сам процес заборони психотехніки, а також висвітлює актуальність порушеної проблематики.

Ключові слова: психотехніка; педологія; комплексні наукові дисципліни; тестологія; тести; трудова діяльність; відбір; профорієнтація; профвідбір; природні методи; профконсультаційне бюро; професіографія; ліквідація науки.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абульханова-Славская К. А. Психологичес-кая наука в России ХХ столетия: проблемы, теории и истории [Электронный ресурс] / К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцыфе-рова, А. Е. Брушлинский. – Режим доступа : psionlib.ru/psihologicheskaya-014.html.

Аніщенко О. В. Проблема наукової органі-зації праці в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ–ХХ ст.) / О. В. Аніщенко. – Ніжин, 2008. – С. 113–120.

Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підручник / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – С. 284–312.

Вінцова М. Проблеми психотехніки за ре-конструктивної доби / М. Вінцова // Шлях освіти. – 1930. – № 3. – С. 194–202.

Выготский Л. В. Педагогическая психоло-гия / Л. В. Выготский. – [переизд. 1927 г.]. – М. : Педагогика-Пресс, 1996. – 534 c.

Геллерштейн С. Г. Психофизиологический анализ профессий как основа профессио-нального подбора / С. Г. Геллерштейн // Выбор профессии и школа : сб. ст. / под ред. Н. А. Рыбникова. – М. ; Л., 1926. – С. 64–84.

Геллерштейн С. И. Психотехника / С. И. Геллерштейн // Педагогическая эн-циклопедия : в 4 т. – Л. : Сов. энциклоп. – 1966. – Т. 3. – С. 594–595.

Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. по-сіб. / І. В. Зайченко. – К. : Слово, 2010. – Кн. 2: Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – С. 628–712.

Залужний О. С. Метод тестів у нашій шко-лі / О. С. Залужний // Путь просвеще-ния. – 1926. – № 1(45). – С. 63–85.

Зільберфарб Й. До соціалістичної реконст-рукції людини : (Перший всесоюзний з’їзд у справах вивчення людської поведінки) / Й. Зільберфарб // Шлях освіти. – 1930. – № 3. – С. 146–194.

Курек Н. История ликвидации педологии и психотехники : науч. изд. / Николай Ку-рек. – СПб.: Алетейя, 2004. – 330 с.

Мандрика А. М. // Платонов К. К. Мои личные встречи на великой дороге жизни (Воспоминания старого психолога). – М. : Ин-т психологии РАО, 2005. – С. 113–120.

Мазуренко С. Г. Трудова спрямованість на-вчання у загальноосвітніх школах України (1920–1937) : дис. … канд. пед. наук / С. Г. Мазуренко. – К., 2004. – 223 с.

Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Су-хомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 302 с.

Носкова О. Г. Московская школа индустриа-льной психотехники (к 115-летию И. Н. Шпи-льрейна и 110-летию С. Г. Геллерштейна) / О. Г. Носкова // Методология и история психологии. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 31–46.

Педагогическая энциклопедия : в 3 т. / под ред. А. Г. Калашникова. – М. : Раб. просв. – 1929. – Т. І.

Пископель А. А. Педология и психотехни-ка: исторический опыт методологического оформления и обоснования комплексных научно-технических дисциплин / А. А. Пис-копель // Методология и история психо-логии. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 94–107.

Пугач А. В. Проблеми підготовки вчителя до професійної

діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / А. В. Пугач. – К., 2008. – 20 с.

Спорные проблемы марксистской педаго-гики : сб. ст. / под ред. А. Ж. Иоанисияни. – М. : Раб. просв., 1930. – 411 с.

Цибулько Л. Г. Соціальне виховання у віт-чизняній теорії і практиці 20–30-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-пеня канд. пед. наук / Л. Г. Цибулько. – Луганськ, 2005. – 20 с.

Швидун В. М. Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917–1941) : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. пед. наук / В. М. Швидун. – Житомир, 2008. – 20 с.

Шпильрейн И. М. // Платонов К. К. Мои личные встречи на великой дороге жизни (Воспоминания старого психолога). – М. : Ин-т психологии РАО, 2005. – С. 127–134.

Шуберт А. М. Методы испытания профес-сиональной пригодности школьников / Шуберт А. М. // Выбор профессии и шко-ла : сб. ст. / под ред. Н. А. Рыбникова. – М. ; Л. : Госиздат, 1926. – С. 7–29.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. academy_continent. ru/index. php?