DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2012.15350

Історія створення Колегії Павла Галагана

Оксана Шевчук

Анотація


У статті розглянуто історичні передумови створення Колегії Павла Галагана – освітньо-виховного закладу для хлопчиків, а також її національну спрямованість. Подано короткі біографічні відомості про Григорія Галагана та його сина Павла. Проаналізовано погляди Г. Галагана, його національні переконання, які справили вплив на організацію і зміст навчально-виховного процесу Колегії.

Ключові слова: Колегія Павла Галагана; Г. Галаган; Статут.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Березовська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : моногра-фія / Л. Д. Березівська. – К. : А. М. Богда-нова, 2008. – 406 с.

Высочайший рескрипт данный Г. Галага-ну // Киевлянин. – 1870. – 16 апреля. – № 45. – С. 1.

Гаврилова С. Художник і меценат / С. Гаврилова // Родовід. – 1995. – № 12. – С. 49–54.

Галаган Г. Павел Галаган (Биографический очерк) / Г. Галаган // Двадцатипятилетие Коллегии Павла Галагана в Киеве, (1 ок-тября 1871 – 1 октября 1896 года) / под ред. дир. Кол. П. Г. А. И. Степовича. – К. : Типо-графия И. И. Чоколова, 1896. – С. 71–88.

Галаган Г. П. Биография Павла Галагана (Скоропис 80-х рр. ХІХ ст.) // Інститут ру-копису Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського НАН України (да-лі – ІР НБУВ), ф. І, спр. 6882, 14 с.

Галаган Г. П. Главные основания предпола-гаемого общеполезного учреждения в па-мять моего сына / Г. П. Галаган // ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 310, 4 с.

Галаган Г. П. Заметки о моем сыне (Павле). Автограф. Чернетка. 2-а пол. ХІХ ст. // ІР НБУВ, ф. І, спр. 6884, 5 с.

Галаган Г. П. Краткие заметки о моем сыне (Павле) / Г. П. Галаган // ІР НБУВ, ф. І, спр. 103, 8 с.

Галаган Г. П. Объяснительная записка к проекту плана Коллегии в форме письма к Михаилу Владимировичу. 1869 г. 15 мая. Сокиренцы / Г. П. Галаган // ІР НБУВ, ф. І, спр. 6897, 2 с.

Галаган Г. П. Объяснительная записка к проекту плана Коллегии. 2-я половина ХІХ столетия / Г. П. Галаган // ІР НБУВ, ф. І, спр. 6898, 3 с.

Гісцова Л. З. Родовий фонд Галаганів ЦДІ-АК України / Л. З. Гісцова // Архіви Укра-їни. – 2000. – № 4–6. – С. 39–44.

Государственный Совет. Мнение об уставе Коллегии Павла Галагана в Киеве. 1870 г. // ІР НБУВ, ф. 120, спр. 59, 2 с.

Григорий Павлович Галаган (с портретом его и приложением устава коллегии) // Двадцатипятилетие Коллегии Павла Гала-гана в Киеве, (1 октября 1871 – 1 октября 1896 года) / под ред. дир. Кол. П. Г. А. И. Степовича. – К. : Типография И. И. Чоколова, 1896. – С. 25–70.

Грицак Я. Нарис історії України: форму-вання модерної української нації ХІХ–ХХ ст. : [навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів] / Ярослав Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с.

Добрянський І. А. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / І. А. Добрянсь-кий, В. В. Постолатій // Кіровоградський ін-т регіонального управління та економіки. – Кіровоград, 1998. – 143 с.

Ежегодник Коллегии Павла Галагана. С 1-го Октября 1901 года по 1-е Октября 1902 года. Год 7-й. – К. : Типография И. И. Чо-колова, 1902. – 422 с.

Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – Київ, 1995. – Т. 2. – 800 с.

Єфремов С. Історія українського письменс-тва / С. Єфремов. – К. : Femina, 1995. – 608 с.

Житецкий П. И. [Галагану] Г. П. Письмо. 25 сентября 1869 г. Из Києва в [ ] // ІР НБУВ, ф.179, спр. 911, 6 c.

Житецкий П. И. О заседании 31 мая 1869 г. по поводу открытия в Киеве Коллегии Павла Галагана [Статья]. Автограф, каран-даш. 3 июня 1869 г. // ІР НБУВ, ф. І, спр. 46605, 9 арк.

Журнал Соединенных Департаментов За-конов и Государственной Экономии – и Го-сударственного Совета, от 25 апреля 1870 г. за № 54, по проекту устава Коллегии Павла Галагана. Копия. Приложение: отношение Министерства народного просвещения в Государственный Совет с проектом устава. 8 апреля 1870 г. // ІР НБУВ, ф. 120, спр. 58, 16 c.

Куницкий В. Двадцатипятилетие Коллегии Павла Галагана (Историческая записка) / В. Куницкий // Двадцатипятилетие Кол-легии Павла Галагана в Киеве, (1 октября 1871 – 1 октября 1896 года) / под ред. дир. Кол. П. Г. А. И. Степовича. – К. : Типогра-фия И. И. Чоколова, 1896. – С. 109–147.

Литвин В. Історія України. Кінець XVIII – початок ХХ ст. / Володимир Литвин. – К. : Видавничий дім «Альтернатива», 2005. – Т. 2. – 759 с.

Лопухівська А. В. З історії розвитку гімна-зій і ліцеїв на Україні : посіб. для вчителів / А. В. Лопухівська. – К., 1994. – 100 с.

Материалы для биографии Г. П. Галагана // Киевская старина. – 1898. – № 9. – С. 189–224.

Материалы для истории Коллегии Павла Галагана (письма, воспоминания, заметки и прочее) // Ежегодник Коллегии Павла Га-лагана. С 1-го октября 1898 по 1-е октября 1899 года. – К. : Типография И. И. Чоколо-ва, 1899. – С. 241–254.

На заре крестьянский свободы // Русская старина. – 1898. – апрель. – С. 49–71.

Науменко В. П. Коллегия Павла Галагана в Киеве / В. П. Науменко // Киевская ста-рина. – 1896. – № 12. – С. 418–433.

Нечипоренко И. И. Поминка по учредите-ле и почетном попечителе Григорие Пав-ловиче Галагане, читанная на акте Колле-гии Павла Галагана 1 октября 1889 года / И. И. Нечипоренко // Отчет о состоянии Коллегии Павла Галагана. С 1-го октября 1886 года по 1-е октября 1890 года. – К. : Типография К. Н. Милевского, 1890. – 61 с.

Обстоятельства смерти Павла Галагана; мысль об открытии коллегии – его име-ни // Двадцатипятилетие Коллегии Павла Галагана в Киеве, (1 октября 1871 – 1 октября 1896 года) / под ред. дир. Кол. П. Г. А. И. Степовича – К. : Типогра-фия И. И. Чоколова, 1896. – С. 84–88.

Открытие Коллегии Павла Галагана в Кие-ве. – К. : Типография М. П. Фрица, 1871. – 32 с.

Письма Г. П. Галагану от председателя Ко-миссии по описанию губерний Киевского учебного округа. 16 октября 1851 г. // ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 26741–26746, С. 11.

Письмо к Е. В. Галаган от А. А. Иванова о приезде в Рим Г. П. Галагана и о его зна-комстве с Н. В. Гоголем. 20 сентября 1842 г. // Центральний державний істори-чний архів України у м. Києві, ф. 707, спр. 588, С. 1–2.

Письмо Ю. Ф.Самарина (по поводу осно-вания Коллегии Павла Галагана) // Еже-годник Коллегии Павла Галагана. С 1-го Октября 1897 года по 1-е Октября 1898 го-да. – К. : Типография И. И. Чоколова, 1898. – С. 271–272.

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 1995. – Т. 2. – 608 с.

Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства Народного Просвещения // Сборник постановлений по министерству народного просвещения (1855–1864). – СПб. : Типография Императорской Акаде-мии Наук, 1865. – Т. 3. – С. 1301–1326.

Шапоренко В. В. Меценати з Чернігівщи-ни: Галагани і Тарновські / В. В. Шапорен-ко // Література та культура Полісся. – Ніжин : Наука-сервіс, 1998. – Вип. 11. – С. 108–111.