DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2018.153296

Проблема професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов у вишах України в умо-вах освітніх реформ (50-ті рр. ХХ століття)

Віта Безлюдна

Анотація


У статті висвітлено питання професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов у
50-ті рр. ХХ століття. На основі ґрунтовного аналізу історико-педагогічної літератури, постанов уряду розглянуто реформаторські процеси в системі вищої освіти, що вносили зміни в розвиток іншомовної освіти і впливали на розробку нових підходів до підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вишах УРСР. З’ясовано, що проведені в означений період реформи сприяли посиленню співпраці: вишів і школи; введенню нових навчальних планів та програм; упровадженню більш широкої виробничої й педагогічної практики; зміні спрямованості науково-дослідних робіт; розширенню мережі педагогічних інститутів, що здійснювали підготовку майбутніх учителів іноземних мов; підвищенню вимог до знання іноземної мови професорсько-викладацького складу тощо.


Ключові слова


Вища освіта; Іншомовна освіта; Професійне становлення; Підготовка майбутніх учителів; Іноземна мова; Вивчення іноземних мов.