DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15323

Пролеткульт: історія заснування та організаційні засади діяльності

Оксана Кравченко

Анотація


У статті встановлено, що офіційно культурно-просвітницька і літературно-художня організація пролетарської самодіяльності була створена під час Першої Петроградської конференції пролетарських культурно-просвітницьких організацій (16, 17 і 19 жовтня 1917 р.). 15–20 вересня 1918 р. у Москві відбулася Перша всеросійська конференція пролетарських культурно-просвітницьких організацій, у ході роботи якої був прийнятий «Статут Всеросійської ради пролетарських культурно-просвітницьких організацій» як нормативний документ, що визначав порядок її організації та функціонування. Згодом був прийнятий «План організації Пролеткульту» як нормативний документ, відповідно до якого визначалася організаційна структура пролетарських культурно-просвітницьких організацій: фабрично-заводський пролеткульт, районний, міський та губернський, які підпорядковувалися Центральному комітету. Колегіальним органом, який встановлював порядок створення пролеткульту, була конференція, хід і проведення якої визначався нормативний документ «Конференція пролеткульту». При пролеткульті діяли організаційний, господарський, літературно-видавничий, театральний, шкільний, бібліотечний, клубний, музично-вокальний, науковий відділи.

Ключові слова: пролеткульт; культура; пролетаріат; конференція пролетарських культурно-просвітницьких організацій; статут; пролетарські студії; пролетарський клуб.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, затверджена указом Президента України № 347 від 17 квітня 2002 року // Освіта України. – 2002. – № 33.

Нариси історії українського шкільництва. 1905–1933 : навч. посіб. / О. В. Сухомлинська та ін. ; за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996.

Енциклопедія освіти / АПН України ; [го-лов. ред. В. Г. Кремінь]. – К. : Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Октябрськая революция и фабзавкомы. – М., 1927. – Ч. 1.

Пролетарськая культура. Известия. – 1918. – № 1.

Карпов А. В. Русский Пролеткульт : идео-логия, эстетика, практика / А. В. Карпов. – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. – 260 с.

Декрети Советской власти. – М., 1957. – Т. 1.

Горбунов В. В. Ленин и пролеткульт / В. В. Горбунов. – М. : Политиздат, 1974. – 239 с.

Культурное строительство в СССР. 1917–1927. Документы. – М., 1989.

Хроника Пролеткульта // Пролетарськая культура. – 1918. – № 4.

Протоколы Первой всероссийской конфе-ренции пролетарских культурно-просветительских организаций. 15–20 сен-тября 1918 г. / под. ред. П. И. Лебедева-Полянского. – М., 1918. – 129 с.

План организации пролеткульта // Орга-низация пролеткультов. – ІІ издание. – Рос-тов н/Д., 1920. – С. 5–9.

Организация пролеткультов. – ІІ издание. – Ростов н/Д., 1920. – 29 с.

Примерний устав клуба Пролеткульта // Организация пролеткультов. – ІІ издание. – Ростов н/Д., 1920. – С. 17–21.

Богданов А. Наука и рабочий класс / А. Богданов // Богданов А. О пролетар-ской культуре (1904–1924). – Ленинград : Издательское товарищество «Книга», 1924. – С. 200–221.

Известия ВЦИК. – 19 января 1919 р.

Інформаційне повідомлення про роботу відділів Тимчасового робітничо-селянського уряду України, Раднаргоспу, заснування Ревтрибуналу, Єдиного На-родного суду, встановлення Радянської влади на місцях, організацію комуністич-них осередків, Всеукрпролеткульту, курсів агітаторів і інструкторів при ревкомах України, допомогу голодуючим дітям, про роботу профспілок. – Ф. 1738, Оп. 1. – 318 арк.

Київський пролеткульт // Мистецтво. – 1919. – Ч. 1. – С. 33–34.

Хроніка // Мистецтво. – 1919. – Ч. 1. – С. 34–37.