DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15319

Синтоїзм, буддизм і конфуціанство як джерела формування світньо-виховної системи Японії

Наталя Катруца

Анотація


Автор простежує основні етапи й особливості становлення освітньо-виховної системи Японії. Доводить, що упродовж всієї історії існування японської педагогіки основний наголос ставився на формуванні моральних якостей японця, його саморозвитку, самовдосконаленні, які базуються на синкретизмі трьох потужних релігійно-філософських  доктрин – синтоїзму, буддизму й конфуціанства. Розкрито роль національних виховних традицій, проаналізовано феномен самурайства, його сутність і значення для сучасної виховної системи, а також акцентується увага на окремих негативних тенденціях  у системі сучасного японського виховання.

Ключові слова: Японія; синтоїзм; буддизм; морально-етичне вчення Конфуція; самурайство; етичний кодекс  бусідо; реформа освіти; система етичного виховання.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бенедикт Р. Хризантема и меч / Рут Бене-дикт. – Изд-во «Наука», 2007. – 360 стр. – [Модели японской культуры].

Боярчук Ю. В. Японская школа: проблемы и перспективы / Ю. В. Боярчук // Педаго-гика. – 1996. – № 3. – С. 107.

Власов В. А. Японская промышленность. Научно-технический прогресс и его по-следствия / В. А. Власов. – М. : Наука, 1979. – 223 с.

Латышев И. А. Семейная жизнь японцев / Игорь Александрович Латышев. – М. : Нау-ка. – 1985. – 288 с.

Мещеряков А. Н. Древняя Япония. Куль-тура и текст / А. Н. Мещеряков // АН СССР Институт востоковедения. – М. : Наука, 1987. – 224 с.

Пронников В. О. Освіта в Японії / В. О. Пронников, І. Д. Ладанов ; [пер. з рос.]. – К. : Знання Україна, 1991. – 32 с.

Салимова К. И. Восхождение к успеху / Кадрия Исмаиловна Салимова. – М. : МАКС, 1993. – 235 с. – [Воспитание в Япо-нии: история и современность].

Салимова К. Педагогика народов мира: ис-тория и современность / Кадрия Салимова, Нана Додде. – М. : Педагогическое общест-во Росси, 2001. – 576 с. – [Международный проект].

Новости Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newsru.com/ world/25apr2008/suicide.html.

Офиційний сайт Міністерства освіти, куль-тури і спорту Японії (Момбусьо) [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.monbu.go.jp.