DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15317

Державна політика щодо диференціації організації і змісту шкільної освіти в Україні в імперську добу (кінець ХІХ ст. – 1917 р.)

Лариса Березівська

Анотація


У статті розкрито організаційні та змістові характеристики диференціації як форми реалізації принципу індивідуалізації навчання у шкільній політиці царату. Наведено статистичні дані про кількість земських шкіл на 1910 р. для уявлення про різнотипну структуру шкільної освіти в Україні. Виявлено чинники, які впливали на зміст освіти.

Ключові слова: диференціація; індивідуалізація навчання; шкільна політика.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Анастасьев А. Новая начальная школа / Анастасьев А. // ЖМНП. – 1907. – № 2. – С. 129–181.

Анреп В. К. Докладная записка попечителя Харьковского учебного округа, представ-ленная в 1900 году г-ну министру народно-го просвещения / В. К. Анреп. – Спб. : Ти-погр. А. С. Суворина, 1908. – 33 с.

Березівська Л. Д. Профільне навчання в контексті шкільних реформ у Російській імперії першої половини ХІХ ст. / Л. Д. Березівська // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : ВДПУ, 2004. – Вип. 11. – С. 75–78.

Березівська Л. Д. Реформа освіти в діяльності Державної думи: дискусії навко-ло національної школи / Лариса Березівська // Історико-педагогічний аль-манах. – 2006. – № 1. – С. 4–11.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Березівська Л. Д. Шкільна реформа 1856–1860 років: причини, хід, напрями / Лариса Березівська // Шлях освіти. – 2004. – № 4. – С. 38–42.

Блонский П. П. Как мыслить среднюю школу / П. П. Блонский // Вестник воспи-тания. – 1916. – № 9. – С. 1–46.

Гуревич Я. К вопросу о реформе системы среднего образования, в особенности же классической гимназии / Я. Гуревич // Русская школа. – 1899. – № 10. – С. 119–135.

Гуревич Я. К вопросу о реформе системы среднего образования, в особенности же классической гимназии / Я. Гуревич // Русская школа. – 1899. – № 11. – С. 124–146.

Днепров Э. Д. Школьная политика: содер-жание понятия и аспекты изучения (на ма-териалах дореволюционной России) // Днепров Э. Д. Образование и политика. Новейшая политическая история российс-кого образования. Т. 2. – М., 2006. – С. 499–520.

Законопроект про приватні школи // Світло. – 1913. – № 9. – С. 37–42.

Купинская Е. В. Проблемы реформы сред-ней общеобразовательной школы в дея-тельности Министерства народного про-свещения России в конце ХІХ – начале ХХ в. : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Купинская Елена Викторовна. – М., 1999. – 159 с.

Липник В. Н. Школьные реформы в Рос-сии : очерк истории / В. Н. Липник. – Спб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – 83 с.

Лотоцкий А. Школа без языка / Лотоцкий А. // Вестник воспитания. – 1906. – № 7. – С. 65–74.

Материалы по реформе средней школы. Примерные программы и объяснительные записки, изданные по распоряжению г. министра народного просвещения. – Пг. : Сенат. типография, 1915. – 547 с.

Науменко В. Проект реформы средней школы / В. Науменко // Вестник Европы. – 1916. – № 8. – С. 263–291.

Одобренный государственным советом и государственной думой закон о высших начальных училищах // ЖМНП. – 1912. – № 9. – С. 15–37.

Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол. М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебов [и др.]. – М. : Большая Рос. энциклопедия, 2002. – 528 с.

Положение о коммерческих учебных заведениях. Правила и подобные программы для поступления в коммерческие училища. – С.-Петербург, 1905. – 34 с.

Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию / А. С. Пругавин. – СПб. : Изд. Тов. «Общественная польза». Вт. изд. – 1904. – 1095 с.

Русова С. Загальноземський з’їзд в справах народної освіти / Русова С. // Світло. – 1911. – № 1. – С. 33–52.

Сірополко Степан Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с.

Семчишин М. Тисяча років української культури / М. Семчишин. – К. : МП «Фенікс». – 1993. – 550 с.

Стельмах Р. П. Политика самодержавия в области народного образования на Украине в 60–90-х годах ХІХ в. : автореф. дис. на соискание учен. степени кандидата ист. наук : спец. 07.00.02 / Р. П. Стельмах. – Киев, 1991. – 19 с.

Фармаковский В. К вопросу о всеобщем обучении / В. Фармаковский // ЖМНП. – 1903. – № 2. – С. 125–139.

Чепіга Я. Ф. Передмова до проекту / Я. Ф. Чепіга // Світло. – 1913. – № 1. – С. 36–37.