DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15315

Вплив ідей М. Х. Бунге (1823–1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти

Ганна Мірошниченко

Анотація


У статті виокремлено і проаналізовано становлення провідних інноваційних ідей у діяльності М. Х. Бунге, вплив яких спостерігається і на сучасному етапі модернізації освіти. Розглянуто періоди розвитку жіночої освіти, в яку своїми дослідженнями М. Х. Бунге зробив значний внесок. Проаналізовано новації М. Х. Бунге у підвищенні ефективності роботи викладача зі студентом.

Ключові слова: педагог; освітня діяльність; педагогічна спадщина; інноваційні ідеї; соціологічний напрям; наукова школа; навчальний процес.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Базилевич В.Д. Розвиток економічної науки і освіти в Україні в контексті інтелектуаль-ного спадку М. Х. Бунге / Віктор Дмитро-вич Базилевич // М. Бунге: сучасний дис-курс / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знан-ня, 2005. – С. 7–9.

Бунге Н. Х., Бунге Н. А., Бунге А. А. // Украинская советская энциклопедия. – К., 1979. – Т. 2. – С. 64.

Витте С. Ю. Избранные воспоминания : в 2 т. / Сергей Юльевич Витте. – М. : Мысль, 1991. – Ч. 2: 1849–1911. – 708 с.

Грищенко С. В. Науково-педагогічна діяльність В. С. Іконнікова у вищих закла-дах освіти України (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. на-ук : 13.00.01 спец. «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ С. В. Грищенко. – К., 2006. – 20 с.

Женское профессиональное образование (на съезде русских деятелей по техниче-скому и профессиональному образова-нию) // Женское образование. – 1890. – № 2. – С. 148–160.

Завойко С. В. О домах и квартирах г. Киева по однодневной переписи, произведенной 2 марта 1874 г. / Степан Васильевич Завой-ко. – К. : Відб. з.: Зап. Юго-Западного отд. Императ. Рус. геогр. о-ва, 1875. – Т. 2. – 54 с.

Замечания на замечания Н. И. Пирогова ординарного профессора университета св. Владимира Бунге Н. Х. // Замечания на проект общего устава императорских рос-сийских университетов. – СПб., 1862. – Ч. 2. – С. 131–139.

Мельник Л. Г. Технічний переворот на Україні у ХIХ ст. / Леонід Григорович Мельник. – К., 1972. – 239 с.

Открытие высших женских курсов в Пе-тербурге // Женское образование. – 1889. – № 7. – С. 459–462.

Пиетров-Эннкер Б. «Новые люди» России. Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции : монография / Бианка Пиетров-Эннкер. – М. : Изд-во Рос. гуманит. ун-та, 2005. – 441 с.

Собрание Киевского биржевого общества («О создании фонда для постройки зданий Киевского политехнического института») // Киевлянин, 1897. – № 48 (17 февр.).