DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15312

Вплив трудової підготовки на загальний розвиток особистості в педагогіці В. О. Сухомлинського

Надія Калініченко

Анотація


У статті ґрунтовно проаналізовано погляди В. О. Сухомлинського щодо проблеми впливу трудової підготовки на загальний розвиток особистості учня. Зокрема, презентовано ключові питання технології трудового виховання школярів у Павлиші. Привернено увагу до трудового виховання в родині. Змодельовано виховне середовище Павлиської середньої школи, охарактеризовано та схематично представлено основні його компоненти, параметри виховання вчителя та педагогічного колективу.

Ключові слова: трудова підготовка; Павлиська середня школа; В. О. Сухомлинський.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Сухомлинский В. А. Директор школы – ру-ководитель учебно-воспитательной робо-ты : дисс. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Сухо-млинский Василий Александрович – Пав-лыш, 1952. – 738 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колек-тиву : вибрані твори в 5-ти т. Т. 1 / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська шко-ла, 1976. – 654 с.

Сухомлинський В. О. Формування комуні-стичних переконань молодого покоління. Як виховати справжню людину. Сто порад учителеві : вибрані твори в 5-ти т. Т. 2 / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська шко-ла, 1976. – 670 с.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина : вибрані твори в 5-ти т. Т. 3 / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська шко-ла, 1977. – 670 с.

Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Розмова з молодим директором : вибрані твори в 5-ти т. Т. 4 / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська шко-ла, 1976. – 640 с.

Сухомлинський В. О. Вічна тополя: Казки. Оповідання. Етюди. Для молод. шк. віку / упоряд. О. В. Сухомлинська, заг. ред., пе-редм. Д. Чередниченко. – К. : Генеза, 2003. – 272 с.

БО . Сухомлинский В. А. Романтика сельскохозяйственного труда / В. А. Сухомлинский // Учительская газе-та. – 1954. – 7 августа.

БО . Сухомлинський В. О. Суспільно корисна праця учнів в умовах сільської школи / В. О. Сухомлинський // Радянсь-ка школа. – 1954. – № 8. – С. 23–31.

БО . Сухомлинский В. А. Подготовка учащихся к трудовой деятельности / В. А. Сухомлинский // Правда Украины. – 1955. – 1 декабря.

БО . Сухомлинский В. А. Трудовые традиции в школе. Т. 1. Трудовые подарки школе; Т. 2. Подарки биологическому ка-бинету; Т. 3. Украшение классных комнат и школьного двора перед началом учебного года; Т. 4. Труд во время Недели сада. Ве-сенний День птиц. Труд по благоустройст-ву села / В. А. Сухомлинский // Советская педагогика. – 1955. – № 7. – С. 7–11.

БО . Сухомлинский В. А. Классный руководитель – организатор производст-венного труда комсомольцев / В. А. Сухомлинский // Классные руково-дители о своей работе с пионерами и ком-сомольцами. – М. : Изд. АПН РСФСР, 1955. – С. 81–123.

БО . Сухомлинский В. А. Практика учащихся в колхозном производстве / В. А. Сухомлинский // Советская педаго-гика. – 1955. – № 1. – С. 29–40.

БО . Сухомлинский В. А. Педагогиче-ское руководство производительным тру-дом учащихся / В. А. Сухомлинский // Народное образование. – 1955. – № 7. – С. 25–36.

БО . Сухомлинський В. О. Виховна роль продуктивної праці учнів / В. О. Сухомлинський // З досвіду органі-зації політехнічного навчання в середній школі. – К. : Радянська школа, 1956. – С. 54–67.

БО . Сухомлинский В. А. Машины и люди / В. А. Сухомлинский // Учитель-ская газета. – 1956. – 29 августа.

БО . Сухомлинский В. А. Роль произ-водственного труда в воспитании мораль-ной зрелости / В. А. Сухомлинский // Со-ветская педагогика. – 1956. – № 1. – С. 17–34.

ЛВ 2524. Сухомлинський В. О. Підготовка учнів до трудової діяльності / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська шко-ла, 1957. – 24 с.

БО . Сухомлинский В. А. Пионерские поручения звеньям / В. А. Сухомлинский. – М. : Изд. АПН РСФСР, 1957. – С. 60–68.

БО . Сухомлинский В. А. Овладение массовой рабочей специальностью в шко-ле – средство улучшения трудового воспи-тания / В. А. Сухомлинский // Советская педагогика. – 1958. – № 7. – С. 11–24.

БО . Сухомлинський В. О. Піонер-ські ланки високої продуктивності праці / В. О. Сухомлинський // Радянська шко-ла. – 1958. – № 5. – С. 29–36.

БО 2442. Сухомлинський В. О. Виховання в учнів любові і готовності до праці / В. О. Сухомлинський. – К., 1959.

БО . Сухомлинский В. А. Призвание ищите в труде / В. А. Сухомлинский // Учительская газета. – 1959. – 26 марта.

БО . Сухомлинский В. А. Значение системы трудового воспитания детей младшего и среднего возраста / В. А. Сухомлинский // Советская педаго-гика. – 1959. – № 7. – С. 4–17.

БО . Сухомлинский В. А Чем выше цель, тем радостнее труд / В. А. Сухомлинский // Учительская газе-та. – 1960. – 22 сентября.

БО . Сухомлинский В. А. Не бойтесь земных перегрузок / В. А. Сухомлинский // Комсомольская правда. – 1963. – 16 ноября.

БО . Сухомлинский В. А. Воспитывай-те рыцарей / В. А. Сухомлинский // Мо-лодой коммунист. – 1968. – № 9. – С. 48–55.

БО . Сухомлинский В. А. Разум и ру-ки / В. А. Сухомлинский // Советская пе-дагогика. – 1969. – № 7. – С. 13–21.

Сухомлинский В. А. Тревога моя и лю-бовь / В. А. Сухомлинский // Смена. – 1970. – 17 июля.

БО 38. Сухомлинський В. О. Радість праці / В. О. Сухомлинський // Радянська освіта. – 1975. – 11 жовтня.

БО . Сухомлинський В. А. Радість по-долання труднощів / В. А. Сухомлинський // Радянська освіта. – 1978. – 16 вересня.

Сухомлинська О. В. Сухомлинський при-надлежит всему миру: Рассказывает дочь педагога / О. В. Сухомлинська // Первое сентября. – 1993. – 28 сентября.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. І. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 278 с.

Деркач В. Ф. Павлиська школа імені В. О. Сухомлинського сьогодні / Деркач В. Ф., Гришина Р. М., Євтушенко Л. С. ; укладач : Калініченко Н. А. – Кіровоград : ПП «Поліграф-Терція», 2003. – 304 с.

ДАКО, фонд 4789, опис 4, архів 74, аркушів 5. Доклад директора Павлышской средней школы Онуфриевского района тов. Сухо-млинского В. А. на тему: «Романтика сель-скохозяйственного труда». 1954 год.

Рындак В. Г. Теоретические основы разви-тия творческого потенциала учителя / В. Г. Рындак, Л. В. Мещерякова. – М. : Педа-гогический вестник, 1998. – 116 с.

Савченко О. Я. Реформування змісту шкі-льної освіти в контексті педагогічної спад-щини Василя Сухомлинського / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 1999. – № 9. – С. 1–4.

Сяо Су. Використання досвіду В.О. Сухомлинського в Китаї / Су Сяо // Освіта України. – 1998. – 7 жовт. – С. 7.

Калініченко Н. А. Виховання в учнів працьо-витості в педагогіці В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія : збірник наукових праць. – Вип. 10. – Ч. 2 / за заг. редакцією акад. І. Ф. Прокопенка, чл.-кор. В. І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 1999. – С. 29–33.

Калініченко Н. А. Сучасники В.О. Сухомлинського / Н. А. Калініченко, Г. М. Перебийніс. – Кіровоград : Народне слово, 1998. – 260 с.

Калініченко Н. А. Розвиток принципів трудового виховання

В.О. Сухомлинського в сучасній школі / Н. А. Калініченко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 14–20.

Калініченко Н. А. Про трудове виховання у сільській школі / Н. А. Калініченко // По-чаткова школа. – 1998. – № 9. – С. 24–25.

Калініченко Н. А. Використання педагогі-чної спадщини В.О. Сухомлинського з тру-дового виховання школярів у роботі сільсь-кої школи / Н. А. Калініченко // Передо-вий педагогічний досвід Кіровоградщини у новому баченні. – Кіровоград : Народне слово, 1998. – С. 74–80.

Калініченко Н. А. Використання педагогі-чної спадщини В.О. Сухомлинського з тру-дового виховання школярів у практиці ро-боти сільської школи / Н. А. Калініченко // В. Сухомлинський і сучасність : матеріали Третіх Всеукраїнських пед. читань. – Київ – Умань, 1996. – С. 79–82.

Калініченко Н. А. Екологічне виховання учнів загальноосвітньої школи / Н. А. Калініченко // Теорія і практика ви-вчення природничих дисциплін у вищій та середній школі : матеріали Всеукр. науко-во-практичної конференції (17–18 квітня, 1997, Умань). – С. 77–89.

Калініченко Н. А. Розвиток принципів трудового виховання В. О. Сухомлинського в сучасній школі / Н. А. Калініченко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 14–20.

Калініченко Н. А. Я складаю казку «Подо-рожі до джерела живого слова» : програма для гуртків молодшого та середнього шкі-льного віку. – Кіровоград : Народне слово, 1998. – 21 с.

Калініченко Н. А. Школа ім. В. О. Сухомлинського: з досвіду роботи педколективу Павлиської загальноосвітньої школи ім. В. О. Сухомлинського. – Кірово-град : Народне слово, 1998. – 30 с.

Калініченко Н. А. Дослідження і пропаган-да колективного, групового та індивідуа-льного педагогічного досвіду / Н. А. Калініченко // Нові педагогічні тех-нології з проблем гуманізації та демократи-зації навчально-виховного процесу в освіт-ніх закладах : матеріали Міжнародної нау-ково-практичної конференції, (Черкаси, 27–28 січня 1998 року). – Черкаси : ЧОІ-ПОПП, 1998. – С. 104–105.

Калініченко Н. А. Розвиток педагогічних ідей В. О. Сухомлинського з трудового та економічного виховання сільської молоді в сучасних умовах / Н. А. Калініченко // Трудова підготовка. – 1998. – № 4. – С. 2–6.

Калініченко Н. А. Формування педагогіч-ної майстерності майбутнього вчителя / Н. А. Калініченко // Гуманізація навчаль-но-виховного процесу у вищій школі : нау-кові праці Міжнародної науково-практичної конференції (27–29 вересня 1999 року). – Слав’янськ : Слав’янський державний педагогічний інститут, 1999. – С. 162–164.

Калініченко Н. А. Актуальні проблеми ви-користання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в післядипломній освіті педагогічних працівників : матеріали науково-практичної конференції «Підви-щення кваліфікації педагогічної працівни-ків: здобутки, проблеми, перспективи» / Н. А. Калініченко. – Кіровоград : Народне слово, 1999. – С. 36–39.

Калініченко Н. А. Трудове виховання і все-бічний розвиток особистості в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній школі / Н. А. Калініченко // Вісник «Педагогічні науки». – Луганськ : Луганський держав-ний пед. університет імені Тараса Шевчен-ка, 2000. – № 7. – С. 52–55.

Калініченко Н. А. Педагогічні дослідження як засіб розвитку творчого потенціалу ко-лективів освітніх закладів / Н. А. Калініченко // Педагогічна газета. – 2001. – Січень.

Калініченко Н. А. Традиції освіти Кірово-градщини / Н. А. Калініченко // Наука і освіта. – 2001. – № 5. – С. 33–34.

Калініченко Н. А. Виховання громадянсь-ких цінностей засобами трудового навчан-ня / Н. А. Калініченко // Громадянська освіта в Україні: досвід, пошуки, перспек-тиви: Матеріали конференції // ред. П. П. Моціяка, О. В. Желюба. – Ніжин : НДПУ, 2002. – С. 47–52.

Калініченко Н. А. Павлиський досвід / Н. А. Калініченко // Директор школи. – 2002. – № 36.

Калініченко Н. А. Моральні цінності сім’ї у батьківській педагогіці В. О. Сухомлинського / Н. А. Калініченко // Наукові записки. Спецвипуск «Василь Сухомлинський і су-часність: Батьківська педагогіка». Терно-пільський державний педагогічний універ-ситет. Серія «Педагогіка». – Тернопіль, 2002. – № 5. – С. 180–184.

Калініченко Н. А. Світлий геній школи Па-влиша / Н. А. Калініченко // Наукові за-писки. Серія «Педагогічні науки». Випуск 52, ч. ІІ. – Кіровоград, 2003. – С. 76–79.

Калініченко Н. А. Виховуюче середовище в системі педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського і сучасній школі / Н. А. Калініченко // Наукові записки. Се-рія «Педагогіка і психологія». Випуск 3. – Миколаїв, 2004. – С. 71–77.

Калініченко Н. А. Розвиток ідей В. О. Сухомлинського в науково-методичній роботі педагогів Кіровоград-щини / Н. А. Калініченко // Післядипло-мна освіта в Україні. – Кіровоград, 2005. – С. 84–88.

Калініченко Н. А. Василь Сухомлинський про відповідальність керівника школи за розвиток творчого потенціалу вчителя / Н. А. Калініченко // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного універ-ситету ім. В.Г. Короленка. Випуск 5 (44). Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2005. – С. 26–32.

Калініченко Н. А. Сучасники В. О. Сухо-млинського / Н. А. Калініченко // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Серія «Педаго-гічні науки» № 3 (39). – Херсон, 2005.

Кузь В. Г. Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття / В. Г. Кузь // Педа-гогіка і психологія. – 2000. – № 1. – С. 113–115.

Європейська педагогіка і Василь Сухо-млинський як сучасний педагог-гуманіст : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження видатного укра-їнського педагога / Акад. пед. наук Украї-ни та ін. – К., 1993. – 104 с.

Тези міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і розбудова націона-льної освіти». – Кіровоград, 1993. – Ч. 1. – 214 с., Ч. 2. – 205, Ч. 3. – 220 с.

Л. В. 13000. Книга протоколів педагогічної ради Павлиської середньої школи за 1951–1952 навчальний рік. – 57 аркушів.