DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2011.15311

Педагогічна система А. Макаренка: досвід організації дитячого самоврядування

Катерина Іващенко

Анотація


У статті висвітлено аналіз основних положень педагогічної системи А. Макаренка. Розкривається сутність його поглядів на колектив і колективне виховання. Наводяться особливості організації дитячого самоврядування в роботі з «важкими дітьми». Обґрунтовано значення наукового здобутку ученого у межах означеної проблеми.

Ключові слова: «важкі діти»; колектив; колективне виховання; педагогічна система; самоврядування.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Гордин Л. Ю. Проблема самоуправления воспитанников в наследии А. С. Макаренко и в современной школе / Гордин Л. Ю. // Сов. педагогика. – 1978. – № 3. – С. 47–54.

Макаренко А. С. Избр. произведения / Ма-каренко А. С. – М. : Учпедгиз, 1946. – 310 с.

Макаренко А. С. О моем опыте / Макарен-ко А. С. // Некоторые выводы из педагоги-ческого опыта. – М. : Просвещение, 1964. – С. 40–66.

Макаренко А. С. Педагогическая поэма // Избр. произведения : в 3 т. – К. : Рад. шк., 1984. – Т. 1. – 517 с.

Макаренко А. С. Методика воспитательной работы. – К. : Рад. шк., 1990. – С. 57–58.

Макаренко А. С. Соч. : в 7 т. / Антон Семе-нович Макаренко. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – Т. 5. Общие вопросы теории педагогики. – 560 с.

Набока Б. С. Розвиток ідей про учнівське самоврядування у вітчизняній педагогічній теорії та практиці : автореф. дис. за здобут-тя наук. ступеня канд. пед. наук 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогі-ки». – К., 2001. – С. 16.

Пять лет работы с детьми-правонарушителями: сб. статей работни-ков полтавских учреждений для правона-рушителей / [под ред. проф. Ващенко]. – Полтава : Полтавская комиссия по делам несовершеннолетних, 1925. – С. 85.

Савченко С. В. Педагогика социализации как новая отрасль педагогического знания: опыт предварительного анализа / Савчен-ко С. В. // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : пед. науки. – 2004. – № 1. – С. 233–238.