DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15303

Особливості організації диференційованого підходу до навчання єврейських дітей шкільного віку в 1920–1932-х рр. початку ХХ ст.

Світлана Шевченко

Анотація


У статті проаналізовано розвиток єврейської освіти та висвітлено особливості організації диференційованого підходу до навчання єврейських дітей у 1920–1932-х роках. У результаті проведеного дослідження встановлено, що до беззаперечних досягнень єврейського шкільництва 20-х – початку 32-х років ХХ ст. слід віднести налагодження навчального процесу, припинення єврейської неписьменності, здійснення загальної обов’язкової початкової, семирічної освіти молоді нацменшин, а також надання державної підтримки в подальшій виробничій діяльності. У статті доведено, що у другій половині 30-х років уніфікація освітнього простору спровокувала відтік учнів з єврейських шкіл, а згодом – і їх закриття чи плавний перехід у радянські школи.

Ключові слова: національні меншини; освіта; організаційна діяльність; навчання; навчальні плани; підхід; єврейські діти.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Державний архів м. Києва. Єврейські на-вчальні заклади з 1917–1925 рр. – Націона-льні меншини // Ф. 1106, оп. 1, спр. 5, 56 арк.

Закон України «Про освіту» // Законодав-ство України про освіту : зб. Законів. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.

Кодекс законов о народном просвещении УСРР. – Харьков : Издание НКП УССР, 1922. – 77 с.

Положення про євсектор Одеського ІНО // Бюлетень НКО. – 1928. – № 35. – С. 10–11.

ЦДАВОВУ України. Центральний держав-ний архів вищих органів влади та управ-ління України. Комісаріат у справах Київ-ської шкільної округи, Одеської шкільної округи, Харківської шкільної округи. Ф. 166, оп. 3, спр. 349, 39, 41 арк.

ЦДАВОВУ України. Центральний держав-ний архів вищих органів влади та управ-ління України. Матеріали про популяри-зацію та виконання постанови ЦК ВКП(б) «Про початкову та середню школу» ра-йонними відділами народної освіти і шко-лами України (протоколи, резолюції, допо-віді, доповідні записки, плани, відомості), липень 1931–1932 рр. // Ф. 166, оп. 10, спр. 431, 255 арк.

ЦДАВОВУ України. Центральний держав-ний архів вищих органів влади та управ-ління України. Матеріали про стан та ро-боту науково-педагогічних і методичних комітетів при відділах народної освіти України (протоколи, циркуляри, звіти, до-повіді, доповідні записки, плани, статисти-чні відомості, таблиці) 16 травня 1920/21 н.р. // Ф. 166, оп. 6, спр. 4638, арк. 21, 42.

ЦДАВОВУ України. Центральний держав-ний архів вищих органів влади та управ-ління України. Матеріали про стан та ро-боту науково-педагогічних і методичних комітетів при відділах народної освіти України (протоколи, циркуляри, звіти, до-повіді, доповідні записки, плани, статисти-чні відомості, таблиці) 21 травня 1927/28 н.р. // Ф. 166, оп. 6, спр. 9137, арк. 306.

ЦДАВОВУ України. Центральний держав-ний архів вищих органів влади та управ-ління України. Матеріали про стан та ро-боту науково-педагогічних і методичних комітетів при відділах народної освіти України (протоколи, циркуляри, звіти, до-повіді, доповідні записки, плани, статисти-чні відомості, таблиці) 17 травня 1929/30 н.р. // Ф. 166, оп. 6, спр. 4657, арк. 2.

ЦДАВОВУ України. Центральний держав-ний архів вищих органів влади та управління України. План роботи Нарко-мосу УСРР, Центрального управління в справах друку, Головполітосвіти та ін. підлеглих НКО установ на 1924–1925 р. (18 вересня 1924 – 2 березня 1925) // Ф. 166, оп. 4, спр. 25, 282 арк.

ЦДАГО України. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Єврейський громадський комітет (1917–1930 гг.). – Громадські комітети, ф. Р-708, оп. 1, спр. 377, 540 арк.