DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15302

Історіографія дослідження розвитку вищої інженерно-технічної освіти в Україні (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)

Ірина Федосова

Анотація


У статті з’ясовано стан наукового висвітлення розвитку вищої інженерно-технічної освіти в України у другій половині ХІХ − першій половині ХХ ст. Охарактеризовано історіографію з теми дослідження. Зокрема, виокремлено основні періоди історико-педагогічного дослідження проблеми розвитку інженерно-технічної освіти в Україні.

Ключові слова: інженерно-технічні навчальні заклади; історіографія; вища освіта; інститути.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абрагамсон А. Где быть новому техничес-кому институту / А. Абрагамсон // Киев-лянин. – 1896. – № 9. – С. 2–3.

Бахмутская Э. Я. О преподавании матема-тики в Харьковском технологическом инс-титуте а ХІХ и начале ХХ столетия / Э. Я. Бахмутская // Труды Харьковского политехнического института им. В. И. Ленина. – Сер. инж.-физ. – 1955. – Т. 5, Вып. 1. – С. 186–187.

Бєсов Л. М. Історія науки і техніки в струк-турі гуманітарних дисциплін в технічному університеті / Л. М. Бєсов // Проблеми та перспективи формування національної гу-манітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / АПН України. НТУ «ХПІ». Ін-т пед. і псих. проф. осв. АПН України ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. − Х. : НТУ «ХПІ», 2002. − Ч. 2. − С. 15−22.

Богатчук С. С. Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ − на почат-ку ХХ ст. (соціально-економічний аспект) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / С. С. Богатчук – К., 2000. – 18 с.

Божко Л. Д. Досвід та традиції підготовки гуманітарно-технічної еліти в Харківському регіоні / Л. Д. Божко // Проблеми та перс-пективи формування національної гумані-тарно-технічної еліти : зб. наук. праць / АПН України. НТУ «ХПІ». Ін-т пед. і псих. проф. осв. АПН України ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х. : НТУ «ХПІ», 2002. – Ч. 2. – С. 317–319.

Ганицкий И. М. Сборник материалов исто-рии возникновения Киевского Политехни-ческого Института Императора Александ-ра ІІ / И. М. Ганицкий // Известия Киевс-кого политехнического института импера-тора Александра ІІ. − 1913. − Отдел инж-мех. − К. : Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1914. − С. 377−488.

Донік О. М. Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина ХІХ − початку ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / О. М. Донік. – К., 2001. – 18 с.

Закон України «Про вищу освіту». Науко-во-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : [б.в.], 2002. – С. 7.

Исторический очерк возникновения Ека-теринославского Высшего Горного Учили-ща и его деятельности за первое десятиле-тие (1899−1909 г.) / Сост. : П. Г. Рубин. − Екатеринослав : Тип. губ. зем., 1909. − 147 с.

Каменєва В. О. З історії розвитку електро-технічного факультету Київського політех-нічного інституту / В. О. Каменєва // На-риси з історії техніки : зб. ст. / АН УРСР. Від. техн. наук. Комісія з іст. техніки ; відп. ред. К. К. Хрєнов. − К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – Вип. 5. – С. 145−161.

Киевский индустриальный институт : Юбилейный сборник к 40-летию института / ред. М. М. Селезнев. – К. : КИИ, 1939. – 357 с.

Київський політехнічний і Київський сіль-сько-господарський інститути. ХХV років. 1898−1923 : Ювілейний збірник. – К. : Держ. трест «Київ–Друк», 1924. − 279 с.

Кирпичев В. Л. Десятилетие Харьковского практического технологического институ-та : 185−1895 гг.: Отдельный оттиск / В. Л. Кирпичев. – Х. : [б.и.], 1895. − 19 с.

Константинов В. О. Ректори КПІ / В. О. Константинов // Зб. біогр. нарисів / НТУУ «КПІ». ДПМ при НТУУ «КПІ» ; відп. ред. М. Єльченко. − К. : Ґенеза, 1998. − 101 с.

Крутіков В. В. Гірничо-промислова буржуа-зія Донецько-Придніпровського району та соціально-економічна політика царизму в пореформений період (60−90-ті рр. ХІХ) : дис. … докт. іст. наук: 07.00.01 / Круті-ков В. В. − Кіровоград, 1996. − 369 с.

Левицька Н. М. Студентство України в кін-ці ХІХ − на початку ХХ століть : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Н. М. Левицька – К., 1998. – 16 с.

Мартыненко Е. Н. Организация научно-исследовательской работы преподавателей высших учебных заведений на Украине (ХІХ ст.) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Е. Н. Мартыненко. − Х., 1998. − 220 с.

Матійко М. М. Творці вітчизняної електро-техніки / М. М. Матійко, С. І. Іноземцев // Вклад вітчизняних учених у науку про еле-ктрику. − К. : ДУПВ «Рад. шк.», 1952. − С. 7−21.

Мухачев П. М. Двадцатипятилетние Харь-ковского технологического института Але-ксандра ІІІ : 1885−1910 / П. М. Мухачев. − Х. : [б.и.], 1910. − 71 с.

Олянич В. В. Розвиток цукрової промисло-вості на Лівобережній Україні (наприкінці ХІХ − на початку ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / В. В. Олянич. – Х., 2000. – 19 с.

Оноприенко В. И. Становление высшего технического образования на Украине / В. И. Оноприенко, Т. А. Щербань / АН УССР. ЦИ НТПИН им. Г. М. Доброва ; отв. ред. Ф. К. Иванченко. − К. : Наук. думка, 1990. − 140 с.

Плигунов О. С. З історії Київського політе-хнічного інституту / А. Ю. Голян-Нікольський, О. С. Плигунов // Нариси з історії природознавства і техніки : Республ. міжвідомчий зб. / АН УРСР ; ред. Д. І. Попович ; відп. ред. Й. З. Штокало. − К. : Наук. думка, 1970. − Вип. ХІІ. − С. 91−99.

Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802−1902 / С. В. Рождественский. − СПб. : Гос. тип., 1902. − ІІ, 785, І с.

Романець О. В. М. Ф. Кащенко – вчений, педагог, організатор науки (1855−1935) : ав-тореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / О. В. Романець. – К., 2003. – 20 с.

Сикорский И. И. Воздушный путь / И. И. Сикорский. − М. : Русский путь ; Па-риж : YMCA-PRESS, 1999. − 192 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко / Укр. Вільн. ун-т (м. Мюнхен, Німеч.). − К. : Наук. думка, 2001. − 912 с.

Степанович Е. П. Высшая специальная школа на Украине (конец ХІХ − ХХ в.) / Е. П. Степанович / АН УССР. Ин-т ист. Укр. ; отв. ред. Е. И. Луговая. − К. : Наук. думка, 1991. − 100 с.

Степняк-Кравчинский С. М. Русские уни-верситеты / С. М. Степняк-Кравчинский / Россия под властью царей : пер. с англ. М. Ермашевой. − М. : Мысль, 1965. − С. 257−258.

Тимошенко С. Занятия в Киевском полите-хникуме / С. Тимошенко. − К. : Наук. дум-ка, 1993. − С. 105−118.

Ткаченко О. В. Підприємницька та меце-натська діяльність родини Терещенків в Україні (1861−1917 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Ткаченко. − К., 1998. − 231 с.

Толокньов І. В. Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914−1918 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / І. В. Толокньов. – К., 2001. – 19 с.

Хасанова С. И. Правительственная полити-ка в области высшево образования и фор-мирования интеллигенции в России (60−90-е годы ХІХ в.) : дис. … канд. ист. на-ук : 07.00.02 / С. И. Хасанова. − Казань, 1981. − С. 29−109.

Ховрич С. М. Становлення та розвиток ви-щої технічної освіти Наддніпрянської України (остання чверть ХІХ − перші деся-тиріччя ХХ ст.) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / С. М. Ховрич. – К., 2004. – 264 с.

Шип Н. А. Интеллигенция на Украине (ХІХ в.) : историко-социалистический очерк / Н. А. Шип / АН УССР. Ин-т ист. Укр. ; отв. ред. В. Г. Сарбей. − К. : Наук. думка, 1991. − 170 с.

Щербініна О. В. Іноземні капітали в мета-лургійній та вугільній промисловості Дон-басу і Придніпров’я (1861−1914) : автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / О. В. Щербініна. – Донецьк, 1999. – 19 с.