DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15301

Радянський період розвитку трудової підготовки дівчат у школах України

Ніна Слюсаренко

Анотація


У статті представлено характеристику радянського періоду розвитку трудової підготовки дівчат у школах України (1917–1990 рр.). Виокремлено основні етапи реорганізації, відродження та модернізації трудової підготовки дівчат у досліджуваний період.

Ключові слова:трудова підготовка дівчат; етапи реорганізації; відродження та модернізації; мета трудової підготовки дівчат.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бабіна О. І. Становлення та розвиток гімна-зійної освіти в Україні (в кінці ХІХ – на по-чатку ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Бабіна Оксана Іванівна. – К., 2000. – 199 с.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

В женских гимназиях (22 марта 1919 г.) // ЦДАВО України. – Ф. 1738. – Оп. 1. – Спр. 41 (Інформація БУП, 15–25 березня 1919 р.). – Арк. 109.

Проект шкільного будівництва середніх шкіл в Україні (1919) // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 336. – 42 арк.

Протокол зборів Шкільної Ради при Гене-ральному Секретаріаті народної освіти, 31 липня 1917 р. // ЦДАВО України. – Ф. 2581. – Оп. 1. – Спр. 1 (Протоколи Шкі-льної Ради при міністерстві з 17 липня 1917 р. по 24 квітня 1918 р., 153 арк.). – Арк. 5–6.

Ряппо Я. П. Критический очерк по истории Советского народного образования : Раздел ІІ. «Советская школа в период иностранной военной интервенции и гражданской вой-ны (1918–1920 гг.)» / Я. П. Ряппо // ЦДАВО України. – Ф. 4805. – Оп. 1. – Спр. 12. – 341 арк.

Слюсаренко Н. В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах Укра-їни кінця ХІХ – ХХ століття : [монографія] / Н. В. Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2009. – 456 с.

Хитарян М. Г. Трудовое воспитание и по-литехническое образование в советской школе и педагогике (30–50-е годы) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Хитарян Ми-хаил Георгиевич. – Орехово-Зуево, 1983. – 579 с.