DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15299

Підготовка вчителя іноземної мови в Україні як предмет історіографічних досліджень

Ольга Місечко

Анотація


У статті групуються й аналізуються наукові праці, що виступають історіографічними фактами, з яких складається загальна картина історії наукового вивчення проблеми професійної підготовки вчителя іноземної мови.

Ключові слова: історико-педагогічна література; підготовка вчителя іноземної мови; проблемно-тематичний критерій; хронологічний критерій; період.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Лескевич Н. А. Высшее педагогическое об-разование в Украинской ССР с 1917 по 1941 год : автореф. дис. … канд. пед. наук. / Н. А. Лескевич Одесса, 1963. – 19 с.

Миролюбов А. А. История методики обу-чения иностранным языкам в СССР : авто-реф. дис. на соискание научн. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Методика препо-давания» / А. А. Миролюбов. – М., 1973. – 50 с.

Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам / А. А. Миролюбов. – М. : СТУПЕНИ, ИН-ФРА-М, 2002. – 448 с.

Сухомлинська О. Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої поло-вини ХХ століття / Ольга Сухомлинська // Шлях освіти. – 2007. − № 4. – С. 6−12.

Цветкова З. М. Основные вопросы методи-ки обучения в педагогических институтах и на факультетах иностранных языков / З. М. Цветкова // ИЯШ. − 1951. − № 5. – С. 53−62.