DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2011.15285

Історіографія дослідження педагогічної і просвітницької діяльності Пантелеймона Куліша (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. 80-х рр. ХХ ст.)

Оксана Кравченко

Анотація


У статті здійснено історіографічний аналіз дослідження педагогічної і просвітницької діяльності П. Куліша. Встановлено, що є досить дослідженою його спадщина як письменника, літературознавця, етнографа, історика, філософа, перекладача. Однак педагогічна і просвітницька спадщина П. Куліша вивчалася побіжно, фрагментарно, без належної оцінки його внеску в розвиток української педагогічної думки.

Ключові слова: Пантелеймон Куліш; історіографія; джерельна база; педагогічна і просвітницька діяльність.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бернштейн М. Д. Пантелеймон Куліш / М. Д. Бернштейн // Історія української лі-тературної критики / [упоряд. : М. Д. Бер-нштейн, Н. Л. Калениченко, П. М. Федче-нко та ін.] – К. : Наук. думка, 1988. – С. 125–137.

Білецький О. Історія української радянсь-кої літератури / О. Білецький. – К., 1964.

Гупан Н. М. Українська історіографія істо-рії педагогіки / Нестор Миколайович Гу-пан. – К. : «А.П.Н.», 2002. – 224 с.

Днепров Э. Д. Советская литература по ис-тории школы и педагогике дореволюцион-ной России (1918–1977) : библиогр. указ. / Э. Д. Днепров ; Акад. пед. наук, НИИ общ. педагогики. – М. : НИИ ОП, 1979. – 446 с.

Єфремов С. Провіяний Куліш. Характер і завдання дослідів про Куліша / С. Єфремов // Пантелеймон Куліш : зб. пр. комісії для видавання пам’яток новітнього письменства. – К. : [б.в.], 1927. – С. 5–11.

Куліш Пантелеймон // Українська Радян-ська Енциклопедія. – К. : [б.в.], 1962. – Т. 7. – С. 478.

Пантелеймон Куліш: матеріали і дослі-дження / М. Жулинський (ред.) ; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шев-ченка, Львівське відділення. – Львів ; Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 2000. – 413 с.

Пільгук І. І. Пантелеймон Куліш / І. І. Піль-гук // Історія української літератури : Лі-тература другої половини ХІХ ст. – К., 1966. – С. 149–177.

Пільгук І. І. Пантелеймон Куліш / І. І. Пільгук // Пантелеймон Куліш : виб-рані твори. – К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1969. – С. 3–45.

Развитие советской исторической науки. 1970–1974. – М. : Наука, 1975. – 479 с.

Струминский В. Я. Педагогика Киевской Руси как предмет исторического изучения / В. Я. Струминский // Ученые записки го-сударственного научно-исследовательского института школ НКП РСФСР. – Т. ІІІ. – вип. І. – М., 1940.

Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / Ольга Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.