DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2010.15260

Інноваційні підходи до вивчення спадщини В. Сухомлинського та О. Захаренка в курсі «Історія педагогіки»

Світлана Бричок

Анотація


Статтю присвячено аналізу особливостей інноваційних підходів до вивчення персоналій у курсі «Історія педагогіки» студентами педагогічних спеціальностей вищого навчального закладу. Запропоновано форми та методи презентування студентам навчального матеріалу, які сприяють вивченню спадщини відомих педагогів, а також розвитку їх фахової зорієнтованості та професійної спрямованості.

Ключові слова: інноваційний підхід; історія педагогіки; педагогічна спадщина; викладач; студент.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Аношкина В. Л. Образование. Инновация. Будущее. (Методологические и социокуль-турные проблемы) / В. Л. Аношкина, С. В. Резванов. – Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и ПРО. – 2001. – 176 с.

Березівська Л. Д. Формування патріотизму як цінності у школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LIII. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – 436 с.

Богданова О. Г. Развитие творчества сту-дентов как педагогическая проблема в ву-зах развитых капиталистических стран / О. Г. Богданова, В. М. Маршева, Н. П. Обухова // Проблемы зарубежной высшей школы: обзор. информ. / под науч. ред. В. И. Андреева и М. Г. Гарунова. – М. : НИ-ИВШ, 1988. – Вып. 1. – С. 23–26.

Бричок Б. П. Історія педагогіки в схемах, таблицях / Б. П. Бричок, С. Б. Бричок. – Рівне : РДГУ, 2006. – 53 с.

Дічек Н. До методології вивчення історії педагогіки (біографічний підхід) // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. ін.-ту педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 8–9.

Дічек Н. Універсальність педагогічного но-ваторства В. О. Сухомлинського // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 8–11.

Єрмаков І. Г. Нова школа нової України на зламі століть // Психологія і педагогіка життєтворчості. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 21.

Захаренко С. О. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка : нав-чальне видання / С. О. Захаренко, Н. В. Орлова. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – 251 с.

Кузьмінський А. Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка / А. Кузьмінський // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 12–13.

Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

Побірченко Н. С. В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко: діалог через роки / Н. С. Побірченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LIII. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – 436 с.

Профессиональная педагогика : учебник для студентов, обучающихся по педагоги-ческим специальностям и направлениям. – М. : Ассоциация «Профессиональное обра-зование», 1997. – С. 497.

Савченко О. Я. Дидактика початкової шко-ли : підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис‚ 1997. – 416 с.

Сухомлинська О. В. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 39–43.

Сухомлинська О. В. Сухомлинський Василь Олександрович // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / [О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець та ін. ; за ред. О. В. Сухомлинської]. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. – 552 с.

Філімонова Т. В. Захаренко Олександр Ан-тонович // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / [О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець та ін. ; за ред. О. В. Сухомлинської]. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. – 552 с.