Питання професійної підготовки на всеросійських з’їздах викладачів математики (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

Автор(и)

  • Ольга Коржова

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2009.15213

Анотація

У статті проаналізовані провідні педагогічні ідеї видатних учених (В.Ф. Кагана, М.М. Салтикова, Д.М. Сінцова, С.І. Шохор-Троцького та інших) щодо вдосконалення професійної підготовки та перепідготовки вчителів математики, висунуті на І і ІІ Всеросійських з’їздах викладачів математики. Дослідження їх робіт дало змогу порівняти та виокремити спільні погляди вчених минулого на підготовку та перепідготовку вчителя математики, які значною мірою актуальні й сьогодні.

Ключові слова: професійна підготовка; Всеросійські з’їзди; вчителі математики.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Глушков П.М. Всеросійські з’їзди викладачів математики (1912–1914) // Методика викла-дання математики. Республіканський нау-ково-методичний збірник. – Київ : Радянсь-ка школа, 1964. – Випуск 1. – С. 139–156.

Дневник ІІ Всероссийского съезда препода-вателей математики в Москве / под ред. Чистякова И.И. – М., 1914. (отд. оттиск).

Доклады, читанные на ІІ Всероссийском съезде преподавателей математики в Моск-ве. – М., 1915. – 320 с.

Каган В. Первый Всероссийский Съезд преподавателей математики // Вестник воспитания. – 1912. – № 553. – С. 10–18, № 554. – С. 49–54, № 556. – С. 121–122.

Каган В.Ф. Первый Всероссийский съезд преподавателей математики // Вестник опытной физики и элементарной матема-тики. – 1912. – № 554. – С. 52–54.

Метельский Н.В. Очерки истории методи-ки математики. К вопросу о реформе пре-подавания математики в средней школе / под ред. И.Я. Депмана. – Минск : Вышэй-шая школа, 1968. – 340 с.

Мордухай-Болтовский Ф.Д. О первом все-российском съезде преподавателей матема-тики (отд. оттиск). – 42 с.

Резолюции II Всесоюзного съезда препода-вателей математики // Вестник опытной физики и элементарной математики. – 1914. – № 605. – С. 50–51.

Синцов Д.М. ІІ Всероссийский Съезд пре-подавателей математики // Вестник опыт-ной физики и элементарной математики. – 1914. – № 601.–11 с. (отд. оттиск)

Синцов Д.М. О подготовке преподавателей математики // Математическое образова-ние. – 1914. – № 2. – С. 89–93.

Синцов Д.М. Отчет о заграничной коман-дировке в течении вакационного времени 1898 г. – Уч. зап. Казан. ун-та, 1898. – С. 75.

Синцов Д.М. І Всероссийский съезд препо-давателей математики // Вестник опытной физики и элементарной математики. – 1911. – № 537. – С. 243–245.

Труды І Всероссийского съезда преподава-телей математики. – СПб, 1913. – т. 1. – 625 с., т. 2. – 371 с., т. 3. – 122 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія освіти