DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2008.15151

Історико-педагогічні передумови становлення освіти у найдавніші часи

Нінель Сидорчук

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Васянович Г.П. Вступ до філософії: Навча-льний посібник. – Львів: «Норма», 2001. – 216 с. – С. 5.

Петрущенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник для студентів вищих закла-дів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-е ви-дання, виправлене і доповнене. – К.; Львів, 2002. – 544 с. – С. 68.

Історія педагогіки / За ред. М.В. Левків-ського, О.А. Дубасенюк. – Житомир: Жи-томир. держ. пед. ун-т, 1999. – 336 с.

Платон / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. Пер с древнегреч. Соч. в 3-х томах. – М., 1968. – Т. 1. – 625 с. – С. 29.

Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996. – 426 с.

Антонова О.Є. Обдарованість: досвід істо-ричного та порівняльного аналізу: Моно-графія. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2005. – 456 с. – С. 125-126.

Зубов В.П. Аристотель. – М.: Из-во Акаде-мии наук СССР, 1963. – 367 с.