DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2018.136150

Регіональна педагогічна преса як чинник пропагування здобувачів передового педагогічного досвіду в кінці ХХ - початку ХХІ ст.

Оксана Кравчук

Анотація


У цій статті здійснено огляд публікацій, спрямованих на поширення передового педагогічного досвіду, у регіональних педагогічних виданнях Івано-Франківської та Дніпропетровської областей: газет «Радянський педагог», «Педагог Прикарпаття» та «Джерело» в кінці ХХ – початку ХХІ ст.
Проаналізовано регіональні джерела, які дають конкретну інформацію про новаторські пошуки і є підтвердженням того, що новаторський рух в Україні охоплював усю її територію. Розглянуто матеріал місцевих видань, у яких відтворено переважну більшість напрямів інноваційних пошуків в Україні загалом.


Ключові слова


Передовий педагогічний досвід; Педагогічна преса; Регіональна педагогічна періодика історія української освіти; Педагогічні інновації; Напрями педагогічних інновацій; Новаторський педагогічний рух.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайда Л. О. Українська педагогічна преса як джерело відображення інноваційних педаго-гічних ідей (1991–2013 рр.) / Л. О. Вайда // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 102–105.

Примакова В. В. Періодичні фахові видання як джерельна основа історико-педагогічних досліджень з проблеми розвитку післядип-ломної педагогічної освіти в Україні / В. В. Примакова // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 578–582.

Ткач А. В. Проблема вивчення і розповсю-дження передового педагогічного досвіду на сторінках педагогічної преси у 70-ті роки ХХ ст. / А. В. Ткач // Педагогіка та психоло-гія. – 2011. – Вип. 40(3). – С. 168–174.

Університетська багатотиражка [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pu.if.ua/depart/Gazeta/ua/4529/

Філімонова Т. В. Часопис «Радянська освіта» (1923–1931) в історії громадсько-педагогічного руху України / Філімонова Т. В. // Таврій-ський вісник освіти. – 2015. – № 2(50), ч. ІІ. – С. 277– 285.

Хлєбникова Л. Модель сучасної сільської шко-ли / Хлєбникова Л. // Педагогічна газета. Спецвипуск. – 2006. – № 3 (березень). – С. 6.

Хміль Н. A. Розвиток засобів наукової кому-нікації як складової педагогічної науки в Україні (середина ХХ століття – початок ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «За-гальна педагогіка та історія педагогіки» / Н. А. Хміль. – Луганськ, 2009. – 22 с.

Хміль Н. А. Діяльність журналу «Радянська школа» у 50–60-ті роки XX століття / Н. А. Хміль // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 69–71.

Хміль Н. А. Розвиток та функціонування української науково-педагогічної періодики в 50–80-х роках XX століття [Електроннийресурс] / Н. А. Хміль // Народна освіта. – 2008. – Вип. 2. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-2/08 hnards.htm.

Цимбал-Слатвінська С. Педагогічна преса як джерело історико-педагогічних досліджень / Світлана Цимбал-Слатвінська // Науковi за-писки. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 140. – С. 160–162.