DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2018.135954

Реформування шкільної освіти в добу Української революції (1917-1921): історіографія та джерела дослідження

Лариса Березівська

Анотація


Стаття містить інформацію про організаційно-змістові основи реформування шкільної освіти в добу Української революції – час розбудови національної школи, розроблення її теоретичних основ в умовах становлення української державності. Представлений бібліографічний список історіографії й джерел окресле-ної проблеми стане в пригоді передусім дослідникам історії освіти та педагогіки, а також усім учасникам нинішнього реформаторського процесу.

Ключові слова


Реформування шкільної освіти в Україні; Українська революція; Історіографія; Джерела дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баханов К. О. Становлення змісту шкільного курсу історії України під час Української ре-волюції 1917–1921 рр. / К. О. Баханов // Іс-торія та правознавство. – 2015. – № 13/14. – С. 2–3.

Березівська Л. Д. Внесок Софії Русової у роз-будову національної освіти: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) / Л. Д. Березівська // Наук. зап. [Ні-жин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 286–290. – Бібліогр.: 17 назв.

Березівська Л. Д. Державно-громадське ре-формування шкільної освіти в період Украї-нської національно-демократичної револю-ції (1917–1920) / Л. Д. Березівська // Рефор-ми шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. по-сіб. для студентів вищ. навч. закл. : хресто-матія / Л. Д. Березівська ; МОНмолодьспор-ту України, Ін-т педагогіки НАПН Украї-ни. – Луганськ, 2011. – С. 75–186.

Березівська Л. Д. Державно-громадське ре-формування шкільної освіти в період Украї-нської національно-демократичної револю-ції (1917–1920) / Л. Д. Березівська // Рефор-мування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2008. – С. 85–152. – Зі змісту: [Підрозд.] 2.1 : Шкільна реформа як засіб створення єдиної демократичної наці-ональної школи в добу Центральної Ради. – С. 85–103 ; [Підрозд.] 2.2 : Реформаторські процеси у галузі шкільної освіти в період ге-тьманату П. П. Скоропадського. – С. 103–122 : табл. ; [Підрозд.] 2.3 : Шкільне рефор-мування за часів Директорії як продовження освітньої політики Центральної Ради. – С. 122–152 : табл.

Березівська Л. Д. Диференціація навчання як форма індивідуального підходу до дити-ни у працях українських педагогів (1917–1920 роки) / Лариса Березівська // Рідна шк. – 2011. – № 8/9. – С. 75–80.

Березівська Л. Д. До сторіччя Української революції (1917–1921): реформування шкі-льної освіти / Березівська Л. Д. // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. пр. – Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 72–77.

Березівська Л. Д. Ідеї індивідуалізації та ди-ференціації навчання у Проекті єдиної шко-ли в Україні (1917–1919) / Л. Д. Березівська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем ви-ховання НАПН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 4–9.

Березівська Л. Д. Ідея національно-патріо-тичного виховання школярів у добу Україн-ської революції: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) / Ла-риса Березівська // Рідна шк. – 2016. – № 1. – С. 57–62. – Бібліогр.: 17 назв.

Березівська Л. Д. Колекція журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України / Лариса Бере-зівська // Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 4–9. 10. Березівська Л. Д. Маловідомі джерела з істо-рії державної освітньої політики: план управління освітою в Україні (1917–1918) / Лариса Березівська // Освіта для сучаснос-ті =Edukacja dla współczesności» : [зб. наук. пр. : у 2 т.] / НПУ ім. М. П. Драгоманова, комітет Польської акад. наук, Наук. т-во «Польща – Україна» [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 2. – С. 122–127.

Березівська Л. Д. Наслідки та досвід рефор-мування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. / Лариса Березівська // Рідна шк. – 2010. – № 1/2. – С. 45–49.

Березівська Л. Д. Проблема реформування системи освітив Україні на сторінках жур-налу «Вільна українська школа» (1917–1920) / Березівська Л. Д. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічно-го університету імені Павла Тичини. – Київ, 2002. – Спец. вип.: До витоків становлення української педагогічної науки. – С. 51–55.

Березівська Л. Д. Проект єдиної школи в Україні про дванадцятирічну загальну сере-дню освіту (1917–1920 рр.) / Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2017. – № 1. – С. 77–84. – Бібліогр.: 10 назв.

Березівська Л. Д. Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший націо-нальний досвід / Лариса Березівська // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С. 40–46.

Березівська Л. Д. Реформа шкільної освіти: концепції Міністерства народної освіти УНР та Наркомосу УСРР (1919–1920) / Л. Д. Березівська // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Луганська], 2006. – № 19. Педагогічні науки. – Ч. 1. Істо-рико-педагогічні дослідження. Регіональний вимір. – С. 99–107.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в період Гетьманату П. П. Скоро-падського (29 квітня – 13 грудня 1918 р.) / Лариса Березівська // Історико-педагогічний альманах. – 2006. – Вип. 2. – С. 4–15.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в період Української національно-демократичної революції (1917–1920): історі-ографія питання / Лариса Березівська // Обрії. – 2011. – № 2. – С. 10–12.

Березівська Л. Д. Розвиток ідей про право дитини навчатися рідною українською мо-вою (1905–1919) / Л. Д. Березівська // Зб. на-ук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 6. – С. 3–10.

Березівська Л. Д. Розробка Проекту єдиної школи в Україні в період Директорії УНР (13 листопада 1919 – кінець 1920) як стратегічно-го документа розвитку шкільної освіти / Л. Д. Березівська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 5 : Про-світницька діяльність Софії Русової : [мате-ріали Міжнар. наук. симп., присвяч. 150-річчю від дня народж.], т. 2. – С. 3–12.

Березівська Л. Д. Статут єдиної школи (1919) як проект розвитку шкільної освіти в Україні на основі диференційованого підходу / Ла-риса Березівська // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 34–37.

Березівська Л. Д. Тенденції реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. / Лариса Березівська // Освітні реформи: місія, дійс-

ність, рефлексія : монографія / [авт.: Бед-нарська Наталія, Березівська Лариса Дмит-рівна, Вознюк Олександр Васильович та ін.] ; НАПН України, Вища пед. школа Спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінчен-ка. – Київ, 2013. – С. 420–428.

Березівська Л. Д. Тенденції розвитку дер-жавної політики щодо диференціації ор-ганізації та змісту шкільної освіти в Україні (кінець ХІХ ст. – 1932 р.) / Лариса Березівсь-ка // Рідна шк. – 2013. – № 1/2. – С. 66–71.

Білецький Л. Українська Народна Респуб-ліка / Л. Білецький, І. Герасимович // Ен-циклопедія українознавства : заг. частина : ротапринт. вид. 1949 р. / НАН України. Ін-т історіографії. – Перевид. в Україні. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 933–934.

Боротьба за українську школу в період виз-вольних змагань українського народу (1917–1920) // Нариси історії українського шкіль-ництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 1996. – С. 79–120. – Зі змісту: §1 : Освітня політика українських урядів у 1917–1920 рр. / [С. М. Філоненко]. – С. 79–88 ; §2 : Проблеми національної освіти на сторінках часопису «Вільна українська школа» / [С. М. Філоненко]. – С. 88–120.

В справі шкільної реформи на Україні : (до Міністерства народної освіти від Українсь-кого учительського товариства в Катерино-славі) // Вільна укр. шк. – 1918–1919. – № 1. – С. 42–47.

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.) / Г. Васькович. – Київ : Мандрівець, 1996. – 359 с.

Верстюк В. Ф. Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині М. Грушевського / Владислав Верстюк // Грушевський М. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський. – Львів, 2007. – Т. 4, кн. 1. Серія: Суспільно-політичні твори : (доба Української Цен-тральної ради березень 1917 – квітень 1918). – С. І–ХVI.

Верстюк В. Ф. Українська революція 1917–1921 рр. : сучас. дискурс укр. історіографії / В. Ф. Верстюк // Історія України. – 2012. – Черв. (№ 21/22). – С. 8–11.

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 344 с.

«Від секретарства народної освіти до гу-берніальних і повітових земських управ, учительських організацій» // Вістник Гене-рального Секретаріату Української Народ-ної Республіки. – 1917. – 9 груд. (№ 4). – С. 3.

Всеукраїнський педагогічний з’їзд // Віст-ник педагогічно-професійного з’їзду. – 1917. – 15 серп. (№ 6). – С. 1.