DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2018.135952

Українознавство у позашкільній освіті в УСРР (20-ті роки ХХ століття)

Тетяна Горбань

Анотація


У статті здійснено спробу проаналізувати обумовленість та особливості запровадження українознав-ства у сферу позашкільної освіти в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. в контексті проведення політики українізації. Поставлена мета реалізується за допомогою методу ретроспективного аналізу репрезентативних джерел, передусім документів НКО УСРР, науково-педагогічних та культурно-просвітницьких видань. Результати дослідження показують, що, попри неоднозначність методів поширення українознавчих знань у рамках офіцій-ного курсу, була створена реальна можливість для широкого загалу долучитися до надбань українознавства, що являло собою важливу складову процесу національно-культурного відродження в Україні.

Ключові слова


Українознавство; Позашкільна освіта; Політика українізації; НКО УСРР; Українізаційні заходи; Українознавчі курси; Українська мова; Державний апарат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Відновлення українізації і національна полі-тика Комуністичної партії (більшовиків) України // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: документи і матеріали / ред. Гунчак Т., Сольчаник Р.– Б.м. : Сучас-ність, 1983. – Т. 2. – С. 61–86.

Всім Пуокрам, Пуморсил, Політосвітам, По-дівам (Пофлотілям) // Бюлетень офіціаль-них розпоряджень і повідомлень Наркомос-віти. – 1921. – № 12. – С. 13.

Заочные курсы украиноведения // Культ-работник. – 1927. – № 13–14. – С. 48.

Інструкція уряджати іспити з укрмови та українознавства елементарним групам при державних курсах українознавства, устано-вах та екстернам // Бюлетень Народнього Комісаріату Освіти УСРР. – 1928. – № 17. –С. 17–21.

Освітня хроніка: по УСРР. Навчання украї-нознавства // Шлях освіти. – 1926. – № 2. – С. 156.

Політична історія України. ХХ ст. : у 6 т. – К. : Генеза, 2002–2003. – Т. 3: Утвердження ра-дянського ладу в Україні (1921–1938) / С. В. Кульчицький (кер.), Ю. І. Шаповал, В. А. Греченко та ін. – 2003. – 448 с.

Положення про українську науково-методологічну комісію п/відділу Укрлікне-пу при відділі Лікнепу // Бюлетень Нарко-мосвіти. – 1926. – № 12. – С. 39.

Про справу організації по округах держкур-сів укрмови та українознавства // Бюлетень Народнього Комісаріату Освіти УСРР. – 1928. – № 44. – С. 21.

Про українізацію. З резолюції квітневого Пленуму ЦК КП(б)У. 20 травня 1925 р. // Культурне будівництво в Українській РСР. Збірник документів і матеріалів 1917–1959 : в 2-х т. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 282–286.

Слабо разворачиваем украинизацию культ-работы // Культработник. – 1927. – № 21. – С. 4–8.

Украинизация работников связи // Культ-работник. – 1927. – № 17. – С. 27–29.

Українізація політосвітньої роботи // Путь просвещения. – 1925. – № 7–8. – С. 250–253.

Хроніка: по УСРР. Про перевірку знань з укрмови // Шлях освіти. – 1928. – № 7. –– С. 217.