DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2018.135948

Педагогічна діяльність І.С. Орлая: новаторство, що витримало випробування часом

Олена Синявська

Анотація


У статті на основі вивчення опублікованих та архівних джерел розкрита організаторська діяльність відомого українського вченого Івана Семеновича Орлая на ниві освітянства. Висвітлено становлення суспіль-них поглядів майбутнього адміністратора, його перші новаторські спроби в галузі педагогіки в ролі директора Ніжинської гімназії вищих наук, згодом – реформування навчальної частини Рішельєвського ліцею в Одесі. Виділено педагогічні погляди І. С. Орлая, які педагог прагнув запровадити. Розглянуто проект Статуту ліцею, розроблений у 1827 р. Проаналізовано модель навчального закладу, яку створив учений.

Ключові слова


Іван Семенович Орлай; Ніжинська гімназія вищих наук; Рішельєвський ліцей; освіта; реформи; ХІХ століття.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байцура Т. Иван Семенович Орлай. Жизнь и деятельность / Тамара Байцура. – Братисла-ва : Словац. пед. изд-во ; Пряшев: Отд-ние укр. лит., 1977. – 235 c.

Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине (к 75-летию со дня основания) : ис-торический очерк / Е. В. Петухов. – Спб : Типография В. С. Балашева, 1895. –63 с.

Грєбцова І. С. Рішельєвський ліцей як попе-редник університету в Одесі / Грєбцова І. С., Синявська О. О. // Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність (1865–2015) / кол. авт. ; гол. ред. І. М. Коваль. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 21–56.

Держархів Одеської обл. – Ф. 44 (Рішельєвсь-кий ліцей). – Оп. 1 (1827). – Спр. 1 (Донесен-ня щодо Статуту, штатах і стану Рішельєвсь-кого ліцея).

Держархів Одеської обл. – Ф. 44 (Рішельєвсь-кий ліцей). – Оп. 1 (1828). – Спр. 34 (Журнал засідань правління навчальної частини).

Іван Семенович Орлай – подвижник україн-ської освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://library.ndu.edu.ua/index. php/diyalnist-biblioteki/2015-02-17-14-30-21/ item/26-ivan-semenovych-orlai (останній пе-регляд: 19.04.2018).

Лицей князя Безбородко / издал Г. А. Кушелев-Безбородко. – СПб. : В типографии Импера-торской Академии Наук, 1859. – 208 с.

Михневич И. Г. Исторический обзор сорока-летия Ришельевского лицея, с 1817 по 1857 г. / Михневич И. Г. ; сост. инспектором лицея Иосифом Михневичем. – Одесса : в типографии Л. Нитче, 1857. – 200 с.

Пироженко Л. Орлай Іван Семенович [Елек-тронний ресурс] / Пироженко Л. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ pedagog/1226/ (останній перегляд: 19.04.2018).

Скрипник П. І. Орлай Іван Семенович [Еле-ктронний ресурс] / Скрипник П. І. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin= Orlaj_I (останній перегляд: 19.04.2018)