DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2013.15414

Петро Могила  фундатор Києво-Могилянської академії

Ірина Яковенко

Анотація


У статті розглянуто політичні передумови просвітницької та культурної діяльності Петра Могили; виділено провідні риси педагогічного ідеалу, до якого прагнув фундатор Києво-Могилянської академії; висвітлено провідні аспекти культурної та освітньої діяльності Петра Могили у другій половині 16-го - першій половині 17-го століття.

Ключові слова: православ’я; католицизм; Київська колегія; педагогічний ідеал; національні звичаї; рідна мова.

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Аскольченский В. И. Киев с древнейшим его училищем Академиею : в 2 ч. / В. И. Аскольченский. – К. : Университеская типогр., 1856. – Ч. 1. – 370 с.

Білодід О. І Ідеї просвітництва в діяльності Петра Могили / О. І. Білодід, С. Б. Крим-ський // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні словянських наро-дів : зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Русанівський.  К. : Вид-во «Наукова думка», 1988.  184 с.

Императорская киевская духовная акаде-мія в её трёхвековой жизни и деятельности (1615–1915 гг.): Историческая записка / авт. Ф. Титов ; упор. В. Заев та вст. ст. В. Ульяновський.  К. : Изд-во «Гопак», 2003.  688 с.

К портрету Петра Могилы // Киевская старина.  1882.  № 4.  С. 176.

Костомарів М. І. Історія України в життєпи-сях визначнійщих єї діячів / Микола Івано-вич Костомарів ; [перекл. Олександер Бар-вінський].  К. : Вид-во «Україна», 1991.  493 с.

Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. по-сіб. / Л. А. Медвідь.  К. : Вид-во «Вікар», 2003.  335 с.  (Вища освіта ХХІ століття).

Нічік В. М. Образ ідеального властителя в сочинениях Петра Могилы / В. М. Нічік // Человек и история в средневековой фило-софской мысли русского, украинского и беларусского народов : сб. науч. тр. / отв. ред. В. С. Горский.  К. : Вид-во «Наукова думка», 1987.  158 с.

Сумцов М. Ф. Характеристика южно-русской литературы семнадцатого вђка / Н. Ф. Сумцов.  К. : Типогр. Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1885.  18 с. (Колекція Рінберга).

Тітов Х. Стара вища освіта в Київській Україні 16  поч. 19 в. / Хведір Тітов.  К. : Друкарня Української академії наук, 1924.  432 с.

Українська література у портретах і довід-никах: давня література  література ХІХ ст. : довідник / редкол. С. П. Денисюк, В. Г. Дончик та ін.  К. : Вид-во «Либідь», 2000.  353 с. – (Колекція М. Москаленка).