DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.2.2012.15397

Специфіка системи комплексного навчання в початкових школах України у 20-ті рр. ХХ ст.

Світлана Бричок

Анотація


У статті здійснено аналіз специфіки системи комплексного навчання в початкових школах України у 20-ті рр. ХХ ст., схарактеризовано принципи впровадження системи комплексного навчання у початкову школу, розкрито три основні напрями концепції комплексності навчання, які представляли Г. Іваниця, О. Музиченко, І. Соколянський; проведено текстовий аналіз програм початкової школи досліджуваного періоду.

Ключові слова: початкова школа; реформування освіти; система комплексного навчання; комплекс.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905–1920) / Г. Васькович. – К. : Мандрівець, 1996. – 359 с.

Декларація Наркомосвіти У.С.Р.Р. про со-ціальне виховання дітей // Вісн. Нар. Ком.освіти У.С.Р.Р. – 1920. – № 1. – С. 9–11.

Директивы ВКП(б) и постановления Совет-ского правительства о народном образова-нии : сб. докум. за 1917–1947 гг. – М. ; Л. : АПН РСФСР, 1947. – Вып. 1. – 313 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кре-мень ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Липинський В. В. Концепція та модель освіти в УСРР у 20-ті рр. / В. В. Липинський // Укр. іст. журн. – 1999. – № 5. – С. 3–13.

Мостовий П. Концепції комплексовості на Україні / П. Мостовий // Комуністична освіта. – 1931. – № 4. – С. 104–111.

Нариси історії українського шкільництва. 1905–1933 : навч. посіб. / О. В. Сухом-линська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухом-линської. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

Программы и методические заметки еди-ной трудовой школы, вып. I и II. Городские и сельские школы I ступени. – М. : Госиз-дат, 1927. – 142 с.

Проекти навчальних планів та схем ком-плексів трудшколи // Бюлетень народного комісаріату освіти. – 1929. – № 16. – С. 18–22.

Руководство по социальному воспитанию // Главсоцвос Наркомпроса УССР. – [4-е изд. перераб.]. – [Б.г.] : Гос. изд-во Украины, 1924. – 311 с.

Чепіга Я. Ф. Будова комплексу (методич-ний лист) / Я. Чепіга // Вибр. пед. тв. : навч. посіб. / [упоряд., наук. ред. Л. Д. Бе-резівська ; Ін-т педагогіки]. – Х. : «ОВС», 2006. – С. 291–295.

Чепіга Я. Ф. Практична трудова підготовка / Я. Чепіга // Вибр. пед. тв. : навч. посіб. / [упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки]. – Х. : «ОВС», 2006. – 328 с.

Чепіга Я. Ф. Що то є комплекс / Я. Чепіга // Вибр. пед. тв. : навч. посіб. / [упоряд., наук. ред. Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогі-ки]. – Х. : «ОВС», 2006. – С. 287–291.

Черненко Г. М. Соціально-педагогічні заса-ди розвитку початкової освіти в Україні (1917–1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г. М. Черненко. – К., 2005. – 20 с.