DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4833.1.2018.136149

Матеріали особових фондів архівів і бібліотек України як джерело дослідження педагогічних персоналій

Ірина Розман

Анотація


У статті розкрито значення і роль джерел особового походження у здійсненні історико-педагогічних досліджень. Теорія і практика їхнього аналізу й використання знайшли певне відображення в різнопрофільній літературі, однак багато аспектів цієї проблеми залишаються предметом наукового дискурсу, що актуалізує потребу її предметного вивчення.
У статті запропоновано класифікацію джерел особового походження на дві основні групи. Перша – це видані офіційними органами документи (свідоцтва про народження, шлюб, освіту, майновий стан, нагоро-ди; облікові картки, службові характеристики тощо). Друга – це мемуаристика – спогади, щоденники, подо-рожні нотатки, епістолярій, інша література, що поділяється за жанровими ознаками. З’ясовано їхню специ-фічну рису як науково-пізнавального ресурсу, яка полягає в тому, що вони, з одного боку, відображають розмаї-ття суспільних процесів, явищ, відносин через призму суб’єктивної позиції автора, з іншого боку, рельєфно віддзеркалюють його світогляд і персональне бачення подій. Закладена в мемуаристиці інформація часто відсутня в інших джерелах, тож вони дозволяють історикові педагогіки глибше, колоритніше, з позицій альтернативності реконструювати життєвий шлях та різні напрями діяльності досліджуваної персоналії.
Проаналізовано наповнення фондів особового походження архівів і бібліотек України джерельними матеріалами про педагогічні персоналії, з’ясовано їхнє видове розмаїття і можливості використання в дослід-ницькій роботі. Здійснено огляд особових фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мисте-цтва України, Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Інституту архівознавства НБУВ, Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, обласних державнихархівів та бібліотек України, які репрезентують величезний масив матеріалів, що відображають життя і творчість українських педагогів.


Ключові слова


Педагогічна персоналія; Джерела особового походження; Історико-педагогічна наука; Педагогічна біографістика; Мемуаристика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гудим В. В. Фонди особового походження державного архіву Полтавської області – джерело з історії краю / В. В. Гудим // Архі-ви України. – 2013. – № 7. – С. 94–104.

Колобов О. О. Значення фондів особового походження для історико-біографічних дос-ліджень. Українська біографістика / О. О. Колобов. – 1999. – № 2. – С. 201–212.

Особисті архівні фонди відділу рукописів. Анотований покажчик / кол. Є. М. Гуменюк та ін. ; відл. ред. Є. М. Стасюк. – Львів : АН УРСР, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 1977. – 181 с.

Особові архівні фонди Інституту рукопису: путівник / Національна академія наук Укра-їни ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К., 2002. – 768 с.

Сінкевич Ю. Документи особового похо-дження у фондах державного архіву Херсонської області : зб. наук. допов. архів. читань (Херсон, 19 квітня 2012 року). – Херсон : Айлант, 2012. – С. 18–23.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник / авт. упоряд О. Гнєвишева та ін. – Львів – К., 2001. – 387 с.