Редакційна політика

Галузь та проблематика

Історико-педагогічний альманах – передплатний часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці. Заснований у 2004 році.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 9073КВ  від 18.08.2004 р.

Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №21198--10998ПР від 30.01.2015 року).

Журнал внесено до Переліку фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.

 

Політика розділів

Титульний лист

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Вступне слово головного редактора

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія педагогічної думки

Проблемне висвітлення тієї чи іншої теми, тези, явища, факту тощо.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія педагогіки в особах

Розкриття творчого шляху та внеску в освітню справу непересічної особистості.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Педагогічне краєзнавство

Висвітлення регіональної та місцевої специфіки розвитку освітніх закладів, педагогічних ідей.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія освіти

Характеристика формальної чи неформальної, альтернативної освіти у навчальних закладах різних країн.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Маловідомі джерела

Представлення архівних матеріалів маловідомих публікацій знаних педагогів, діячів освіти з коментарями публікаторів.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Огляд літератури. Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Бібліографія

Бібліографічні покажчики з певної проблеми або певної персоналії.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Інформація

Для дослідників у галузі історії педагогіки; перелік дат та подій, що відбулися в освіті та науці і варті на згадку (пошанування); до відома індивідуальних передплатників.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

  За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несе відповідальність автор. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.

  Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка спрямована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. Журнал підтримує політику одинарного сліпого рецензування (single blind-review).

  Після остаточного аналізу статті, рецензент надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою.

  У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

  Незначні виправлення помилок стилістичного і пунктуаційного характеру вносяться до статті без узгодження з авторами. Суттєві виправлення узгоджуються з авторами. Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей.

  У разі успішного рецензування статті та позитивної перевірки на академічну доброчесність необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

 

Періодичність публікації

Історико-педагогічний альманах виходить 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.